Платіжні системи і криптовалюти (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Ковалюк А. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб мати можливість аналізувати платіжні системи та умови функціонування платіжних систем в сучасній економіці. Тому у курсі представлено як огляд концепцій формування платіжних систем, так і процесів та інструментів, які потрібні для аналізу діяльності платіжних систем, зокрема заснованих на криптовалютах.

Дисципліна «Платіжна система» є дисципліною вільного вибору студентів 2 курсу для загальної програми підготовки бакалавра, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення дисципліни вільного вибору студента «Платіжні системи та криптовалюти» є: засвоєння студентами поняття і сутності платіжних систем, з’ясування їх ролі, структури, тенденцій, механізмів розвитку в економіці, розуміти процеси, що протікають при передачі одиниць вартості між платником і одержувачем і функції, які виконує сучасна платіжна система, зокрема заснована на криптовалютах.

Цілі  вивчення дисципліни є: з’ясування наявних теоретичних основ та загальних засад функціонування платіжних систем; з’ясування сутності та функцій платіжних систем; визначення технологічної інфраструктури платіжних систем; вивчення та класифікація платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток; вивчення суті віртуальних платіжних систем; з’ясування ролі технології блокчейн в розвитку платіжних систем світу.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

про сутність платіжної системи, її структурної побудови, складових, елементів, суб’єктів функціонування;

про платіжні інструменти та їх види; про банківські пластикові картки;

технологічну інфраструктуру платіжних систем, схеми проходження інформації електронними платіжними системами, засоби опрацювання даних та телекомунікації;

заходи захисту інформаційної безпеки платіжних систем, основні понять про створення системи захисту, відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захист інформації;

про зарубіжні платіжні системи;

класифікацію платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток, криптовалют, електронних грошей.

уміти:

визначати складові платіжних систем, їх учасників;

класифікувати платіжні системи відповідно до їх типів;

визначати платіжні системи засновані на розрахунках: на чистій основі і на валовій основі;

визначати схеми проходження інформації електронною платіжною системою, визначати засоби обробки даних, обладнання системи масових платежів;

організовувати експлуатацію електронних платіжних систем;

визначати відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захисту інформації;

класифікувати платіжну систему за допомогою наявних потреб, цілей, специфіки платіжної системи;

виокремити основних учасників карткових розрахунків;

розрізняти електронні платіжні системи і системи віртуальних валют.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. за № 2346-III – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text
 2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. за № 361-IX – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
 3. Вовчак О. Д. Платіжні системи : [навч. посіб.] / О. Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т. Я. Андрійків – К. : Знання, 2008. – 341с.
 4. Тапскотт Д., Тапскотт А. Блокчейн-революція. Як технологія, що лежить в основі біткойна та інших криптовалют, змінює світ / Пер. з англ.: Юлія Григоренко, Ганна Лелів; наук. ред.: Михайло Демків, Кейт Щеглова. Львів: Літопис, 2019. – 492 с.
 5. Пиріг С. О. Платіжні системи. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

Додаткова література:

 1. Кравченко П. Блокчейн за 20 минут. – Distributed Lab, 2019 – 20 с.

Інформаційні та Інтернет ресурси:

 1. https://bank.gov.ua/;
 2. https://finance.ua/ua/;
 3. https://minfin.com.ua/ua/
 4. https://t.me/forklog
 5. https://t.me/crypto_dancing

Силабус:

Завантажити силабус