Платіжні системи

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Вишивана Б. М.ЕКФМ-61с, ЕКФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКФМ-61сдоцент Вишивана Б. М.
ЕКФМ-62сдоцент Вишивана Б. М.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Платіжні системи” є засвоєння теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування платіжних систем.

Головними завданнями вивчення дисципліни “Платіжні системи” є формування у студентів базових знань щодо принципів функціонування платіжних систем, їх різновидів, платіжних інструментів, можливих ризиків платіжних систем, методів управління ними, поняття інформаційної безпеки та створення системи захисту, специфіки побудови платіжної системи України та особливостей функціонування платіжних систем провідних країн світу. Набуття вмінь самостійно аналізувати стан платіжної системи держави, вирішувати питання, що стосуються розрахунків між суб’єктами господарювання, між банками та розрахунків з участю фізичних осіб.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • суть, значення, види, суб’єктів і правову основу діяльності платіжних систем, поняття, класифікацію та реквізити платіжних інструментів, у тому числі в національній економіці;
 • поняття, різновиди та методи управління ризиками платіжних систем;
 • типи загроз та особливості реалізації політики безпеки платіжних систем;
 • специфіку проведення міжбанківських розрахунків, суть та особливості функціонування внутрішньобанківських платіжних систем, різновиди систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів, особливості емісії, еквайрингу та операцій із застосуванням електронних платіжних засобів в Україні, різновиди та специфіку роботи систем переказу коштів;
 • різновиди та особливості функціонування платіжних систем США, Великої Британії, Швейцарії;
 • види телекомунікаційних послуг SWIFT;
 • завдання, принципи роботи, види операцій системи TARGET;
 • особливості роботи міжнародних карткових платіжних систем та міжнародних систем переказу коштів для фізичних і юридичних осіб.

 вміти:

 • розробляти та впроваджувати заходи щодо підвищення якості платіжних інструментів для проведення безготівкових розрахунків;
 • розробляти та запроваджувати запобіжні заходи щодо потенційних кризових ситуацій у діяльності платіжних систем;
 • аналізувати рівень фінансово-економічної безпеки платіжних систем;
 • розробляти та впроваджувати заходи мінімізації ризиків, покращення обслуговування фізичних і юридичних осіб – користувачів внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем;
 • використовувати та розробляти заходи щодо вдосконалення систем дистанційного обслуговування клієнтів у банківських установах;
 • оцінювати ефективність роботи внутрішньодержавних банківських платіжних систем;
 • проводити платіжні операції через внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 05.04.2001р. № 2346-ІІІ.
 2. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. Постановою Правління НБУ 21.01.2004 р. № 22 зі змінами і доповненнями.
 3. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затв. Постановою Правління НБУ 16.08.2006р. № 320.
 4. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затв. Пост. Правління НБУ 05.11.2014 р. № 705.
 5. Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, затв. Пост. Правління НБУ 28.11.2014 р. № 755.
 6. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Б.П. Адамик. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 393 с.
 7. Банківська система : підручник / [М.І.Крупка, Є.М.Андрущак, Н.Г.Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І.Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с.
 8. Банківські операції: підручник / за заг. ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2009. – 608 с.
 9. Віднійчук-Вірван Л.А. Платіжні системи: навч. посібник / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Львів: “Магнолія плюс”, 2007. – 190 с.
 10. Вовчак О.Д. Платіжні системи: навч. посібник / О. Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т. Я. Андрейків. – К.: Знання, – 341 с.
 11. Гроші та кредит: навч. посібник / [за ред. д-ра ек. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2010. – 408 с.
 12. Гроші та кредит: підручник / [М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.]; за заг. ред. М.І. Савлука. – [4-те вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.