Проєктне фінансування

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Скоморович І. Г.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51спрофесор Скоморович І. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

мета дисципліни: формування у студентів знань з методології та інструментарію організації проєктного фінансування  на основі законодавства України з урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень.

Результати навчання:

знати:

– сутність, завдання і теоретичні засади основних видів проєктного фінансування;
– теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння практикою фінансування інвестиційних проєктів;
– характерні ознаки проєктного фінансування та складові його організації;
– методику оцінювання інвестиційних проєктів;
– етапи та напрями передінвестиційних досліджень;
– інструменти і методи управління інвестиційними проєктами;
– складові фінансового забезпечення інвестиційних проєктів;
– учасників ринку проєктного фінансування та їхні функції;
– особливості фінансування інноваційних та венчурних проєктів;
– характеристику і зміст фінансування інвестиційних проєктів за участю міжнародних фінансово-кредитних установ.

вміти:

– аналізувати інвестиційний ринок, бізнес-плани інвестиційних проєктів, портфель цінних паперів та реальних інвестиційних проєктів, порядок організації проєктного фінансування;
– планувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів, механізм бюджетування інвестиційного проєкту, організацію управління проєктами;
– визначати об’єкти проєктного фінансування, оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційних проєктів, методи і форми фінансування проєктів;
– організовувати корпоративне фінансування інвестиційних проєктів;
– координувати діяльність структурних підрозділів щодо формування портфеля цінних паперів, фінансування інвестиційних проєктів, оцінювання об’єктів бізнесу;
– оцінювати можливості участі банку у фінансування інвестиційних проєктів, фінансові інструменти, інвестиційні проєкти, інвестиційну кредитоспроможність позичальників, майно та майнові права, ризики проєктного фінансування та інструменти управління ними;
– розробляти бізнес-план і бюджет інвестиційного проєкту, інвестиційну політику банку.

Рекомендована література

Основна література:

1. Бардиш Г.О. Проектне фінансування: Підручник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 463 с.
2. Куриленко Т.П. Проектне фінансування: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 208 с.
3. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: “Лібра”, 2002. – 472 с.
4. Пересада А.А., Майорова Т.В. Управління банківськими інвестиціями: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 388 с.
5. Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. Проектне фінансування: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 736 с.
6. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г. Інвестологія: наука про інвес­тування. Навч. посібник / За ред. С.К.Реверчука. – К.: Атіка, 2001. – 264 с.

Додаткова література:

7. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
8. Закон України «Про акціонерні товариства».
9. Закон України «Про інститути спільного інвестування».
10. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок».
11. Закон України «Про депозитарну систему України».
12. Воркут Т.А. Проектний аналіз. – К.: Укр. центр дух. культури, 2000. – 440 с.
13. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001.
14. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затверджене рішенням НКЦПФР № 385 від 12.06.2018.
15. Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затверджене рішенням НКЦПФР № 425 від 21.06.2018.
16. Порядок скасування реєстрації випуску акцій, затверджене рішенням НКЦПФР № 737 від 23.04.2013.
17. Положення про порядок реєстрації випуску акцій при заснуванні акціонерних товариств, затверджене рішенням НКЦПФР № 692 від 27.05.2014.
18. Порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджене рішенням НКЦПФР № 426 від 21.06.2018.
19. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2004. – 344с.
20. Хачатурян А., Поканай І. Практичні аспекти випуску корпоративних і муніципальних єврооблігацій: крізь юридичні тернії до фінансового успіху // www.justinian.com.ua.

Інтернет-джерела:

  1. www.ifc.org
  2. www.ebrd.com
  3. www.worldbank.com
  4. www.bank.gov.ua
  5. www.rada.gov.ua

Силабус:

Завантажити силабус