Оцінка в бухгалтерському обліку (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Москаль Н. В.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКо-21сдоцент Москаль Н. В.
ЕКо-22сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Оцінка в бухгалтерському обліку є одним з основних його елементів, який дає змогу отримати узагальнене уявлення про майновий стан та результати діяльності підприємства. Саме оцінка має забезпечити обґрунтоване грошове вираження відносної корисності активів і відповідне ринкове позиціонування господарюючих суб’єктів. Вимірювання вартості об’єктів обліку створює передумови для порівняння, групування, узагальнення та аналізу різноманітних показників, що характеризують функціонування суб’єктів господарювання у часовому вимірі.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Оцінка в бухгалтерському обліку» є набуття студентами теоретичних знань щодо порядку здійснення оцінки об’єктів обліку, формування умінь і навичок оцінювання різноманітних об’єктів обліку на підприємствах.

Завданнями дисципліни «Оцінка в бухгалтерському обліку» є вивчення: ролі і значення оцінки в сучасних економічних умовах, принципів, критеріїв та методики оцінки господарських засобів і джерел їх формування відповідно до основних класифікаційних груп та умов проведення оцінки, процесу визначення вартості об’єктів обліку у контексті сучасних нормативних вимог законодавства України та Міжнародних стандартів обліку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бандура З. Л., Кріль Я. Я., Москаль Н. В. Оцінка в бухгалтерському обліку : навч. посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 144 с. ISBN 978-617-10-0817-5.
 2. Верига Ю.А. Фінансовий облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 438 с.
 3. Гудзь Н.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н.В. Гудзь, П.В. Денчук, Р.В. Романів. – [2-ге вид., перероб і доп.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2019. – 424 с.
 4. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – К. : Каравела, 2019. – 560 с.
 5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2016, – 928 с.

Додаткова література:

 1. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку / В. С. Білоусько, М. І. Беленкова. – К.: Ліра-К, 2014. – 402 с.
 2. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 520 с.
 3. Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.
 4. Лень В.С. Звітність підприємства : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – [2-ге вид.]. – К. : Каравела, 2019. – 676 с.
 5. Лисиченко О. О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О.О. Лисиченко, П.Й. Атамас, О.П. Атамас. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 356 с.
 6. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. / В. Ф. Максімова. – Одеса: ОНЕУ, 2012 – 670 с.
 7. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. / В.Я. Плаксієнко. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 509 с.
 8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України.
 9. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
 10. Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навчальний поcібник / Є.Ю. Шара. – К. : Центр навчальної літератури, 2019. – 422 с.
 11. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець. – К.: Знання, 2015. – 572 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: навчальної дисципліни «Оцінка в бухгалтерському обліку» 2021-2022 навчального року

Завантажити силабус

Силабус: навчальної дисципліни «Оцінка в бухгалтерському обліку» 2023-2024 навчального року

Завантажити силабус