ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Замасло О. Т.ЕКФ-31с, ЕКФ-33с, ЕКФ-35с, ЕКФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКФ-31сдоцент Ткачик Л. П.
ЕКФ-33сдоцент Ткачик Л. П.
ЕКФ-35сдоцент Ткачик Л. П.
ЕКФ-34сдоцент Ткачик Л. П.

Опис курсу

Мета: вивчення сукупності фінансових відносин, які виникають у процесі розподілу і перерозподілу вартості ВВП, надання знань з організації та функціонування податкової системи і проведення податкової політики в державі.

Завдання

 • вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування;
 • пізнання загальних методик розрахунків, порядку сплати податків і обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб до бюджету;
 • показати роль і значення податкової політики в процесі економічного розвитку, навчити вільно орієнтуватись у відповідному законодавстві та застосовувати отримані знання в податковій роботі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні основи предмету як окремої галузі наукового знання;
 • головні проблеми сучасних податкових досліджень;
 • сутність податкової системи та її основні елементи,

вміти:

 • орієнтуватись в головних напрямах досліджень з податкової системи;
 • узагальнювати матеріал з вивченого предмету;
 • здійснювати аналіз закономірностей у сфері податкових відносин;
 • аналізувати сучасну податкову систему та податкову політику України.

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями.
 2. Замасло О.Т. Податкова система: навч. посібник / О.Т.Замасло, І.І.Приймак, О.В.Грін. – Львів, 2011. – 378с.
 3. ЗамаслоО. Т. Податкова система України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 420 с.
 4. ЗамаслоО. Т., Оксенюк О. І. Фіскальна ефективність податку на додану вартість у податковій політиці України : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 240 с.
 5. Податкова система: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 416 с.
 6. Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с.
 7. Податкова система: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл./ [Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.]; За ред. І.О.Лютого. – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 456с.

Матеріали

Податкова система Анотація Замасло ОТ
Замасло ОТ Податкова система Навч.посібник

Силабус:

Завантажити силабус