Городняк Ірина Василівна

Посада: доцент кафедри маркетингу, секретар Вченої ради економічного факультету

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Електронна пошта: iryna.horodnyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

споживча поведінка домогосподарств, методологія та методи маркетингових досліджень, рекламний менеджмент, управління конфліктами, соціально-економічні знання населення.

Курси

Публікації

Автор понад 190 наукових та навчально-методичних публікації

Монографії:

 1. Пачковський Ю.Ф., Городняк І.В. Соціоекономічне знання в соціологічному вимірі: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 172с.
 2. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія; за наук. ред. проф. Є.Й.Майовця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262с. (Розділ 4. Споживча поведінка домогосподарств великого міста С.115-150) Авторських сторінок – 36.
 3. Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації. Монографія. За ред. Н. Коваліско, Ю. Пачковського. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 208с. (Городняк І. Аналіз споживання продуктів харчування домогосподарствами України та країн Центрально-Східної Європи. С. 65-73.).
 4. Комерціалізація інновацій в умовах Індустрії 4.0: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. Ю. Сагер. Суми: Сумський державний університет, 2023. 385с.  (Городняк І.В., Хоміць Л.-О.І. Таргетована реклама як інструменти комерціалізації інновацій у сучасній Індустрії 4.0. С. 19-25.).

Навчальні посібники:

 1. Городняк І.В. Соціологія освіти: Навчальний посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2010. – 265с.(з грифом МОН)
 2. Соціологія і психологія:Навч. посіб. / За ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760с.
 3. Соціологія: Підручник / Ю.Ф.Пачковський, Н.В. Коваліско, І.В. Городняк та ін. За ред. Ю.Ф. Пачковського. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418с. (з грифом МОН)
 4. Городняк І.В. Середній клас в Україні // Економічна теорія За ред. О.З.Ватаманюка. – Львів, „Інтелект-Захід”, 2011. – 656с. С. 189-190 (з грифом МОН).
 5. Практикум з маркетингу:Навч. посіб. / За ред. Є.Й. Майовця. – Львів: Край, 2014. – 244с.
 6. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 256 с.
 7. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416с.
 8. Словник термінів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Senyshyn J., Kundytskyj O., Mayovets Y., Horodniak I., Zhuk O. Organic potential of Ukraine in the system of organic production of the European countries. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2023. Vol. 45. No. 1. P. 79-93. (Web of Science Core Collection)
 2. Rubakha, M., Tkachyk, L.,  Horodniak, I. (2023). Modeling the impact of macroeconomic indicators on the Corruption Perceptions Index: Example of Ukraine, Bulgaria, and Georgia. Regional Science Policy & Practice, 2023. Vol 15. No. 8. P. 1– 24.  (Scopus, Web of Science Core Collection)

Статті у фахових виданнях:

