Городняк Ірина Василівна

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Наукові інтереси

споживча поведінка домогосподарств, методологія та методи маркетингових досліджень, соціально-економічні знання населення.

Курси

Публікації

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних публікації

Монографії:

 1. ПачковськийЮ.Ф., Городняк І.В. Соціоекономічне знання в соціологічному вимірі: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 172с.
 2. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія; за наук. ред. проф. Є.Й.Майовця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262с.

(Розділ 4. Споживча поведінка домогосподарств великого міста С.115-150) Авторських сторінок – 36.

Навчальні посібники:

 1. Городняк І.В. Соціологія освіти: Навчальний посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2010. – 265с.(з грифом МОН)
 2. Соціологія і психологія:Навч. посіб. / За ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760с.
 3. Соціологія: Підручник / Ю.Ф.Пачковський, Н.В. Коваліско, І.В. Городняк та ін. За ред. Ю.Ф. Пачковського. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418с. (з грифом МОН)
 4. Городняк І.В. Середній клас в Україні // Економічна теорія За ред. О.З.Ватаманюка. – Львів, „Інтелект-Захід”, 2011. – 656с. С. 189-190 (з грифом МОН).
 5. Практикум з маркетингу:Навч. посіб. / За ред. Є.Й. Майовця. – Львів: Край, 2014. – 244с.

Методичні вказівки:

 1. ПачковськийЮ.Ф., Городняк І.В. Основи конфліктології: Навчально-методичні матеріали. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 56с.
 2. Городняк І.В. Соціологія освіти: Навчально-методичні матеріали. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 72с.
 3. Городняк І.В.,Гітун Н.І. Методика соціальних досліджень: методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу для студентів денної та заочної форм навчання. – Луцьк, ЛІРоЛ Університету „Україна”, 2007. – 111с.
 4. Соціологія і психологія: програма і плани практичних занять для студентів економічного факультету / За ред. Ю.Ф.Пачковського, І.В. Городняк. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010. – 41с.
 5. ПачковськийЮ.Ф., Городняк І.В., Лоза А.С. Економічна психологія: Навчально-методичні матеріали. – Львів, ЛНУ ім.. І.Франка, 2009. – 55с.
 6. Городняк І.В. Поведінка споживача: Завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2012. – 27с.
 7. Городняк І.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів економічного факультету/ І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2012. – 35с.
 8. Городняк І.В. Соціологія: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів економічного факультету/ І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2012. – 39с.
 9. Городняк І.В. Соціологія: Завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2012. – 51с.
 10. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів економічного факультету/ І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2012. – 38с.
 11. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2012. – 26с.
 12. Городняк І.В. Соціологія маркетингу: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів економічного факультету/ І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2012. – 47с.
 13. Городняк І.В. Соціологія маркетингу: Завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2012. – 39с.
 14. Городняк І.В. Конфліктологія: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2014. – 27с.
 15. Городняк І.В. Конфліктологія: Завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету / І.В. Городняк/ Львів: ЛНУ імені Івана Франка  – 2014. – 51с.
 16. Городняк І.В. Маркетингові дослідження: Тестові завдання для студентів економічного факультету. / І.В. Городняк/ – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 35с.
 17. МайовецьЄ.Й. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 8.03050701 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / Є.Й. Майовець, І.В. Городняк, Т.М. Кушнір / Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2015. – 40с.
 18. МайовецьЄ.Й. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” спеціальності 8.03050701 „Маркетинг” / Є.Й. Майовець, І.В. Городняк, Т.М. Кушнір та ін. / Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2015. – 77с.
 19. МайовецьЄ.Й. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 6.030507 „Маркетинг” / Є.Й. Майовець, І.В. Городняк, Т.М. Кушнір, А.В. Сохецька / Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2016. – 54с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Городняк І.В. Фактори, що визначають адаптивні можливості населення до ринкових умов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2002. – №543. – Вип.14. – С.127-131.
 2. Городняк І.В. Соціальна адаптація учнівської молоді в умовах суспільної трансформації (регіональний аспект) // Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №3. – Луганськ. – 2003. – С.181-188.
 3. Городняк І.В. Соціально-економічні аспекти адаптації молоді до умов ринку // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. – Випуск 6. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2003. – С. 342-348.
 4. ПачковськийЮ.Ф., Городняк І.В. Соціальне розуміння економічних процесів у контексті соціології знання // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – 2004. – С. 123-125.
 5. Городняк І.В. Соціально-економічні знання молоді у соціологічному вимірі (регіональний аспект проблеми) // Право і безпека. – Харків – 2005. – Т.4. – №3. – С.193-196.
 6. Городняк І.В. Формування вибіркової сукупності при проведенні опитувань громадської думки (на прикладі міста Львова) // Право і безпека. – Харків – 2006. – Т.5. – №2. – С.187-189.
 7. Городняк І.В. Особливості розуміння та використання учнівською молоддю економічних категорій // Український соціум. – 2006. – №6(17). – С.25-29.
 8. Городняк І.В. Особливості типології суб’єктів адаптаційного процесу в економічній сфері // Український соціум. – 2007. – №1(18). – С.53-59.
 9. ПачковськийЮ.Ф., Городняк І.В. Соціально-економічне знання та адаптаційні можливості населення // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – 2007. – С. 148-151.
 10. Городняк І. Особливості формування і функціонування соціально-економічного знання // Психологія і суспільство. – 2007. – №3. – С. 55-62.
 11. Городняк І.В. Соціологічне вивчення адаптаційного потенціалу населення (регіональний аспект) // Вісник Одеського національного університету. – 2007. – Т. 12. – Випуск 6. – С. 659-665.
 12. Городняк І.В. Соціально-економічне знання та соціальне самопочуття населення регіону // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – 2007. –Вип. 1. – С.92-97.
 13. Городняк І.В. Інформаційна нерівність у сучасному суспільстві та соціально-економічна поінформованість населення м. Львова // Український соціум. – 2008. – №1(24). – С.16-22.
 14. Городняк І.В. Вивчення успіху крізь призму досвіду індивіда // Вісник Одеського національного університету. – 2008. – Т. 13. – Випуск 5. – С. 290-294.
 15. Городняк І.В. Соціально-економічне знання як чинник змін в економічній поведінці населення // Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ. – 2008. – №7. – С.354-361.
 16. Городняк І. Сучасні типи особистостей щодо досягнення успіху // Соціальна психологія. – 2008. – №6(32). – С.43-48.
 17. Городняк І.В. Особливості маркетингу туристичних послуг Західного регіону // Грані. – 2012. – №1(81). – С.118-120.
 18. Городняк І. В. Маркетинговий аналіз ринку рекламних послуг міста Львова /І.В. Городняк, І.І. Самотій // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. – 2012. –Вип. 28. – Ч.2. – С.406-412.
 19. Городняк І. Маркетинг як інструмент покращення фінансування організацій культури // Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. -Вип. 28. – С. 60-64.
 20. Городняк І. Аналіз споживчої поведінки домогосподарств в сучасних соціально-економічних умовах / І. Городняк // Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. – Львів, 2013. -Вип. 30. – С. 90-93.
 21. Городняк І. Споживчі видатки домогосподарств в сучасних соціально-економічних умовах / І. Городняк // Формування ринкової економіки України. Збірник наукових праць. – Львів, 2014. -Вип. 33. – С. 32-35.

Статті:

 1. Городняк І. Адаптаційні можливості молоді Львівщини до ринкових умов // Соціологія міста: наукові проблеми та соціальні технології. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2001. – С.201-204.
 2. Городняк І. Актуальні проблеми адаптації молоді до ринкових умов // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2001. –Вип. 30. – С.634-636.
 3. Городняк І. Соціально-економічне знання: визначення, властивості і основні характеристики // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2002. –Вип. 31. – С.200-203.
 4. Городняк І. Адаптаційний потенціал сучасної молоді // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Львів:Інтереко. – 2003. – Вип. 12. – С.340-344.
 5. Городняк І. Теоретико-методологічні особливості визначення соціально-економічного знання // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2006. –Вип. 35. – С.164-168.
 6. Городняк І. Умови формування соціально-економічних знань населення // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2006. –Вип. 36. – С.413-417.
 7. Городняк І.В. Економічна освіта як складова успіху людини (соціологічний аналіз) // Наукові студії Львівського соціологічного форуму „Багатовимірні простори сучасних соціальних змін”: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – С.543-547.
 8. Городняк І.В. Типологія особистостей у контексті досягнення професійного успіху // Економічні тасоціопсихологічні проблеми організації управління: Європейський досвід. – Науковий збірник „Формування ринкової економіки в Україні” / За ред. С.М. Панчишина. – Львів: Інтереко, 2008. – Спецвипуск 17. – С. 123-127.
 9. Городняк І.В. Громадянська освіта в умовах глобалізаційних змін // Інформаційно-телекомунікативнітехнології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Зб. наукових праць. / За ред. М.М.Козяра, Н.Г.Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД. – 2009. – Вип. 2. – Ч.1. – С. 64-68.
 10. Городняк І. Роль економічної освіти в досягненні успіху // Формування ринкової економіки в Україні. Сучасна парадигма та Острозька Біблія. Науковий збірник / За ред. С.М.Панчишина. – Львів: Інтереко, 2009. – Вип. 20. – С. 203-206.
 11. Городняк І. Ділова активність у світосприйнятті молоді // Молодіжна політика: проблеми і перспективи.Зб. наукових праць / Наук. ред. С.А. Щудло. – Дрогобич.: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім.. І.Франка, 2010. – С.128-132.
 12. Gorodniak Analiza socjologiczna wyobrazen mlodziezy na temat sukcesu zyciowego (Mlodzi w spoleczenstwie zmiany studia polsko-ukrainskie) [w: ] Ks. dr. hab. Jurij Paczkowski (pod red.) – Kielce, 2010. – S. 175-184.
 13. Городняк І.В. Особливості типології споживчої поведінки домогосподарств в сучасних соціально-економічних умовах //Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2 –  Publishing house „BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. – Р. 382-386. (Российский индекс научного цитирования Science Index)

 

Біографія

 

Кандидат соціологічних наук, доцент.

У 2000 році закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка. З 2000 року працювала асистентом кафедри соціології. Протягом 2000-2004 років навчалася в аспірантурі при кафедрі соціології (заочна форма навчання). У березні 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Соціально-економічне знання як чинник адаптації населення до ринкових умов” у Харківському національному університету внутрішніх справ. Протягом 2009-2013 років працювала на посаді доцента кафедри економічної теорії та маркетингу. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії та маркетингу. З 2013 року працює на посаді доцента кафедри маркетингу.
Коло наукових інтересів: споживча поведінка домогосподарств, методологія та методи маркетингових досліджень, соціально-економічні знання населення.
Навчальні курси: поведінка споживача, маркетингові дослідження, рекламний менеджмент, соціологія, конфліктологія.
Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць

Розклад