Податковий облік і звітність

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Грін О. В.ЕКФ-41с, ЕКФ-42с, ЕКФ-43с, Екф-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКФ-41сдоцент Грін О. В.
ЕКФ-42сдоцент Грін О. В.
ЕКФ-43сдоцент Грін О. В.
Екф-44сдоцент Грін О. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» ознайомлення студентів із теоретично-прикладними аспектами організації та функціонування системи податкового обліку на підприємстві, її призначенням і завданнями, особливостями формування податкових первинних документів, облікових регістрів, заповнення і подання податкової звітності для оволодіння сучасними підходами та інструментами вирішення їхніх проблем у практичній діяльності, а також оцінка переваг і недоліків сучасної системи податкового обліку та звітування.

Завданням вивчення дисципліни «Податковий облік і звітність» є: сформувати теоретичні знання і практичні навички у сфері організації податкового обліку на підприємстві; вивчити систему податкового обліку в розрізі основних бюджетоутворюючих податків (податку на додану вартість, акцизного податку, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, єдиного податку та інших), зміст і структуру їхніх податкових документів; з’ясувати особливості заповнення податкових первинних документів і форм звітності, порядок виправлення допущених у них помилок, способи і терміни подання податкової звітності до органів Державної податкової служби України; розглянути принципи і вимоги до електронного податкового документообігу вітчизняного підприємництва в цілях забезпечення ведення податкового обліку, оцінити їхні переваги і недоліки; з’ясувати порядок заповнення та подання електронної звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

 • теоретико-методологічні аспекти організації та ведення податкового обліку, його взаємозв’язок з іншими видами обліку;
 • основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок ведення податкового обліку та подання звітності вітчизняним підприємництвом;
 • чинний порядок ведення податкового обліку з основних бюджетоутворюючих податків (зборів, обов’язкових платежів), які справляються в Україні, зміст та структуру їхніх податкових документів;
 • способи і терміни подання податкової звітності до контролюючих органів;
 • порядок заповнення форм податкових декларацій, виправлення самостійно виявлених у них помилок;
 • принципи організації електронного документообігу на підприємстві, вимоги до подання електронної податкової звітності.

 вміти:

 • розуміти сутність податкового обліку на підприємстві, його призначення і види забезпечень;
 • вести облік доходів і витрат підприємства, а також платника податків – фізичної особи;
 • заповнювати податкову накладну з ПДВ, Податкову декларацію з ПДВ, звітність з акцизного податку, Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств і її додатків, Податкову декларацію про майновий стан і доходи громадян, розуміти коли її подання є обов’язковим, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розуміти їхнє призначення;
 • визначати право фізичної особи на податкову соціальну пільгу, а також на зменшення оподатковуваного доходу на суму податкової знижки;
 • обирати найбільш оптимальний спосіб подання податкової звітності у визначених умовах господарювання, а також терміни її подання;
 • характеризувати сильні та слабкі сторони єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва, вести Книгу обліку доходів і витрат платника єдиного податку, заповнювати та подавати відповідну звітність;
 • організувати подання податкової звітності в електронній формі з дотриманням усіх вимог, визначених законодавством щодо такого подання.

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України №2756-VI від 2 грудня 2010 р. (зі змінами та доповненнями).
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджене наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIY від 16 липня 1999 р. (зі змінами та доповненнями).
 4. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України №265/95 від 06.07.1995 р. (зі змінами і доповненнями).
 5. Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів: наказ Головного Міністерства юстиції України № 578/5 від 12 квітня 2012 р.
 6. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України № 88 від 24 травня 1995 р. (зі змінами і доповненнями)
 7. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість: наказ Міністерства фінансів України № 1130  від 14.11.2014 р.
 8. Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних: затверджений Постановою КМУ №1165 від 11.12.2019 р.
 9. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних: Постанова КМУ № 1246  від 29 грудня 2010 р.
 10. Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку: наказ Міністерства фінансів України №578.  від 19.06.2015 р.
 11. Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: наказ Міністерства фінансів України № 21 від 28.01.2016 р. (зі змінами та доповненнями).
 12. Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку: наказ Міністерства фінансів України № 14 від 23 січня 2015 р. (зі змінами і доповненнями).
 13. Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію): наказ Міністерства фінансів України № 359 від 25 березня 2015 р.
 14. Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу: наказ Міністерства фінансів України № 591 від 23.06.2017 р.
 15. Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення: наказ Міндоходів і зборів № 481 від  16.09.2013 р.
 16. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку: наказ Міністерства фінансів України №4 від 13.01.2015р.
 17. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: наказ Міністерства фінансів України № 897 від 20.10.2015р.
 18. Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи: наказ Міністерства фінансів України №859 від 02.10.2015   (зі змінами і доповненнями).
 19. Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної: наказ Міністерства фінансів України № 1307 від 31.12.2015 р. (зі змінами та доповненнями).
 20. Задорожний З.В. Податковий облік: Навчальний посібник / З.В. Задорожний, Г.І. Гугул, І.Я. Омецінська. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 288 с.
 21. Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит: навч. посіб. / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. – К.: Видавничий центр «Академія», 2009. – 376 с.

Матеріали

Анотація дисципліни “Податковий облік і звітність”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус