Поведінка споживача (051 “Економіка”, освітня програма: “Бізнес-економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Городняк І. В.ЕКЕ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКЕ-41с

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Поведінка споживача» є набуття студентами теоретичних та практичних навичок аналізу поведінки споживачів. Зокрема суті поведінки споживача, чинників, що її зумовлюють, а також моделей індивідуальної споживчої поведінки; напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для досягнення мети організації, аналіз інструментів маркетингового впливу на поведінку споживача.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Поведінка споживача» є:

 • розуміння суті та особливостей поведінки споживачів;
 • засвоєння суті потреб, мотивів, мотивації, знань споживачів та їхнього впливу на формування споживчої поведінки;
 • вивчення особливостей основних етапів процесу прийняття рішення про купівлю споживачем;
 • розуміння впливу маркетингових інструментів на формування поведінки споживачів;
 • вивчення моделей індивідуальної споживчої поведінки;
 • розуміння особливостей впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на поведінку споживачів;
 • ознайомлення з основними методами дослідження поведінки споживачів та можливостей їхнього використання в маркетинговій діяльності;
 • формування навичок роботи зі споживачами та управління їхньою поведінкою.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати :

 • суть споживання як міждисциплінарної категорії;
 • різновиди потреб споживача;
 • загальні та спеціальні теорії мотивації споживача;
 • модель свідомості споживача та поведінки споживача на ринку;
 • чинники впливу на поведінку споживачів;
 • моделі прийняття споживачем рішення про покупку;
 • соціально-психологічні аспекти роботи з споживачем;
 • моделі індивідуальної споживчої поведінки;
 • маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача;
 • права споживачів.

вміти :

 • досліджувати ринкову поведінку споживачів;
 • сегментувати ринок на основі виявлених моделей поведінки споживачів;
 • визначати структуру задоволених та незадоволених потреб споживачів;
 • розробити концепцію та інструментарії вивчення споживчих мотивацій;
 • використовувати мотивації споживачів для розробки та управління продуктовою стратегією підприємства (товарної, цінової політики, реклами тощо);
 • аналізувати переваги та недоліки різноманітних джерел отримання знань споживачем.

Рекомендована література

 1. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 256 с.
 2. Городняк І.В. Поведінка споживача: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка». Львів, 2020. 34с.
 3. Городняк І.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка». Львів, 2020. 30с.
 4. Ларіна Я.С., Рябчик А.В. Поведінка споживача: навч. посіб. Київ: Видавничий центр «Академія», 2014. 224с.
 5. Окландер М. А., Жарська І.О. Поведінка споживача: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 208с.
 6. Практикум з маркетингу: навч. посібник / За ред. Є.Й. Майовця. Львів: Край, 2014. 244с.
 7. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів. Київ: ЦУЛ, 2008. 176с.
 8. Скибінський С.В. Поведінка споживачів: навч. посібник. Львів: Укоопспілка Вид-во Львівської КА, 2009. 260с.
 9. Страшинська Л. В. Поведінка споживачів: конспект лекцій. Київ: ЕКОМЕН, 2010. 101 с.
 10. Шафалюк О.К. Поведінка споживачів: курс лекцій. Київ: КНЕУ, 2003. 68с.

Матеріали

Завдання для самостійної роботи_Поведінка споживача_051

Метод вказівки та плани семінарських занять_Поведінка споживача_051

Робоча програма_Поведінка споживача_Бізнес-економіка

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус