Основи ризикології

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

«Основи ризикології» – це дисципліна, яка вивчає ризики та їх вплив на людей, суспільство, природу і економіку. Вона допомагає студентам зрозуміти, які ризики існують в різних сферах діяльності, як їх виявляти та оцінювати, як зменшувати їх вплив та як управляти ризиками в ефективний спосіб.

Метою навчальної дисципліни є формування знань, вмінь та навичок, необхідних для ефективного управління ризиком, комплексного аналізу та прогнозування ризику; набуття студентами теоретичних та практичних навичок здійснення ідентифікації, аналізу, вимірювання ризиків, моделювання систем управління ризиками, вивчення основ прийняття ефективних управлінських рішень в ситуаціях невизначеності та ризику, набуття досвіду найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання ризику в процесі прийняття рішень, дослідження шляхів, способів і методів обґрунтування та оптимізації ризику з метою підвищення надійності господарської діяльності.

Рекомендована література

Базова література

1.       Артим-Дрогомирецька З. Б., Негрей М. В. Економічний ризик : навч.-метод. посібник із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Львів : Магнолія-2006, 2013. 320 с.

2.       Артим-Дрогомирецька З.Б., Романич І. Б. Економічний ризик : практикум. Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. 186 с.

3.       Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2000. 292 с.

4.       Вітлінський В. В., Г. І. Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. К. : КНЕУ, 2004. 480 с.

5.       Кігель В.Р. Ризикологія: теоретичні основи та прикладні задачі, моделі і методи: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. К.: Міленіум, 2017. 230 с.

6.       Мороз В.М., Мороз С. А. Ризик-менеджмент : навч. посібник для студ. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування». Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 140 с. URL : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39143/1/Book_2018_Moroz_Ryzyk_menedzhment.pdf

7.   Стешенко О.Д. Ризикологія: Навч. Посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 180 с. URL : http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2224/1/Навчальний%20посібник.pdf

 

Допоміжна література

8.       Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посіб. Харків: Промарт, 2015. 300 с. URL :

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4367/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

9.       Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання : підручник. К. : ІЗМН, 1996. 400 с.

10.   Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. К. : Деміур, 1996. 212 с.

11.   Економічний ризик: ігрові моделі : [навч. пос.] / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний;  за ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Вітлінського. К. : КНЕУ, 2002. 446 с.

12.   Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст] : навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. 208 с. URL :

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50229/5/Ekonomichnyi_ryzyk%20.pdf

13.   Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Карпов А. В. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник. Одеса, 2011. 199 с. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/147035471.pdf

14.   Посохов І. М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 220 c. URL :

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/28480/1/Posokhov_Upravlinnia_ryzykamy_2015.pdf

 

Матеріали

Основи ризикології_Анотація

Силабус: Силабус_Основи ризикології_2023-2024

Завантажити силабус