Правова статистика (спеціальність «Економіка» , «Економіка та правове регулювання в бізнесі»

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Лутчин Н. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКю-41сдоцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Правова статистика дає можливість здобути теоретичні знання і сформувати практичні навички кількісної та якісної оцінки суспільно-правових явищ і процесів та за допомогою узагальнюючих показників оцінювати, моделювати і прогнозувати процес охорони суспільного та державного ладу, інтереси окремих громадян, установ, підприємств.

Рекомендована література

Основна

  1. Захожай В.Б. Правова статистика: Навч. посіб. / В.Б. Захожай, В.С. Федорченко. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.
  2. Калачова І.В. Правова статистика: Навч.посіб. / І.В. Калачова, Г.Г. Трофімова. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 300 с.
  3. Кальман О.Г. Правова статистика: підручник / О.Г. Кальман, І.О. Христич.– Х.: Право, 2004. – 304 с.
  4. Правова статистика: (підруч. Для студ. юрид. Спец. вищ. навч. закл.) / за ред.. В.В. Голіни. – Х.: Право, 2009.- 196 с.\
  5. Чеботарьова Н. М. Правова статистика : навч. посіб. для студ. з напряму підготовки «Прикладна статистика» / Н. М. Чеботарьова, Ю. В. Вдовенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 189

 

Допоміжна

  1. Інструкція з діловодства в господарських судах України від 19 груд. 2003р. №67/ Мін’юст України. – К., 2003. – 18 с.
  2. Інструкція про порядок заповнення та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ від 26 берез. 2002 р. / Ген. прокуратура, СБУ, МВС, ДПА, Мін’юст України.- К., 2002. – 31 с.
  3. Кальман О.Г. Статистичний облік і звітність у правоохоронних органах України: наук.-практ. посіб. / О.Г. Кальман, І.О. Христич. – Х.:ІВПЗ АПрН України: Гімназія, 2002. – 140 с.
  4. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Силабус:

Завантажити силабус