 1. Городняк І.В. Фактори, що визначають адаптивні можливості населення до ринкових умов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2002. – №543. – Вип.14. – С.127-131.
 2. Городняк І.В. Соціальна адаптація учнівської молоді в умовах суспільної трансформації (регіональний аспект) // Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №3. – Луганськ. – 2003. – С.181-188.
 3. Городняк І.В. Соціально-економічні аспекти адаптації молоді до умов ринку // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. – Випуск 6. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2003. – С. 342-348.
 4. ПачковськийЮ.Ф., Городняк І.В. Соціальне розуміння економічних процесів у контексті соціології знання // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – 2004. – С. 123-125.
 5. Городняк І.В. Соціально-економічні знання молоді у соціологічному вимірі (регіональний аспект проблеми) // Право і безпека. – Харків – 2005. – Т.4. – №3. – С.193-196.
 6. Городняк І.В. Формування вибіркової сукупності при проведенні опитувань громадської думки (на прикладі міста Львова) // Право і безпека. – Харків – 2006. – Т.5. – №2. – С.187-189.
 7. Городняк І.В. Особливості розуміння та використання учнівською молоддю економічних категорій // Український соціум. – 2006. – №6(17). – С.25-29.
 8. Городняк І.В. Особливості типології суб’єктів адаптаційного процесу в економічній сфері // Український соціум. – 2007. – №1(18). – С.53-59.
 9. ПачковськийЮ.Ф., Городняк І.В. Соціально-економічне знання та адаптаційні можливості населення // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – 2007. – С. 148-151.
 10. Городняк І. Особливості формування і функціонування соціально-економічного знання // Психологія і суспільство. – 2007. – №3. – С. 55-62.
 11. Городняк І.В. Соціологічне вивчення адаптаційного потенціалу населення (регіональний аспект) // Вісник Одеського національного університету. – 2007. – Т. 12. – Випуск 6. – С. 659-665.
 12. Городняк І.В. Соціально-економічне знання та соціальне самопочуття населення регіону // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – 2007. –Вип. 1. – С.92-97.
 13. Городняк І.В. Інформаційна нерівність у сучасному суспільстві та соціально-економічна поінформованість населення м. Львова // Український соціум. – 2008. – №1(24). – С.16-22.
 14. Городняк І.В. Вивчення успіху крізь призму досвіду індивіда // Вісник Одеського національного університету. – 2008. – Т. 13. – Випуск 5. – С. 290-294.
 15. Городняк І.В. Соціально-економічне знання як чинник змін в економічній поведінці населення // Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ. – 2008. – №7. – С.354-361.
 16. Городняк І. Сучасні типи особистостей щодо досягнення успіху // Соціальна психологія. – 2008. – №6(32). – С.43-48.
 17. Городняк І.В. Особливості маркетингу туристичних послуг Західного регіону // Грані. – 2012. – №1(81). – С.118-120.
 18. Городняк І. В. Маркетинговий аналіз ринку рекламних послуг міста Львова /І.В. Городняк, І.І. Самотій // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. – 2012. –Вип. 28. – Ч.2. – С.406-412.
 19. Городняк І. Маркетинг як інструмент покращення фінансування організацій культури // Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. -Вип. 28. – С. 60-64.
 20. Городняк І. Аналіз споживчої поведінки домогосподарств в сучасних соціально-економічних умовах / І. Городняк // Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. – Львів, 2013. -Вип. 30. – С. 90-93.
 21. Городняк І. Споживчі видатки домогосподарств в сучасних соціально-економічних умовах / І. Городняк // Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. – Львів, 2014. -Вип. 33. – С. 32-35.
 22. Городняк І.В. Чинники формування споживчої поведінки домогосподарств. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання 2016. №13. С. 13-16.
 23. Городняк І.В. Методологічні засади аналізу соціально-економічної сутності домогосподарств. Економіка та суспільство. 2016. №6. С.3-7.
 24. Городняк І.В. Споживча поведінка домогосподарств: методологічний аналіз. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія еконмічна. 2017. Вип. № 54. С.63-67.
 25. Городняк І., Федорончук О. Вплив товарної політики підприємств на споживчу поведінку домогосподарств в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Одеса, 2018. Вип. 29. С. 19–22.
 26. Городняк І.В., Терендій А.Б. Споживання домогосподарств в країнах Центральної та Східної Європи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород, 2019. Вип. 24. Ч.1. С. 106–111.
 27. Городняк І.В. Аналіз доходів та видатків домогосподарств України. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Херсон, 2019. Вип. 2 (51). С. 8–12.
 28. Городняк І.В., Терендій А.Б. Порівняльний аналіз споживання домогосподарств України та країн Євросоюзу. Інфраструктура ринку. 2019. № 33. С. 18-25.
 29. Городняк І.В., Терендій А.Б. Інституційні чинники залучення іноземних інвестицій в економіку України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпро 2020. Вип. 2 (25). С. 3-10.
 30. Городняк І.В. Особливості споживання продуктів харчування домогосподарствами України. Інтелект ХХІ. Херсон. 2020. №2. С. 55-59.
 31. Городняк І.В. Порівняльний аналіз впливу ціни на продукти харчування на споживання домогосподарств в Україні та країнах світу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Одеса, 2020. Вип. 43. С. 26-30.
 32. Городняк І.В., Терендій А.Б. Споживча поведінка домогосподарств на продовольчому ринку України. Економічний простір. 2020. №159. С. 39-43.
 33. Городняк І.В., Хоміць Л-О.І. Дослідження таргету як інструменту маркетингових комунікацій. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Том 6. №2. С. 7-20.
 34. Городняк І.В., Зінькова С.В. Аналіз ринку РРС-послуг в Україні. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Том 6. №2. С. 62-72.
 35. Городняк І.В., Хоміць Л-О.І., Терендій А.Б. Аналіз формули ранжування оголошень як фактора впливу на вартість таргетованої реклами в соціальних мережах корпорації «META PLATFORMS». Формування ринкової економіки в Україні. 2022. Вип. 47. С. 87-96.
 36. Городняк, І. В. Методологічні засади дослідження управління конфліктами в організації. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2022. №6. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-6-04-01/2022-6-04-01.
 37. Городняк І.В., Петровський С.В. Аналіз ринку органічної продукції в Україні. Економічний простір, 2023. №184. С. 31-35.
 38. Городняк І.В., Хоміць Л-О.І. Аналіз стану і тенденцій розвитку ринку таргетованої реклами в Україні. Маркетинг і цифрові технології. 2023. Том 7. №2. С. 73-85.
 39. Городняк І.В., Гнатів Ю.П. Аналіз ринку роздрібної торгівлі України. Економічний простір, 2023. №187. С. 49-54.
 40. Петровський М.В., Городняк І.В. Нормативно-правові засади органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції в Україні. Київський економічний науковий журнал, 2023. №3. С. 122-128.
 41. Городняк І.В., Гнатів Ю.П. Особливості використання таргетованої реклами в діяльності вітчизняного бізнесу. Бізнес-навігатор, 2024. Вип. 2(75). С. 350-355.

