Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Москаль Н. В.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКОМ-51сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Мета. Метою вивчення дисципліни «Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті» є оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навичок застосування міжнародних норм та принципів поведінки професійних бухгалтерів та аудиторів, визнання відповідальності перед користувачами фінансової та іншої інформації.

Завдання. Завданнями дисципліни «Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті» є вивчення фундаментальних принципів етики професійного бухгалтера і аудитора, правил їх застосування згідно Кодексу професійної етики; ознайомлення з напрямами підвищення кваліфікації фахівців з обліку і аудиту; розкриття та пояснення місця і основних функцій бухгалтера і аудитора в суспільстві; роз’яснення та аргументування основних вимог до сучасних професійних бухгалтерів і аудиторів; формування уявлення щодо організації праці і відповідальності сучасних професійних бухгалтерів і аудиторів; розкриття та пояснення основних вимог до їх професійної етики

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • фундаментальні принципи професійної етики;
 • порядок застосування принципів етики;
 • відповідальність за порушення принципів професійної етики;
 • способи вирішення етичних конфліктів.

вміти:

 • розвивати прагнення дотримуватися вимог законодавства та Кодексу професійної етики;
 • ідентифікувати можливі загрози порушення фундаментальних принципів професійної етики та вживати запобіжних заходів для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня;
 • визначати можливі наслідки застосування принципів професійної етики та їх порушення;
 • ідентифікувати, користуватись та зберігати конфіденційну інформацію.

Рекомендована література

 1. Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та
  аудиторську діяльність» із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 2. Кодекс етики професійних бухгалтерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf
 3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ч. 1. / Переклад з англ. / Гол. редактор І. І. Нестеренко. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України, 2017. – 1142 с.
 4. Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В.І./ Брадул О.М., Шепелюк В.А, Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П., Брадул Т.В., 4-те вид. доп. і перероб.  К. : Видавництво Ліра-К, 2019. – 324 с.
 5. Баранова А. О. Аудит : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. Кашперська. Х.: ХДУХТ, 2017. – 246 с.
 6. Бондаренко О.М. Аудит. Аудиторська діяльність в Україні. Методика проведення аудиту на підприємствах України. – Навч. посібник. / К.: Вид-во «НАУ-друк», 2017. – 192 с.
 7. Бурлан С.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / С. А.Бурлан, Н. О.Руденко. –Миколаїв: Видво ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. –184 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: навчальної дисципліни «Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті» 2021-2022 навчального року

Завантажити силабус

Силабус: навчальної дисципліни «Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті» 2022-2023 навчального року

Завантажити силабус