Проектне фінансування

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Демчишак Н. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Проектне фінансування” є формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у студентів компетентностей, пов’язаних із здатністю вирішувати складні завдання у процесі організації проектного фінансування та управління ним.

Після завершення курсу студент буде:

–  знати:

 • теорію, методи, інструменти аналізу ефективності і практику організації проектного фінансування;

схеми проектного фінансування, переваги й недоліки їх застосування;

 • особливості оцінки й фінансування інноваційних проектів (стартапів);

– вміти:

 • користуватись інструментарієм проведення експертизи інвестиційних проектів, сучасними методи проектного аналізу для визначення доцільності реалізації проектів;
 • застосовувати знання для впровадження і вдосконалення схем фінансування інвестиційних проектів, розроблення методик оцінки бізнес-проектів, пітчингу ідей стартапів;
 • розробляти бізнес-плани й техніко-економічні обґрунтування проектів, програми залучення фінансування, а також здійснювати моніторинг реалізації проектів і прогнозувати результати проектної діяльності.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Проектне фінансування : підручник / за заг. та наук. ред. проф., д.е.н. Т.В. Майорової. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2017. 434 с.
 2. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с.
 3. Фінансовий менеджмент: підручник / За ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.
 4. Інвестування: навчальний посібник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.]; за ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 366 с.
 5. Інвестування: підручник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.]; за ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 454 с.

Додаткова література:

6.Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р.

 1. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 року № 93/96-ВР (зі змінами).
 2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. № 1560 – ХІІ (зі змінами).
 3. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / За ред. М. Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 440 с.
 4. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України: монографія / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, М.І. Кульчицький]. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 404 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 2. Законодавство України. URL: rada.gov.ua
 3. Статистика ЄС / Євростат. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/home?
 4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 5. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2.
 6. Актуальний перелік наукових фаховий видань України. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
 7. Актуальні проіндексовані у наукометричній базі Scopus журнали та видання. URL: https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

Силабус:

Завантажити силабус