Статті:

 1. Городняк І. Адаптаційні можливості молоді Львівщини до ринкових умов // Соціологія міста: наукові проблеми та соціальні технології. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2001. – С.201-204.
 2. Городняк І. Актуальні проблеми адаптації молоді до ринкових умов // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2001. –Вип. 30. – С.634-636.
 3. Городняк І. Соціально-економічне знання: визначення, властивості і основні характеристики // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2002. –Вип. 31. – С.200-203.
 4. Городняк І. Адаптаційний потенціал сучасної молоді // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Львів:Інтереко. – 2003. – Вип. 12. – С.340-344.
 5. Городняк І. Теоретико-методологічні особливості визначення соціально-економічного знання // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2006. –Вип. 35. – С.164-168.
 6. Городняк І. Умови формування соціально-економічних знань населення // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2006. –Вип. 36. – С.413-417.
 7. Городняк І.В. Економічна освіта як складова успіху людини (соціологічний аналіз) // Наукові студії Львівського соціологічного форуму „Багатовимірні простори сучасних соціальних змін”: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – С.543-547.
 8. Городняк І.В. Типологія особистостей у контексті досягнення професійного успіху // Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: Європейський досвід. – Науковий збірник „Формування ринкової економіки в Україні” / За ред. С.М. Панчишина. – Львів: Інтереко, 2008. – Спецвипуск 17. – С. 123-127.
 9. Городняк І.В. Громадянська освіта в умовах глобалізаційних змін // Інформаційно-телекомунікативнітехнології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Зб. наукових праць. / За ред. М.М.Козяра, Н.Г.Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД. – 2009. – Вип. 2. – Ч.1. – С. 64-68.
 10. Городняк І. Роль економічної освіти в досягненні успіху // Формування ринкової економіки в Україні. Сучасна парадигма та Острозька Біблія. Науковий збірник / За ред. С.М.Панчишина. – Львів: Інтереко, 2009. – Вип. 20. – С. 203-206.
 11. Городняк І. Ділова активність у світосприйнятті молоді // Молодіжна політика: проблеми і перспективи.Зб. наукових праць / Наук. ред. С.А. Щудло. – Дрогобич.: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім.. І.Франка, 2010. – С.128-132.
 12. Gorodniak Analiza socjologiczna wyobrazen mlodziezy na temat sukcesu zyciowego (Mlodzi w spoleczenstwie zmiany studia polsko-ukrainskie) [w: ] Ks. dr. hab. Jurij Paczkowski (pod red.) – Kielce, 2010. – S. 175-184.
 13. Городняк І.В. Особливості типології споживчої поведінки домогосподарств в сучасних соціально-економічних умовах //Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2 –  Publishing house „BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. – Р. 382-386.
 14. Городняк И. Влияние маркетинговых коммуникаций на потребительское поведение домохозяйств // Корпоративные стратегические коммуникации [Электронный ресурс]: Сб. научных статей / Отв. ред. С.В. Дубовик. – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – Вып. 2. – С.64-67.
 15. Городняк І.В. Вплив цінових змін на споживчу поведінку вітчизняних домогосподарств [Електронний ресурс] / І. В. Городняк // Збірник наукових статей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформації економіки». – Дніпро, 2018. – Ч.1. – С.242-246. Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/sbornik_18_1.pdf
 16. Городняк І.В. Споживчі видатки домогосподарств України [Електронний ресурс] / І. В. Городняк // Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформації економіки». – Дніпро, 2019. С.282-286.
 17. Городняк І.В. Аналіз споживчих цін на продукти харчування в Україні. Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформації економіки». Дніпро, 2021. – Ч.1. – С.91-93. Режим доступу: http://nmetau.edu.ua/file/sbornik_2021.pdf.

