Оцінка в бухгалтерському обліку (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Москаль Н. В.ЕКо-21с, ЕКо-22с
216доцент Москаль Н. В.ЕКо-11с, ЕКо-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКо-21сдоцент Москаль Н. В.
ЕКо-22сдоцент Москаль Н. В.
216ЕКо-11сдоцент Москаль Н. В.
ЕКо-12сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Оцінка в бухгалтерському обліку» є набуття студентами теоретичних знань щодо порядку здійснення оцінки об’єктів обліку, формування умінь і навичок оцінювання різноманітних об’єктів обліку на підприємствах. Оцінка в бухгалтерському обліку є одним з основних його елементів, який дає змогу отримати узагальнене уявлення про майновий стан та результати діяльності підприємства. Саме оцінка має забезпечити обґрунтоване грошове вираження відносної корисності активів і відповідне ринкове позиціонування господарюючих суб’єктів. Вимірювання вартості об’єктів обліку створює передумови для порівняння, групування, узагальнення та аналізу різноманітних показників, що характеризують функціонування суб’єктів господарювання у часовому вимірі. Завданнями дисципліни «Оцінка в бухгалтерському обліку» є вивчення: ролі і значення оцінки в сучасних економічних умовах, принципів, критеріїв та методики оцінки господарських засобів і джерел їх формування відповідно до основних класифікаційних груп та умов проведення оцінки, процесу визначення вартості об’єктів обліку у контексті сучасних нормативних вимог законодавства України та Міжнародних стандартів обліку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку / В. С. Білоусько, М. І. Беленкова. – Вид. 6-те, допов. – К.: Алерта, 2010. – 401 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / Ф. Ф. Бутинець. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2011. – 640 с.
3. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Ю. А. Верига. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 396с.
4. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. / В. Ф. Максімова. – Одеса: ОНЕУ, 2012 – 670 с.
5. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
6. Сук Л. К. Фінансовий облік : підручн. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України: підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-т видання доповнене і перероблене. – К. : А.С.К., 2008. – 784 с.
8. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 422 с.