Політичний маркетинг (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Кушнір Т. М.ЕКНМ-51с, ЕКНМ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКНМ-51сдоцент Кушнір Т. М.
ЕКНМ-51здоцент Кушнір Т. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Політичний маркетинг» є формування у студентів знань про природу, функції, моделі, технології організації політичного маркетингу, критерії та методи оцінювання їхньої ефективності.

Завдання: Основними завданнями дисципліни є:

 • отримання здобувачами умінь та навичок з використання конкретних методів аналізу, планування, організації та оцінювання ефективності технологій та інструментів політичного маркетингу й його комунікацій;
 • розширення у студентів професійного кругозору, розуміння ролі та значення маркетингу, комунікативних технологій у забезпечені й реалізації політичної діяльності.
 • ознайомлення зі специфікою функціонування політичного ринку, виборчої інженерії та політичного рекламування;
 • з’ясування загальних вимог до розробки стратегії і тактики виборчої кампанії;
 • аналіз та розробка маркетингових програм політичних продуктів.

В результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

 • основні теоретичні засади та базові категорії політичного маркетингу;
 • структурні елементи системи політичного маркетингу;
 • специфіку функціонування складових елементів політичного ринку;
 • маркетингові технології та інструменти, що застосовуються в політичному маркетингу;
 • зміст та особливості формування політичного товару;
 • механізм формування ціни на політичний товар;
 • особливості реклами та PR у політичному маркетинг;
 • причини виникнення, сутність, типологію та шляхи врегулювання політичних конфліктів.

вміти:

 • використовувати здобуті знання для аналізу політичного ринку;
 • аналізувати тенденції розвитку політичного ринку;
 • адаптовувати маркетингові інструменти до умов конкретного політичного об’єкту;
 • виявляти сильні і слабкі сторони передвиборчої політичної реклами політичних партій та лідерів;
 • бути соціально-відповідальним при розробці маркетингових програм для політичних акторів;
 • застосовувати в політичному маркетингу концепції маркетингового управління, спрямовані на задоволення потреб споживачів;
 • викривати характер «чорного PR» у політичній рекламі виборчої кампанії;
 • орієнтуватися в прийомах, методах і засобах формування та створення у суспільній свідомості бажаного іміджу політичних суб’єктів;
 • виявляти елементи соціотехніки політичного маркетингу;
 • прогнозувати суспільно-політичні явища.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: [Підручник]. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. 472 с.
 2. Цвих В.Ф. та ін. Політологія. Частина 4. Прикладна політологія підручник для студентів вищ. навч. закл. К.: ВПЦ ”Київ ун-т”, 2010. 671 с.
 3. Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: [Навч.-метод. посібник]. К.: Знання, 373 с.
 4. Шведа Ю.Р. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: [навч-метод. посібник]. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 340 с.
 5. Шубін, Сергій Петрович. Політичний маркетинг [Текст]. Миколаїв: Іліон, 2018. 1156 с.

Допоміжна література:

 1. Ананко Т.Р. Комунікативні стратегії у політичному дискурсі Хіларі Клінтон. Science and Education a New Dimension. Philology, VI(47), Issue: 160, 2018. PP. 7-10.
 2. Бабіна В.О. Реклама як маркетингова технологія у виборчих компаніях суб’єктів політичної діяльності. Політикус: наук. журнал. 2019. № 6. С. 21-25.
 3. Бахметьєв А.Є. Особливості проведення виборчих кампаній при різних виборчих системах. Політичне життя. 2021. №4. С. 4-9.
 4. Березовська-Чміль О.Б. Детермінанти формування іміджу політика. Соціально-гуманітарний вісник. 2018. Вип. 22. С. 55.
 5. Березовська-Чміль О.Б., Кобець Ю.В. Політична іміджелогія та політичний іміджмейкінг як теорія та практика творення політичного іміджу. Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Думка. 2018. № 5. С. 107-114.
 6. Бокач В. Особливості функціонування політичного ринку в умовах політичної конкуренції. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2015. Vol. 2, Iss. 4. С. 278-281.
 7. Бугайчук А. Довіра до політичних партій в контексті їх впливу на політичні процеси в Україні. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, 2021. № 4. С. 12-18.
 8. Вайєр А. Технологія створення політичного іміджу. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2018. Vol. 5, Iss. 1. С. 176-180.
 9. Газізов М.М. Концептуальні можливості політичного ринку сучасної політичної системи. Вісник НАДУ. 2015. 4. С. 62-66.
 10. Гонюкова Л. Державне регулювання політичного ринку сучасної України. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 2. С. 143-151.
 11. Деренчук Н. Особливості формування маніпулятивної стратегії в українському політичному дискурсі. Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія». Випуск 38, 2016. С. 357-364.
 12. Заславська О.О., Посвістак О.А., Налімова В.В. Новий популізм як технологія політичного маркетингу політичних партій. Актуальні проблеми політики. 2022. Вип. 69. С. 65-73.
 13. Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації: монографія / В.О. Корнієнко, В.Д. Антемюк, О.В. Буряченко. Вінниця: ВНТУ, 2018. 204 с.
 14. Клячин А.К. Політична комунікація в сучасному суспільстві: альтернативні повідомлення та чинники диверсифікації інформаційних потоків. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Випуск 145. С. 56-59.
 15. Коваль Н.І. Стан наукового опрацювання дефініції та проблеми дослідження політичного маркетингу. Вісник ОНУ ім.І.І. Мечнікова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2(18). Ч. 2. С. 211-215.
 16. Корнієнко В.О., Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації: Монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2009. 145 с.
 17. Кропівко В.В. Політична реклама: роль у публічних комунікаціях. Правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М.Р. Аракелян. Одеса: Гельветика, 2020. Т. 1. С. 257-259.
 18. Кулеба О.В. Процес формування позитивного іміджу політичного лідера. Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2010. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=218.
 19. Кушнір Т.М. Маркетинговий підхід до дослідження політичного ринку. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. Вип. 1(81). С. 93-98 (фахове видання).
 20. Кушнір Т.М. Методологічні засади тлумачення категорії «політичний товар». Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. К.: ІТТА, 2021. С. 260-262.
 21. Кушнір Т.М. Методологічні засади сегментування політичного ринку. Ідентичності та політичні інститути: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. с. 57-60.
 22. Ларіна Н.Б. Імідж як комунікативна основа позиціонування влади. Державне будівництво. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_6.
 23. Левченко О.О., Жигаренко І.Є. Особливості впливу політичної реклами на сприймання іміджу політика. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2018. № 3(2). С. 59-67.
 24. Лікарчук Н. Сутність, ознаки та критерії сегментування політичного ринку. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2011. Вип. 6. С. 299-313.
 25. Лікарчук Наталія Василівна Становлення політичних ринків та ринкових відносин. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 9: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. С. 62-67.
 26. Луценко К. Теоретико-концептуальні засади політичного маркетингу. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. К., 2010. Вип. 21. С. 64-74.
 27. Мазьняк Р.О. Використання ЗМІ асоціативних рядів у політичному маніпулюванні: досвід президентських виборів 2019 року. Регіональні студії, 2022. №29. С. 56-61.
 28. Мельник І. Ідеологічна сегментація українського електорату на виборах Верховної Ради України впродовж електоральних циклів періоду незалежності. Studia politologica Ucraino-Polona. 2013. Вип. 3. С. 274-279.
 29. Николин Л. Теоретичні аспекти дослідження концепції політичного маркетингу. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2015. Випуск 9, c. 59-64.
 30. Новожилов Б.В. Роль цінностей демократичного суспільства у формуванні політичного іміджу лідера. Культура і мистецтво у сучасному світі: наук. зап. КНУКіМ / голов. ред. М.М. Поплавський; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. К.: Вид. центр КНУКіМ, 2012. Вип. 13. С. 131-139.
 31. Окландер М.А., Гайдаєнко М.О. Омніканальний маркетинговий інструментарій у політичній сфері. Маркетинг і цифрові технології, 2021. Том 5, №1. С. 74-100.
 32. Подашевська Т.Л. Технології впливу на позиціонування політичних суб’єктів в умовах політичної маркетизації. Питання культурології. 2013. Вип. 29. С. 104-109.
 33. Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях [Текст]: аналітич. доповідь / Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса; [авт. кол. С.Ю. Римаренко, Ю.Ж. Шайгородський, В.В. Бушанський та ін.; за ред. С.Ю. Римаренка]. Київ: ІПіЕНД, 2014. 188 с.
 34. Проноза І.І. Роль політичних комунікацій у сучасному інформаційному просторі. Політикус : наук. журнал. 2021. № 3. С. 75–81.
 35. Прохоренко А.М. Ресурси впливу політичного відеоблогу на стан політичної культури. Актуальні проблеми політики. 2022. Вип. 69. С. 88-93.
 36. Рибак І.В. Вплив інформаційно-маніпулятивних технологій на процес легітимації політичної влади в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Київ, 2016. 23 с.
 37. Россоха В., Бочаров Б. Використання технології «блокчейн» у політичному маркетингу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 5. С. 211-215.
 38. Семчук Х. Політика як засіб маніпуляції. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2019. Випуск 24, c. 224-225.
 39. Тєлєтов О.С., Безноєва А.В. Основи політичного маркетингу. Механізм регулювання економіки. 2006. №2. С. 66 – 75.
 40. Тєлєтов О.С., Титаренко Ю.В., Шевченко О.Ю. Загальна концепція та інструменти політичного маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 2. С. 49-63.
 41. Фурашев В.М., Самчинська О.А. Маніпуляції свідомістю людини як основний спосіб ведення передвиборчих кампаній. Інформація і право. №3(30). 2019. С. 119-125.
 42. Шубін, Сергій Петрович. Політичний маркетинговий аналіз: Метод, теорія, практика [Текст]. К. : “Генеза”, 2007. 112 с.
 43. Худик Г.О. Критерії для визначення типів політичної іміджевої стратегії. S.P.A.C.E. № 9/2018. С. 53-58.
 44. Яненко, Я.В. Політична реклама як чинник соціалізації у сучасному суспільстві. Держава та регіони. Серія. Соціальні комунікації. Запоріжжя, 2018. № 1 (33). С. 166–171.

Матеріали

РП Політичний маркетинг 2022

Методичка Політичний маркетинг 2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус