Податковий контроль (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Демків Х. С.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКО-41сДемків Х. С.
ЕКО-42сДемків Х. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Податковий контроль» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Головна мета курсу «Податковий контроль» спрямована на ґрунтовне та всестороннє засвоєння студентами-бакалаврами базових теоретичних знань та практичних навичок щодо основ організації та методики податкового контролю. Вивчення дисципліни спрямоване на дослідження методологічного підґрунтя сутності податкового контролю, основ його організації, методики здійснення податкових перевірок у залежності від їх виду.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:
Знати:
• сутність, функції та принципи податкового контролю;
• класифікацію видів податкового контролю;
• нормативно-правову базу, що регламентує питання податкового контролю;
• перелік суб’єктів вповноважених на здійснення податкового контролю, їх структуру, завдання та функції;
• методи та способи податкового контролю;
• класифікацію податкових перевірок;
• порядок відбору платників податків для їх включення до плану-графіку податкових перевірок;
• порядок проведення податкової перевірки;
• джерела інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів.
Вміти:
• використовувати нормативно-правову базу, що регламентує питання податкового контролю;
• складати акт/довідку податкової перевірки;
• складати заперечення на акт/довідку податкової перевірки;
• складати висновок за результатами розгляду заперечень платника податків.

Рекомендована література

1. Податковий кодекс України: кодекс від 02.12.2010 № 2755-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 26.04.2020р.).
2. Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця: Затв. Наказом Міндоходів від 14.06.2013 р. № 165.
3. Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків. – Затв. наказом ДПС України 31.10.2012 р. № 948.
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року №996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 26.04.2020р.).
5. Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку: постанова КМУ від 27.12.2010 № 1238.
6. Порядок координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю: Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 805.
7. Порядок проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок: Постанова КМУ від 27.12.2010 № 1232.
8. Валігура В. А. Податковий контроль: навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 228 с.
9. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 2015. 330 с.
10. Бурова Т.А. Практикум з податкового обліку і контролю: Навчальний посібник. Миколаїв: ТОВ «Дизайн Поліграфія», 2017. 134 с.