Проектний аналіз (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748Лукашенко Т. В.ЕКп-41с, ЕКп-42с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКп-41сЛукашенко Т. В.
ЕКп-42сЛукашенко Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКп-41сЛукашенко Т. В.
ЕКп-42сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Після вивчення курсу студенти знатимуть теоретичні основи проектної діяльності, методологію та інструментарій проведення аналізу та експертизи проекту, розрахунку його ефективності та впливу на стан економіки, набудуть навичок аналізувати та оцінювати розроблені проекти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо їх реалізації.
Дисципліна знайомить з проектом, як об’єктом аналізу, вивчає сутність та методологію проектного аналізу; знайомить з практичними методами врахування інфляції та інвестиційних ризиків при розрахунку проектних грошових потоків та показників ефективності; дає знання інструментарію визначення впливу проекту на функціональні параметри внутрішнього та зовнішнього проектного середовища; формує навики вибору, розрахунку та оцінювання інвестиційних проектів з врахуванням їх альтернативної вартості; озброює майбутніх фахівців вмінням визначати безпрограшні варіанти вкладання капіталу.

Рекомендована література

Базова література:
1. Господарський кодекс України: №436 – IV від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Податковий кодекс України №2755-VIвід 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. Про інвестиційну діяльність: Закон України №1560-XΙΙ від 10.09.1991 (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
4. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 №5080-VI (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
5. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII (зі змінами) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
6. Про режим іноземного інвестування: Закон України №93/96-ВР від 19.03.1996 (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
7. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів №560 від 11.05.2011р. (зі змінами) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
8. Аналіз вигод і витрат: практ. посіб./Секретаріат Ради .Скарбниці Канади. Пер. з англ. С.Соколик; Наук. ред. пер. О.Кілієвич. – К.: Основи, 1999. – 175 с..
9. Аптекар С. С., Верич, Ю. Л. Проектний аналіз : підручник / С.С. Аптекар, Ю.Л. Верич. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. –308 с.
10. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник / Г.О. Бардиш. –К.: Знання, 2006. -415с.
11. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська. – К.: «Кондор», 2004. -336с.
12. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: підручник /В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.:КНЕУ, 2000.- 322с.
13. Лукашенко Т.В. Проектний аналіз: навч. посіб./Т.В. Лукашенко. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 238с.
14. Митяй О.В. Проектний аналіз: навч. посіб. /О.В.Митяй. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 288с.
15. Попова Н. В. Проектний аналіз : підручник / Н. В. Попова ; М-во
освіти і науки України, ХНАДУ. – Х. : ХНАДУ , 2016 . – 163 с.
16. Проектний аналіз. навч. посібник /С.О. Москвін, С.М. Бевз, В.А. Верба та ін..; за ред. С.О. Москвіна – К.: Лібра, 1999. -366с.
17. Рижиков В.С. , Яковенко М.М. та ін. Проектний аналіз: навч. посіб. /[ В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева і ін. ]. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 384 с.
18. Телишевська Л.І. Проектний аналіз у схемах: навч. посібник / Л.І. Телищевска . – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 256с.
19. Чевганова В.Я. Проектний аналіз: навч. посібник/В.Я. Чевганова, В.В.Биба, А.С. Скрильник. – К.: Центр учбової літератури, 2014. — 258с.
20. Чорна М.В. Проектний аналіз: навч. посіб. /М.В. Чорна. – Харків: Консум, 2003. – 228с.

Допоміжна
21. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций/ Пер. с англ. – М.: АОЗТ “Интерэксперт”, “ИНФРА-М”, 1995. – 528 с.
22. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/ Пер. с англ./ Под ред. Л.П.Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.
23. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: навч. посіб. /С.Ф. Покропивний, С.М.Соболь, Г.О.Швидаченко, О.Г. Дерев’янко. – К.: КНЕУ, 2002. – 379с.
24. Біла О.Г. Фінансове планування та прогнозування: навч.посіб. //О.Г. Біла. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 312 с.
25. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту /Пер. з англ.. – К.: Молодь, 1997. – 631с.
26. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учеб курс./И.А. Бланк. – М.: Эльга, Ника-Центр, 2001. – 448с.
27. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів: навч. посіб. /Н.Е. Ковшун. – К.: Центр учбової літератури, 2008. -344с.
28. Пересада А. А. Управління інвестиційним процессом /А.А. Пересада. – К.: Лібра, 2002.- 472 с.
29. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учеб. пособие /В.П. Савчук, С.П. Прилипко, Е.Г. Величко. –К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304с.
30. Фінанси підприємств Фінанси підприємств: підручник / [А.М.Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін]. – К.: КНЕУ, 2005.- 536 с.
31. Титаренко Н.О., Підручник А.М. Теорії інвестицій: навч. посіб./Н.О. Титаренко, А.М. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. -160с.
32. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: навч. посіб./І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, М.М.Білий, О.І. Мозіль. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 160с.
33. Череп А.В. Інвестознавство: навч. посіб. / А.В. Череп – К.:Кондор, 2006. – 398с.
Інформаційні ресурси Інтернет
http://www.ukr.vipreshebnik.ru/ – економіка і право, статті та аналітика
http://www.fingal.com.ua/ – галерея фінансової літератури
http://pidruchniki.ws/ – бібліотека українських підручників
http://osvita.ua – освітній портал
http://www.management.com.ua/ -портал для управлінців
http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml – книги з фінансового аналізу
http://www.pmi.org/ сайт інституту управління проектами

Силабус:

Завантажити силабус