Фіскальна політика країн світу

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Грін О. В.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКФМ-51сдоцент Грін О. В.
ЕКФМ-52сдоцент Грін О. В.
ЕКДМ-51сдоцент Грін О. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фіскальна політика країн світу» є ознайомлення студентів з загальнотеоретичними та прикладними аспектами побудови податкових систем країн світу з різною економічною спрямованістю, сучасними тенденціями формування і реалізації фіскальної політики країн Великої Сімки, оволодіння сучасними підходами та інструментами проведення порівняльної оцінки ефективності фіскальних політик країн світу, задля пошуку напрямів адаптації виявленого позитивного досвіду в умовах вітчизняної податкової системи.

Завданнями вивчення дисципліни «Фіскальна політика країн світу» є: сформувати теоретичні знання і практичні навики проведення оцінки внутрішніх і зовнішніх чинників становлення сучасних податкових систем країн світу, вивчити їхню структуру, а також особливості справляння основних бюджетоутворюючих податків; з’ясувати напрями формування і виконання фіскальної політики країн Великої Сімки, їхніх тенденцій розвитку та інструментів реалізації; розглянути особливості державного регулювання податкових систем зарубіжних країн; виробити вміння використовувати набуті знання для аналізу ефективності податкового регулювання у країнах світу для надання рекомендацій щодо впровадження виявленого позитивного досвіду у вітчизняну економіку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретико-прикладні аспекти формування та реалізації фіскальної політики країн світу, функціонування їхніх податкових систем;
 • чинники впливу на становлення сучасних податкових систем зарубіжних країн;
 • особливості нарахування та сплати основних бюджетоутворюючих податків і зборів (індивідуального прибуткового податку, податку на прибуток корпорацій, податку на додану вартість та ін.) у країнах Великої Сімки;
 • сучасні орієнтири та принципи державної податкової політики у різних країнах світу, структуру і повноваження їхніх органів державної влади у сфері оподаткування.

 вміти:

 • виокремлювати та пояснювати чинники впливу на формування національних податкових систем країн світу, можливі їхні наслідки для економіки;
 • аналізувати структуру податкових систем країн Великої Сімки, податкові елементи їхніх ключових бюджетоутворюючих податків;
 • визначати напрями реалізації фіскальних політик країн світу;
 • проводити порівняльну оцінку податкових систем зарубіжних країн між собою та з вітчизняною податковою системою;
 • виокремлювати позитивний досвід застосування інструментів податкового регулювання у різних країнах світу, надавати рекомендації щодо його адаптації в Україні;
 • розробляти концептуальні засади формування та розвитку податкової системи держави.

Рекомендована література

 1. Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних держав: Навчальний посібник / Андрущенко В.Л., Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В. – К.: КондорВидавництво, 2012. – 222с.
 2. Якушик І.Д. Податки в країнах світу: довідник / Якушик І.Д., Литвиненко Я.В. – К. : “МП Леся”, 2004. – 480 с.
 3. Мельник В., Кощук Т. Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15 [Електронний ресурс] / Економіка зарубіжних країн. – Режим доступу: file:///D:/Downloads/EkUk_2012_6_9%20(1).pdf
 4. Фіскальна політика: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України Acquis Communautaire Європейського Союзу [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://just.odessa.gov.ua/files/upload/files/34.pdf
 5. Крисоватий А. І. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції: моногр. / А. І. Крисоватий, В. М. Мельник, Т. В. Кощук ; за ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 236 с.
 6. Д’яконова І.І. Міжнародні фінанси: навч. посіб. / І.І. Д’яконова – 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http://pidruchniki.ws/1842101444188/finansi/mizhnarodni_finansi_-_dyakonova_ii
 7. Иванов Ю.Б. Системы налогообложения зарубежных стран: учеб. пособ. для студ. высших учеб. заведений / Иванов Ю.Б., Давыскиба Е.В. / Харьков. нац. экон. ун-т. – Х.: ИД “ИНЖЕК”, 2006. – 224 с.
 8. Литвиненко Я.В. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. – К. : МАУП, 2004. – 208с.
 9. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / Лучко М.Р., Бенько І.Д. – К. : Знання, 2006. – 311 с.: табл. – (Вища освіта ХНІ ст.).
 10. Пугаченко О.Б. Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах / О.Б.Пугаченко [Електронний ресурс]. Режим доступу: -http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/28.pdf
 11. Офіційні інтернет-сайти податкових органів країн світу:

Податкова служба Великобританії. URL: http://www.inlandrevenue.gov.uk,

Митне та податкове агентство Канади. URL: http://www.ccra-adrc.gc.ca,

Податкове управління Німеччини. URL: http://www.finanzamt.de,

Служба внутрішніх доходів США. URL: http://www.irs.ustreas.gov,

Головне податкове управління Франції. URL: http://www.impots.gouv.fr,

Внутрішньо-європейська організація податкових адміністрацій. URL: http://www.iota-tax.org

Матеріали

Анотація дисципліни “Фіскальна політика країн світу”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус