Податковий контроль (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Демків Х. С.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКО-41сДемків Х. С.
ЕКО-42сДемків Х. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Податковий контроль» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Головна мета курсу «Податковий контроль» спрямована на ґрунтовне та всестороннє засвоєння студентами-бакалаврами базових теоретичних знань та практичних навичок щодо основ організації та методики податкового контролю. Вивчення дисципліни спрямоване на дослідження методологічного підґрунтя сутності податкового контролю, основ його організації, методики здійснення податкових перевірок у залежності від їх виду.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

Знати:

 • механізм функціонування бюджетної та податкової системи України;
 • сутність, функції та принципи податкового контролю;
 • сутність об’єктів податкового контролю, розуміти їх роль і місце в бюджетній та податковій системі України;
 • класифікацію видів податкового контролю;
 • нормативно-правову базу, що регламентує питання податкового контролю;
 • перелік суб’єктів вповноважених на здійснення податкового контролю, їх структуру, завдання та функції;
 • методи та способи податкового контролю;
 • класифікацію податкових перевірок;
 • порядок відбору платників податків для їх включення до плану-графіку податкових перевірок;
 • порядок проведення податкової перевірки;
 • джерела інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів.

Вміти:

 • використовувати нормативно-правову базу, що регламентує питання податкового контролю;
 • застосовувати методичний інструментарій податкового контролю у сфері оподаткування господарської діяльності підприємств;
 • складати акт/довідку податкової перевірки;
 • складати заперечення на акт/довідку податкової перевірки;
 • складати висновок за результатами розгляду заперечень платника податків;
 • застосовувати набуті знання у практичній діяльності в сфері оподаткування ;
 • здійснювати контроль за дотриманням нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування.

 

Рекомендована література

Основна література:
1. Податковий кодекс України: кодекс від 02.12.2010 № 2755-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 26.04.2020р.).
2. Валігура В. А. Податковий контроль: навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 228 с.
3. Фоміна Т.В. Організація і методика податкових перевірок: навч. посіб. Дніпро: Середняк Т. К. , 2020. 291 с.
4. Бурова Т.А. Практикум з податкового обліку і контролю: Навчальний посібник. Миколаїв: ТОВ «Дизайн Поліграфія», 2017. 134 с.
5. Ліхоносова Г.С. Податковий контроль: навч. посіб. Харків: ХАІ, 2021. 159 с.
6. Мельниченко Р.В. Податковий контроль трансфертного ціноутворення: правові засади: монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 343 с.

Додаткова література:
7. Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця: Затв. Наказом Міндоходів від 14.06.2013 р. № 165. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0165810-13#Text
8. Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків. – Затв. наказом ДПС України від 04.09.2020 № 470.
9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року №996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
10. Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку: постанова КМУ від 27.12.2010 № 1238. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1238-2010-п#Text.
11. Порядок координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю: Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 805. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2013-п#Text
12. Порядок проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок: Постанова КМУ від 27.12.2010 № 1232. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1232-2010-п#Text
13. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
14. Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків: Наказ, Порядок Мінфіну України від 21.10.2015 № 911. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1395-15#n16
15. Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом: Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 27.12.2010 № 1245. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1245-2010-п#Text
16. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-вр#Text
17. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text
18. Про затвердження форми запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки: Наказ Мінфін України, Форма типового документа, Запит від 28.02.2017 № 299. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-17#n14
19. Про затвердження Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки”: Наказ Мінфіу України; Порядок від 10.03.2016 № 344. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0497-16#n15
20. Вітвіцька Н.С., Кузьмінська О.Е., Контроль і ревізія: Навчально – методичний посібник для самост. вивч. дисц. Київ: КНЕУ, 2000. 166 с.
21. Демченко О.П. Оцінка ефективності податкового контролю. Приазовський економічний вісник. 2019. № 4 (15). С. 253-257.
22. Мельниченко Р. Податковий контроль трансфертного ціноутворення в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 5. С. 63–79.

Інформаційні ресурси:
23. Пошуковий ресурс – www.google.com.ua.
24. Офіційний портал Верховної Ради України – http://rada.gov.ua/.
25. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» – http://www.vobu.com.ua/.
26. Офіційний сайт Державної податкової служби України: https://tax.gov.ua .
27. Офіційний сайт Державної митної служби України: https://customs.gov.ua.

Матеріали

Силабус_Податковий контроль_22-23

Силабус_Податковий контроль_21-22

Робоча програма_Податковий контроль_21-22

Robocha-prohrama_Podatkovyy-kontrol_2020_2021

Sylabus_Podatkovyy-kontrol_2020_2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус