Потенціал та розвиток підприємства (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Дмитрук В. О.ЕКп-41с, ЕКп-42с, ЕКп-44с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКп-41сдоцент Дмитрук В. О.
ЕКп-42сдоцент Дмитрук В. О.
доцент Дмитрук В. О.
ЕКп-44сдоцент Дмитрук В. О.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Потенціал і розвиток бізнесу» є формування знань щодо принципів, основних категорій, сучасних концепцій потенціалу підприємства та підходів до його оцінки.
Після завершення цього курсу студент буде :
Знати :
– сутність категорії потенціал та методичний інструментарій його оцінки;
– принципи та підходи до формування потенціалу підприємства;
– особливості кожного з елементів потенціалу підприємства як об”єктів оцінки;
– особливості методів оцінки нерухомого майна та машин і обладнання;
– особливості оцінки нематеріальних активів та кадрового потенціалу;
– особливості оцінки сукупного потенціалу;
– прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства
Вміти:
– володіти категорійним апаратом дисципліни;
– володіти методичним інструментарієм оцінки потенціалу підприємства;
– здійснити оцінку вартості нерухомого майна;
– здійснити оцінку вартості машин і обладнання;
– здійснити оцінку вартості нематеріальних активів;
– здійснити оцінку вартості кадрового потенціалу підприємства;
– здійснити оцінку вартості сукупного бізнесу.

Рекомендована література

1. Бачевський Б.Є., Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібн. / І.В. Заблодська, О.О. Решетняк. – К.: Центр учб. літ., 2009. – 400с.
2. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання:: навч. посіб. / В. Гавва, Е. Божко – К.: Центр учб. Літ., 2004. – 224с.
3. Касьянова Н.В. Потенціал підприємства: формування та використання: підручник / Н.В. Касьянова, Д.В. Солоха, В.В. Морева, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай. – Донецьк: Вид-во Цифрова типографія, 2012. – 257 с.
4. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / Н. С. Краснокутська – К.: Центр учб. літ., 2005. – 352с.
5. Таранюк Л. М. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / Л. М. Таранюк. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2016. – 278 с.
6. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч.-метод. посіб. / О.С. Федонін, І.М..Рєпіна, О.І. Олексюк – К.: КНЕУ, 2005. – 261с

Силабус:

Завантажити силабус