Проектне фінансування

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Демчишак Н. Б.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с
1132професор Демчишак Н. Б.ЕКФМ-61с, ЕКФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКФМ-51сдоцент Петик М. І.
ЕКФМ-52сдоцент Петик М. І.
ЕКДМ-51сдоцент Петик М. І.
1116ЕКФМ-61сдоцент Петик М. І.
ЕКФМ-62сдоцент Петик М. І.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни “Проектне фінансування” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Проектне фінансування” є теоретичні основи та практичні аспекти реалізації великомасштабних інвестиційних проектів в Україні, управління ризиками інвестиційного процесу.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни “Проектне фінансування” забезпечене отриманими знаннями з курсів: “Гроші і кредит”, “Інвестування”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз”.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни “Проектне фінансування” є засвоєння теоретичних засад і організаційно-правового механізму реалізації проектного фінансування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Проектне фінансування” є формування у студентів системи знань про фінансові аспекти реалізації інвестиційних проектів, мотивацію та сутність проектного фінансування, обгрунтування доцільності інвестиційного проекту, фінансове забезпечення інвестиційних проектів, ризики впровадження та моніторинг інвестиційних проектів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • суть, значення і правову основу проектного фінансування;
 • схеми проектного фінансування;
 • учасників проектного фінансування;
 • особливості проведення розрахунків ефективності інвестиційних проектів;
 • поняття, класифікацію та різновиди проектно-кошторисної документації.
 • суть та особливості проведення експертизи інвестиційних проектів;
 • особливості фінансового забезпечення реалізації інвестиційних проектів;
 • специфіку діяльності, функції та операції проектної компанії, комерційних банків і спеціалізованих посередників у схемах реалізації великомасштабних інвестиційних проектів;
 • різновиди та методи управління сукупністю ризиків у схемах проектного фінансування;
 • схеми моніторингу інвестиційних проектів.

вміти:

 • особливості діяльності, функції та операції проектної компанії, комерційних банків і спеціалізованих посередників у схемах реалізації великомасштабних інвестиційних проектів;
 • різновиди та методи управління сукупністю ризиків у схемах проектного фінансування;
 • користуватись основними принципами і правилами під час здійснення експертизи інвестиційних проектів;
 • застосовувати на практиці знання щодо використання різних видів забезпечення схем проектного фінансування (фінансового, інформаційного, технічного).
 • визначати види схем проектного фінансування за характерними ознаками;
 • користуватися інструментами проектного аналізу для визначення доцільності впровадження інвестиційних проектів;
 • застосовувати теоретичні знання для створення, впровадження, вдосконалення схем фінансування інвестиційних проектів в Україні.

Рекомендована література

 1. Інвестування : підручник / За ред. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2014. – 454 с.
 2. Інвестування : навч. посібник / За ред. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 376 с.
 3. Гузенко О. П. Проектне фінансування : навч. посібник / О. П. Гузенко. – Львів : Магнолія, 2008. – 336 с.
 4. Бардиш Г.О. Проектне фінансування: Підручник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 463 с.
 5. Куриленко Т. П. Проектне фінансування / Т. П. Куриленко. – К. : Кондор, 2006. – 208 с.
 6. Жуков В. В. Проектне фінансування : навч. посіб. ­­– 3-те.вид. ­­– К.: 2006. – 248 с.
 7. Бардиш Г. О. Проектний аналіз : підручник. – 2-ге вид.. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006 – 415с.