ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Грін О. В., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813доцент Грін О. В.
доцент Грін О. В.
доцент Грін О. В.
доцент Грін О. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» є ознайомлення студентів із теоретично-прикладними аспектами організації та функціонування системи податкового обліку та звітності на підприємстві, її призначенням; особливостями системи податкового обліку та звітності основних видів податкових платежів, які справляються в Україні; порядком заповнення податкових первинних документів та звітності з основних податків (зборів, обов’язкових платежів); принципами функціонування автоматизованої системи податкового обліку в Україні, а також оцінка її переваг та недоліків; порядком заповнення та подання електронної звітності; особливостями організації податкового обліку та звітності у зарубіжних країнах тощо

Завданням вивчення дисципліни «Податковий облік і звітність» є: розглянути загальнотеоретичні засади організації податкового обліку на підприємстві та його взаємозв’язок з іншими видами обліку; вивчити систему податкового обліку в розрізі основних бюджетоутворюючих (податку на додану вартість, акцизного податку, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб) та інших податків (зборів, обов’язкових платежів), зміст і структуру їхніх податкових документів; з’ясувати особливості заповнення та подання до органів Державної податкової служби України податкової звітності; визначити місце електронної звітності в процесі організації податкового обліку вітчизняного підприємництва; дослідити зарубіжний досвід ведення податкового обліку та подання звітності, провести порівняльну його оцінку із вітчизняною системою податкового обліку з метою визначення напрямів використання такого досвіду в Україні тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

 • основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок ведення податкового обліку та подання звітності підприємством;
 • теоретико-методологічні аспекти формування та ведення податкового обліку, принципи його організації;
 • особливості функціонування автоматизованої системи податкового обліку та звітності, подання електронної звітності;
 • чинний порядок ведення податкового обліку та подання звітності з основних податків (зборів, обов’язкових платежів), які справляються в Україні, зміст та структуру їхніх первинних документів;
 • принципи організації податкового обліку та подання звітності у зарубіжних країнах.

 вміти:

 • розуміти сутність і призначення системи податкового обліку на підприємстві, підходи до її побудови;
 • розпізнавати приналежність визначеного податкового документу до податку (збору, обов’язкового платежу), який ним обліковується;
 • заповнювати податкові первинні документи, облікові книги та податкову звітність на основі практичних прикладів;
 • виокремлювати позитивний досвід ведення податкового обліку та подання звітності в різних країнах світу і визначати напрями його адаптації в Україні;
 • розробляти концептуальні основи розвитку вітчизняної системи оподаткування та заходи державного регулювання у податковій сфері;
 • створювати та вдосконалювати економіко-математичні моделі діяльності соціально-економічних об’єктів та систем для аналізу та вдосконалення процесу управління ними;
 • аналізувати макроекономічну ефективність ринкової та державної систем регулювання розвитку національної економіки.

Рекомендована література

 1. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс [Текст]: підручник / М.П. Кучерявенко; Мін-во освіти і науки України. – К.: Правова єдність, 2008. ‒ 701 с.
 2. Ловінська Л.Г. Критичний аналіз розбіжностей бухгалтерського і податкового обліку формування доходів і витрат суб’єктів господарювання в Україні / Ловінська Л.Г., Білоусова О.С. // Наукові праці НДФІ. – 2003. ‒ №3.
 3. Сердюк В.М. Податковий облік [Текст]: навчальний посібник / В.М. Сердюк. – К.: ЦНЛ, 2005. – 312 с.
 4. Податковий кодекс України №2756-VI від 2 грудня 2010 р.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999 р.
 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIY від 16 липня 1999 р. (зі змінами і доповненнями).
 7. Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи та Порядку її ведення: наказ ДПА України №554 від 12 жовтня 1999 р.
 8. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України № 2063-III від 19 жовтня 2000 р.
 9. Про затвердження інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова Пенсійного фонду України №21-5 від 27 вересня 2010 р.
 10. Про затвердження Інструкції про прибутковий податок з громадян [Електронний ресурс]: наказ ДПА України № 12 від 21 квітня 1993 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0064-93.
 11. Про затвердження Переліку типових документів: наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 41 від 20 липня 1998 р.
 12. Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів: Постанова КМУ № 1251 від 27 грудня 2010 р.