Професійна етика та контроль якості в аудиті (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Москаль Н. В.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКОМ-51сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Мета. Метою вивчення дисципліни «Професійна етика та контроль якості в аудиті» є оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навичок застосування міжнародних норм та принципів поведінки професійних бухгалтерів та аудиторів, визнання відповідальності перед користувачами фінансової та іншої інформації.

Завдання. Завданнями дисципліни «Професійна етика та контроль якості в аудиті» є вивчення фундаментальних принципів етики професійного бухгалтера і аудитора, правил їх застосування згідно Кодексу професійної етики; ознайомлення з напрямами підвищення кваліфікації фахівців з обліку і аудиту; розкриття та пояснення місця і основних функцій бухгалтера і аудитора в суспільстві; роз’яснення та аргументування основних вимог до сучасних професійних бухгалтерів і аудиторів; формування уявлення щодо організації праці і відповідальності сучасних професійних бухгалтерів і аудиторів; розкриття та пояснення основних вимог до їх професійної етики

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • фундаментальні принципи професійної етики;
 • порядок застосування принципів етики;
 • відповідальність за порушення принципів професійної етики;
 • способи вирішення етичних конфліктів.

вміти:

 • розвивати прагнення дотримуватися вимог законодавства та Кодексу професійної етики;
 • ідентифікувати можливі загрози порушення фундаментальних принципів професійної етики та вживати запобіжних заходів для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня;
 • визначати можливі наслідки застосування принципів професійної етики та їх порушення;
 • ідентифікувати, користуватись та зберігати конфіденційну інформацію.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Кодекс етики професійних бухгалтерів. Видання 2022 року. Режим доступу: https://www.apob.org.ua/?page_id=3482
 2. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами та доповненнями).
 3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2018 року. Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України. Режим доступу: https://www.apob.org.ua/?page_id=3482
 4. Голов С. Ф., Голубка Я. В., Костюченко В. М., Кузіна Р. В., Чижевська Л. В. Професійна етика бухгалтера: підручник. Житомир: ПП Рута, 2022. 260 с.
 5. Кулинич М. Б., Скорук О. В. Професійна етика бухгалтера, аудитора та податківця: конспект лекцій. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 113 с.
 6. Баранова А. О., Наумова Т. А., Кашперська А. І. Аудит: навчальний посібник. Харків: ХДУХТ, 2017. 246 с.
 7. Бондаренко О.М. Аудит. Аудиторська діяльність в Україні. Методика проведення аудиту на підприємствах України. Навч. посібник. Київ: Видавництво «НАУ-друк», 2017. 192 с.
 8. Бурлан С. А., Руденко Н. О. Організація і методика аудиту: навч. посіб. Миколаїв: Видавництво ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 184 с.
 9. Брадул О. М., Шепелюк В. А, Ільіна С. Б., Юнацький М. О., Хорошенюк А. П., Брадул Т. В. Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В. І. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 324 с.
 10. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навч. посіб. Київ: Алерта, 2016. 304 с.
 11. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика. Навч. Посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 252 с.

Добаткова література:

 1. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) / За ред. проф. В. В. Немченка, О. Ю. Редька. Київ: Центр навч. л-ри, 2012. 540 с.
 2. Огійчук М.Ф., Рагуліна І.І., Новіков І.Т. Аудит: навч. посіб. Київ: Алерта, 2016. 752 с.
 3. Петрик О.А., Зотов В.О., Кудрицький Б.В. Аудит: підручник / за заг. Ред. проф. О. А. Петрик. Київ: КНЕУ, 2015. 498 с.
 4. Василевська Т. Е. Етика в публічній службі: підручник. Київ: НАДУ, 2018. 256 с.
 5. Виноградова М. О., Жидєєва Л. І. Аудит: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 656 с.
 6. Внутрішній аудит: навч. посіб. / за ред. Ю. Б. Слободяник. Суми: ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. 248 с.
 7. Гордієнко Н. І., Харламова О. В., Карпенко М. Ю. Аудит, методика і організація: навч. посіб. у 2 ч. Ч. 1. Xарків: ХНАМГ, 2007. 163 с. (452 с.)
 8. Дмитренко І.М. Аудит (за міжнародними стандартами): навч. посіб. Київ: Кондор, 2013. 391 c.
 9. Дорош Н. І. Аудит: теорія і практика. Київ: Знання, 2006. 495 с.
 10. Іванова Н. А., Ролінський О. В. Організація і методика аудиту: навч. посіб. Київ: Центр навч. л-ри, 2008. 216 с.
 11. Пшенична А.Ж. Аудит. Київ: Центр навч. л-ри, 2008. 320 с.
 12. Рядська В. В., Петраков Я. В. Аудит: навч. посіб. Київ: Центр навч. л-ри, 2008. 416 с.

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України: офіційний сайт. Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/
 2. Аудиторська палата України: офіційний сайт. Режим доступу: http://www.apu.com.ua
 3. Міжнародна федерація бухгалтерів: офіційний сайт. Режим доступу: https://www.ifac.org/
 4. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: офіційний сайт. Режим доступу: https://www.apob.org.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: навчальної дисципліни «Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті» 2021-2022 навчального року

Завантажити силабус

Силабус: навчальної дисципліни «Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті» 2022-2023 навчального року

Завантажити силабус

Силабус: навчальної дисципліни «Професійна етика та контроль якості в аудиті» 2023-2024 навчального року

Завантажити силабус