Податковий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Кміть В. М.ЕКДМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКДМ-51сдоцент Кміть В. М.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» є оволодіння теоретичними і організаційними основами управління податковою роботою, яку виконують як на макро-, так і на мезо-, мікро та нанорівнях.

Завданням вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» є ознайомлення студентів із науково-теоретичними та організаційно-правовими основами податкової роботи у сфері справляння та адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів податкового характеру. Вивчення курсу дає змогу зрозуміти сутність та призначення податкового менеджменту, принципи його організації та виконувані функції на різних рівнях управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:
знати:

 • історичні передумови формування податкового менеджменту та стан такого механізму в Україні;
 • зміст понять “податковий менеджмент”, “податкова робота”, “адміністрування податків”;
 • мету, завдання, суб’єкти та об’єкти податкового менеджменту на різних рівнях управління процесами оподаткування;
 • функції (елементи) податкового менеджменту;
 • особливості стратегічного та оперативного управління в сфері оподаткування;
 • концептуальні засади здійснення державної політики в сфері оподаткування;
 • механізм податкового регулювання та специфіку його застосування у вітчизняній податковій практиці;
 • предмет і метод податкового права, його складові елементи та способи реалізації;
 • способи та методи макроекономічного регулювання в сфері оподаткування;
 • основи правового статусу і соціального захисту державного службовця та норми його поведінки в системі фіскальної служби України;
 • порядок постановки на облік вітчизняних платників податків – юридичних осіб, фізичних осіб-громадян та суб’єктів підприємництва;
 • специфіку формування і подання електронних податкових документів;
 • типові схеми ухилення від оподаткування, а також види відповідальності за наслідками порушення податкового законодавства;
 • види відповідальності за порушення положень чинного податкового законодавства.
 • вміти:

 • розрізняти органи управління в сфері оподаткування та знати їхні повноваження;
 • охарактеризувати функції (елементи) податкового менеджменту;
 • охарактеризувати термін “податкова робота” для платників податків та посадових осіб контролюючих органів;
 • оперувати способами та методами макроекономічного регулювання в сфері оподаткування;
 • оцінювати правильність обчислювати податкових платежів та заповнення форми розрахунків із бюджетами різних рівнів і цільовими фондами держави;
 • розраховувати штрафи та пеню за наслідками порушення правил оподаткування чи положень податкового законодавства.
 • Рекомендована література

  1. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник / І.І. Бабін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.
  2. Данилишин Б.М. Державна підтримка та податкове регулювання підприємницької діяльності в Україні : монографія / Б.М.Данилишин, О.М. Кондрашов. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 296 с.
  3. Договори “Про усунення подвійного оподаткування”, укладені Україною (станом на 01.01. поточного року ).
  4. Дорнберг Р. Міжнародне оподаткування, 1997.
  5. Закон України “Про Державний бюджет України на … (поточний рік)”.
  6. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент / Підручник. – К.: Знання, 2008. – 525 с. 2.
  7. Іванов Ю.Б., Єськов О.Л.  Сучасне оподаткування:  мотиваційний аспект.  Монографія. –  Х.:  ВД“ІНЖЕК”, 2007. – 328 с.
  8. Лакіза В.В. Фінансові механізми офшору / А.П. Ілечко / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2011_706/13.pdf.
  9. Кахович О.О. Функціонування офшорного бізнесу та необхідність його законодавчого регулювання / О.К.Натюшин, О.О.Шуліка / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_46/statti/2.pdf
  10. Крисоватий А.І. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації: монографія / А.І.Крисоватий, Т.Л.Томнюк. –Тернопіль: ВПЦ, «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 212 с.
  11. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент, 2004.
  12. Крисоватий А. І. Податкова система зарубіжних країн. – Тернопіль, 2001.
  13. Меглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: Навч. Пос. – К.: Центр наукової літератури, 2008. – 328 с.
  14. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці.
   Ірпінь, 2001.