Податковий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Кміть В. М.ЕКФ-34с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ЕКФ-34сдоцент Кміть В. М.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» є оволодіння теоретичними і організаційними основами управління податковою роботою, яку виконують як на макро- так і на мікрорівні.

Завданням вивчення дисципліни “Податковий менеджмент” є ознайомлення студентів із науково-теоретичними та організаційно-правовими основами податкової роботи у сфері справляння та адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів податкового характеру. Вивчення курсу дає змогу зрозуміти сутність та призначення податкового менеджменту, принципи його організації та виконувані функції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • історичні передумови формування податкового менеджменту та необхідність створення такого механізму в Україні;
 • зміст понять “податки”, “податкова система”, “система оподаткування”, “податковий менеджмент”, “податкова робота”, “адміністрування податків”;
 • мету, завдання, суб’єкти та об’єкти податкового менеджменту на різних рівнях управління процесами оподаткування;
 • функції (елементи) податкового менеджменту;
 • особливості стратегічного та оперативного управління в сфері оподаткування;
 • концептуальні засади здійснення державної політики в сфері оподаткування;
 • механізм податкового регулювання та специфіку його застосування у вітчизняній податковій практиці;
 • предмет і метод податкового права, його складові елементи та способи реалізації;
 • способи та методи макроекономічного регулювання в сфері оподаткування;
 • основи правового статусу і соціального захисту державного службовця та норми його поведінки в системі фіскальної служби України;
 • порядок постановки на облік вітчизняних платників податків – юридичних осіб, фізичних осіб-громадян та суб’єктів підприємництва;
 • види та діючі форми податкової звітності та порядок заповнення та терміни подання податкових документів платниками до уповноважених органів;
 • специфіку формування і подання електронних податкових документів;
 • типові схеми ухилення від оподаткування, а також види відповідальності за наслідками порушення податкового законодавства;
 • види відповідальності за порушення положень чинного податкового законодавства.

вміти:

 • розрізняти органи управління в сфері оподаткування та знати їхні функції
 • охарактеризувати функції (елементи) податкового менеджменту;
 • охарактеризувати термін “податкова робота” для платників податків та посадових осіб контролюючих органів;
 • оперувати способами та методами макроекономічного регулювання в сфері оподаткування;
 • обчислювати податкові платежі та заповнювати форми розрахунків із бюджетами різних рівнів і цільовими фондами держави;
 • заповнювати діючі форми податкової звітності та податкові документи;
 • розраховувати штрафи та пеню за наслідками порушення правил оподаткування чи положень податкового законодавства.

Рекомендована література

 1. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник / І.І. Бабін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.
 2. Данилишин Б.М. Державна підтримка та податкове регулювання підприємницької діяльності в Україні : монографія / Б.М.Данилишин, О.М. Кондрашов. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 296 с.
 3. Договори “Про усунення подвійного оподаткування”, укладені Україною (станом на 01.01. поточного року ).
 4. Дорнберг Р. Міжнародне оподаткування, 1997.
 5. Закон України “Про Державний бюджет України на … (поточний рік)”.
 6. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент / Підручник. – К.: Знання, 2008. – 525 с. 2.
 7. Іванов Ю.Б., Єськов О.Л.  Сучасне оподаткування:  мотиваційний аспект.  Монографія. –  Х.:  ВД“ІНЖЕК”, 2007. – 328 с.
 8. Лакіза В.В. Фінансові механізми офшору / А.П. Ілечко / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2011_706/13.pdf.
 9. Кахович О.О. Функціонування офшорного бізнесу та необхідність його законодавчого регулювання / О.К.Натюшин, О.О.Шуліка / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_46/statti/2.pdf
 10. Крисоватий А.І. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації: монографія / А.І.Крисоватий, Т.Л.Томнюк. –Тернопіль: ВПЦ, «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 212 с.
 11. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент, 2004.
 12. Крисоватий А. І. Податкова система зарубіжних країн. – Тернопіль, 2001.
 13. Меглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: Навч. Пос. – К.: Центр наукової літератури, 2008. – 328 с.
 14. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці.
  Ірпінь, 2001.