Біографія

 

Кандидат соціологічних наук, доцент.

У 2000 році закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю “Соціологія” та здобула кваліфікацію “Соціолог, викладач соціології”. З 2000 року працювала асистентом кафедри соціології. Протягом 2000-2004 років навчалася в аспірантурі при кафедрі соціології (заочна форма навчання). У березні 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Соціально-економічне знання як чинник адаптації населення до ринкових умов” у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Протягом 2009-2013 років працювала на посаді доцента кафедри економічної теорії та маркетингу. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії та маркетингу.
З 2013 року працює на посаді доцента кафедри маркетингу.

З 2018 по 2021 рік член Спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів кандидата соціологічних наук К 35.051.26 Львівського національного університету імені Івана Франка (Наказ Міністерства освіти і науки України №775 від 16.07.2018 р.).

З грудня 2018 року секретар Вченої ради економічного факультету.

З грудня 2019 року експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 075 “Маркетинг”.

Гарант освітньої програми “Маркетинг” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Член Львівського відділення Соціологічної асоціації України.

Член Української асоціації маркетингу.

Член ГО “Прогресильні”

Коло наукових інтересів: споживча поведінка домогосподарств, методологія та методи маркетингових досліджень, рекламний менеджмент, управління конфліктами, соціально-економічні знання населення.

Викладає навчальні дисципліни: поведінка споживача, маркетингові дослідження, рекламний менеджмент, управління конфліктами.

Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць

Нагороди

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Методичні матеріали

Курси лекцій:

 1. Городняк І.В. Соціологія освіти: Курс лекцій.  Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2007.  152с.
 2. Городняк І.В. Поведінка споживача: Курс лекцій. Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 103 с.

Методичні рекомендації:

 1. ПачковськийЮ.Ф., Городняк І.В. Основи конфліктології: Навчально-методичні матеріали. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 56с.
 2. Городняк І.В. Соціологія освіти: Навчально-методичні матеріали. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 72с.
 3. Городняк І.В., Гітун Н.І. Методика соціальних досліджень: методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу для студентів денної та заочної форм навчання. – Луцьк, ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2007. – 111с.
 4. Соціологія і психологія: програма і плани практичних занять для студентів економічного факультету / За ред. Ю.Ф.Пачковського, І.В. Городняк. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010. – 41с.
 5. ПачковськийЮ.Ф., Городняк І.В., Лоза А.С. Економічна психологія: Навчально-методичні матеріали. – Львів, ЛНУ ім.. І.Франка, 2009. – 55с.
 6. Городняк І.В. Поведінка споживача: Завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2012. – 27с.
 7. Городняк І.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів економічного факультету/ І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2012. – 35с.
 8. Городняк І.В. Соціологія: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів економічного факультету/ І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2012. – 39с.
 9. Городняк І.В. Соціологія: Завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2012. – 51с.
 10. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів економічного факультету/ І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2012. – 38с.
 11. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2012. – 26с.
 12. Городняк І.В. Соціологія маркетингу: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів економічного факультету/ І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2012. – 47с.
 13. Городняк І.В. Соціологія маркетингу: Завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2012. – 39с.
 14. Городняк І.В. Конфліктологія: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2014. – 27с.
 15. Городняк І.В. Конфліктологія: Завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2014. – 51с.
 16. Городняк І.В. Маркетингові дослідження: Тестові завдання для студентів економічного факультету. / І.В. Городняк/ – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 35с.
 17. МайовецьЄ.Й. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 8.03050701 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / Є.Й. Майовець, І.В. Городняк, Т.М. Кушнір / Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2015. – 40с.
 18. МайовецьЄ.Й. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” спеціальності 8.03050701 „Маркетинг” / Є.Й. Майовець, І.В. Городняк, Т.М. Кушнір та ін. / Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2015. – 77с.
 19. МайовецьЄ.Й. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 6.030507 „Маркетинг” / Є.Й. Майовець, І.В. Городняк, Т.М. Кушнір, А.В. Сохецька / Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2016. – 54с.
 20. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Практикум для студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2016. – 56с.
 21. Городняк І.В., Сохецька А.В. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 30с.
 22. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи для студентів 2-го курсу спеціальності 075 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 34с.
 23. Майовець Є.Й. Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи для студентів 3-го курсу спеціальності 075 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 34с.
 24. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Сохецька А.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 30с.
 25. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. 38 с.
 26. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітнього ступеня „бакалавр” спеціальності 075 „Маркетинг”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 63 с.
 27. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 43 с.
 28. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Сохецька А.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи для студентів I курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр». Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 30 с.
 29. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Сохецька А.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи для студентів IV курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Бакалавр». Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 30 с.
 30. Городняк І.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 30с.
 31. Городняк І.В. Поведінка споживача: Завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 34с.
 32. Городняк І.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 41 с.
 33. Городняк І.В. Поведінка споживача: Завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 42 с.
 34. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 26с.
 35. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 53с.
 36. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 30 с.
 37. Городняк І.В. Управління конфліктами: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 26 с.
 38. Городняк І.В. Управління конфліктами: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 52 с.
 39. Городняк І.В. Маркетингові дослідження. Частина 1: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 36 с.
 40. Городняк І.В. Маркетингові дослідження. Частина 1: Завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 42 с.
 41. Городняк І.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 48 с.
 42. Городняк І.В. Поведінка споживача: Завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 48 с.
 43. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи (для студентів 2-го курсу спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Бакалавр». Видання 2-е, виправлене і доповнене. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 38 с.
 44. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи (для студентів 3-го курсу спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Бакалавр». Видання 2-е, виправлене і доповнене. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 39 с.
 45. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи (для студентів IV курсу спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Бакалавр». Видання 2-е, виправлене і доповнене. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 35 с.
 46. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, Видання 3-є, випр. і доп. 2022. 47 с.
 47. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи для студентів I курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр». Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В.,  Кушнір Т.М., Сохецька А.В. Львів: ЛНУ ім. І.Франка. Видання 3-є, випр. і доп., 2022. 36 с.
 48. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 58 с.
 49. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 30 с.
 50. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 32 с.
 51. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Практикум для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 81 с.
 52. Городняк І.В. Управління конфліктами: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 55 с.
 53. Городняк І.В. Управління конфліктами: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 27 с.

Розклад