Цільові програми в економіці

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Гринів Л. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань про розроблення та реалізацію регіональних програм різного цільового призначення.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Регіональні цільові програми ” є

 • з’ясування сутності основних категорій в системі регіонального програмування соціально-економічного та еколого-економічного розвитку;
 • ознайомлення з методами складання проектів регіональних цільових програм та здійснення їх експертизи;
 • визначення основ та структури фінансового забезпечення в реалізації цільових регіональних програм;
 • з’ясування принципів програмування та прогнозування стратегії розвитку сектору (галузі) регіональної (місцевої) економіки України

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • сутність основних категорій в системі регіонального програмування соціально-економічного та еколого-економічного розвитку;
 • сутність, принципи та структуру регіональної політики;
 • роль фінансового забезпечення в реалізації цільових регіональних програм;
 • принципи програмування та прогнозування стратегії розвитку сектору регіональної економіки України.

вміти :

 • практично застосовувати методи складання проектів РЦП;
 • визначати основні індикатори розвитку регіональної економіки;
 • формувати проект паспорту РЦП;
 • виявляти та оцінювати можливість бюджетної підтримки РЦП на різних рівнях бюджетної системи;
 • здійснювати визначення, оцінювання та диверсифікацію джерел фінансування РЦП;
 • здійснювати основні заходи ризик-менеджменту РЦП;
 • використовувати методи експертизи проекту РЦП, стану та динаміки її реалізації;
 • здійснювати моніторинг стану виконання та готувати звітність щодо виконання РЦП.

Рекомендована література

Базова:

1. Закон України „Про державні цільові програми” // Урядовий кур’єр. 2004, 21 квітня.
2. Закон України від 23 березня „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №25. – С. 95.
3. Закон України „Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках” від 07.02.2002 р. № 3022-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 24. – Ст. 166, http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України „Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38. – Ст. 338, www.zakon1.rada.gov.ua.
5. Постанова Кабінету Міністрів України №621 від 26 квітня 2003 року „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціальної і розвитку та складання проекту держбюджету”.
6. Постанова Кабінету Міністрів України №1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. №106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”.
8. Програма інтеграції України до Європейського союзу в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки / Під ред.. Шевчука В.Я. – К., 1999. –16с.
9. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 липня 2002. – № 247 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку”.
10. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України „Про затвердження Галузевої програми енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива на транспорті на 2006-2010 роки” від 09.02.2006 р. № 114 // Міністерство транспорту та зв’язку України. – www.mintrans.gov.ua.
11. Нова стратегія Світового банку // Урядовий кур’єр, 8 грудня 2007 року, №231, с.4.
12. Положення „Про Міністерство економіки України”, затверджене Указом Президента України від 23 жовтня 2000 №1159/2000 // Офіційний вісник України від 10.11.2000 р., №43, стор. 46, ст. 1826 та http://www.rada.gov.ua
13. Послання Президента України до ВРУ. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки// Урядовий кур’єр. – №100, від 04.06.2002 р.
14. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Комплексну програму розвитку внутрішнього ринку” від 04.12.2001 р. № 1635 // www.zakon1.rada.gov.ua.
15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки” від 28.07.2003 р. № 1174 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 131. – Ст. 1628, www.zakon1.rada.gov.ua.
16. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної програми розвитку машинобудування на 2006-2011 роки” від 18.04.2005 р. № 516 // www.zakon1.rada.gov.ua.
17. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 року” від 18.09.2007 р. № // www.zakon1.rada.gov.ua, www.industry.kmu.gov.ua.
18. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках” від 12.05.2004 р. № 612 // Законодавство України. – www.zakon1.rada.gov.ua.
19. Постанова Кабінету Міністрів України №1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”.
20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, на 2004 рік” від 16.01.2004 р. № 45 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2. – Т. 1. – Ст. 62, www.rada.gov.ua.
21. Постанова Кабінету Міністрів України №621 від 26 квітня 2003 року „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту держбюджету”.
22. Державна програма розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України на період до 2011 року від 28.07.2004 р. № 967// www.rada.gov.ua.
23. Програма „Українське вугілля” від 19.09.2001 р. № 1205 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 38. – Ст. 1731, www.zakon1.rada.gov.ua.
24. Програма інтеграції України до Європейського союзу в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки / Під ред.. Шевчука В.Я. – К., 1999. – 16 с.
25. Програма розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. №475 // Офіційний вісник України. – 2003. – №15. – С. 665.
26. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27.03.2009 р. „Про роботу центральних органів виконавчої влади з планування та виконання державних цільових програм”.
27. Указ Президента України „Про Стратегію економічного і соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції на 2004-2015 роки” //Урядовий кур’єр. 2004, 7 травня.
28. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції під 29 липня 2002. — № 247 „Про затвердження методичних рекомендацій формування регіональних стратегій розвитку”.
29. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 12 липня 2006 р. № 396-р „Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки”. Інтернет-ресурс – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=396-2006-%F0
30. Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки від 26.04.03 № 634 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 181. – Ст. 847, http://www.rada.gov.ua
31. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії. Верховної Ради України 28.06.96 № 254/ 96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
32. Концептуальні засади регіональної політики України // Матеріали конференції. Київ, 8 жовтня 1999 р. – С. 41.
33. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Дзеркало тижня. – 1997. – №2-3.
34. Концепція державної промислової політики від 29.02.1996 р. № 272 // www.rada.gov.ua.
35. Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. прогнозування; Кер. проекту В. М. Ге¬єць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.
36. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року // Міністерство транспорту та зв’язку України. – www.mintrans.gov.ua.
37. Концепція сталого розвитку (проект)// Світ. – 1997. – №12. – 22с.
38. Концепція створення індустріальних (промислових) парків схвалена Кабінетом Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 447 – р // Урядовий кур’єр, 9 серпня 2006 року, № 447.
39. Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки від 26.04.03 № 634 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 181. – Ст. 847, www.rada.gov.ua
40. Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання – http://www.rada.gov.ua
41. Механізм структурних зрушень в економіці України: Монографія / За ред. В. І. Кононенка. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002. – 288 с.
42. Наказ Міністерства економіки України від 15.08.2007 р. №944/14211 „Про затвердження порядку обліку державних цільових програм”.
43. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки” від 11.06. 2003 р. № 351-р // Законодавство України. – www.zakon1.rada.gov.ua.
44. Стратегія економічного і соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції” на 2004 – 2015 рр. (схвалена Указом Президента України від 28.04.2004 №493/ 2004 р.
45. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці України) / НАН України. Ін-т екон. прогнозування; За ред. Б. Є. Кваснюка. – К., 2001. – 88 с.
46. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В. М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозування: Фенікс, 2003. – 1008 с.
47. Європейська хартія територіального устрою // Бюлетень ЄЕК ООН -Женева.
48. Проект Закону України про Концепцію переходу України до сталого розвитку, реєстраційний №3234 від 25.04.2000, внесений Кабінетом Міністрів України.
49. Україна – 2010. Програма стратегічного розвитку. – К., 1999.
50. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних про¬цесів в економіці України) / НАН України. Ін-т екон. прогнозування; За ред. Б. Є. Кваснюка. – К., 2001. – 88 с.
51. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК №11, 2007 р.
52. Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.
53. Александрова В., Бажал Ю. Економічні проблеми державного програмування науково-технічного розвитку // Економіка України, 1999. –№ 10.
54. Базилюк А., Волик В. Стратегія цінової політики у ринковій трансформації економіки України // Розбудова держави. – К., 1997. – №11.
55. Берлач А. І. – Основи економічної безпеки України – Донецьк: ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2007.
56. Біла С. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 408 с.
57. Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України. К.: Просвіта, 2001. – 300 с.
58. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2 т.: Пер. с англ. – СЛб.: Экономическая шк., 1997. – Т. 2. – 669 с.
59. Волошин В., Трегобчук В. Концептуальні засади сталого розвитку регіонів України // Регіональна економіка. – 2002. – №1. – С. 7-22.
60. Герасимчук З. В. Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики). Автореф. дис. д-ра. екон. наук: 08.10.01. – Львів, 2002. – 40с.
61. Герасимчук З. В. Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики). Автореф. дис. д-ра. екон. наук: 08.10.01. – Львів, 2002. – 40с.
62. Голуб О. А., Хлобистов Є. В. Вдосконалення оцінки збитків, заподіяних лісовому господарству внаслідок порушення природоохоронного законодавства та надзвичайних ситуацій // Регіональна економіка. – 2003. – №1. – С. 239-245.
63. Горбулін В. П., Гоєлов О. Ф., Лисцин Г. М. Актуальні питання організації стратегічного планування державної політики національної безпеки України // Ж-Л „Стратегічна панорама” – http://www.rada.gov.ua
64. Гордієнко Л. Ю. Інноваційний менеджмент. Конспект лекцій. – Харків: Вид ХДЕУ, 2001. – 80 с.
65. Государственное регулирование рыночной экономики: Учеб./ Под общ. ред. В. И. Кушлина. 2-е изд., дон. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 832 с.
66. Грамацки Ганс Эрих. Политика пространственного развития в Европейском Союзе: европейские, национальные и региональные измерения // Регіональна економіка. – 2003. – №4. – С. 146-154.
67. Гринів Л. С. Дослідження збалансованого розвитку економіки: наукові наукові технології // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць).-Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджені, 2000 -Вип. XVII.– C.106-115.
68. Гринів Л. Макроекономічні проблеми сталого розвитку/ Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика)Щорічник наукових праць. Випуск ХХ / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2000. – 212 с.
69. Гринів Л. Національна економіка в сучасному світі: нові детермінанти та можливості розвитку // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 37(1). – 2007. – 698с. – С.16-20.
70. Гринів Л. С. Деякі підходи до формування концепції життєзберігаючої економіки. // Формування нової парадигми економічної теорії в Україні. Наук. зб. Спецвипуск VІІІ. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 547-552.
71. Гринів Л. С. Екологічна економіка: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 358 с.
72. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: програми теорії. _ Львів: Видавничий центер ЛНУ ім.. Івана Франка, 2001. – 240 с.
73. Гринів Л. С. Ефективність функціонування територіальних рекреаційних систем // Вісник Львівського державного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – Львів: Світ, 1998 – Вип. 28. – С. 49-52.
74. Гринів Л. С. Концептуальні засади просторової парадигми екологічно збалансованої економіки // Регіональна економіка. – 2001. – №4. – С.54-63.
75. Гринів Л. С. Регіональні цільові програми. Львів, 2010. – 156 с.
76. Гринів Л. С. Проблеми екологічного менеджменту в системі сталого розвитку рекреаційних територій Українських Карпат / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск 6(62), Львів, ІРД, 2006. – С.183-192.
77. Гринів Л. С. Проблеми розвитку екологічно збалансованої економіки в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – Вип. 12. – С. 4-8.
78. Гринів Л. С. Сталий розвиток рекреаційних соціоекосистем та проблеми місцевого сомоврядування // Регіональне управління і місцеве самоврядування. Львів: ІРД НАН України, 2000 – Випуск ХІV – С. 296-302.
79. Гринів Л. С. Структура, ентропія та розвиток регіональних соціосистем // Регіональна економіка // Вісник НАН України. – 2000. – № 3. – С. 25-35.
80. Гринів Л. С. Теоретико-методичні проблеми регіональної економіки. . – Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – С. 24-32.
81. Гринів Л. С., Чабанюк О. М. Фінансова та інвестиційна політика в рекреаційній індустрії // Нові підходи до організації лікування в умовах курорту. – Т. – 1995. – С. 257-259.
82. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка: Навч. посібник. – Львів: „Магнолія 2006”, 2008.-464с.
83. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці Уекраїни) / НАН України. Ін-т екон. прогнозування; За ред. Б. Є. Кваснюка. – К., 2001. – 88с.
84. Долішний М. І., Козоріз М. А., Мікловда В. П., Даниленко А. С. Підприємництво в Україні: проблеми становлення і перспективи розвитку. – Ужгород: Карпати, 1997. – 363 с.
85. Долішній М. І., Гринів Л. С. Екологічні імперативи глобалізації та неосферна модель конструювання економіки майбутнього // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Львів: ІРД НАН України, 2001. – С. 14-18.
86. Долішній М. І., Злупко С. М., Злупко Т. С., Токарський Т. Б. Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці (теорія, практика). – Львів, 1997. – С. 177-179.
87. Долішній М. І., Кравців В. С., Гринів Л. С. Концепція соціально-економічного розвитку Карпатського регіону. – Львів: ІРД НАН України, 1994. – С.33-38.
88. Долішній М. І., Паламарчук Я. М., Паламарчук О. Я., Шевчук Л. Т. Соціально-економічне районування України. – Львів, 1997. – 49 с.
89. Економіка України. Десять років реформ. Львів, ЛНУ, 2001. – 495 с.
90. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444 с.
91. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В. М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозування: Фенікс, 2003. – 1008 с.
92. Європейська хартія територіального уструю // Бюлетень СЕК ООН – Женева.
93. Заболоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. – Львів: Львів. банк. Коледж НБУ, 1997. – 580 с.
94. Злупко С. Економіка України. Текст лекцій. – Львів, 1995. – С. 19-44.
95. Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна. К., „Знання”, 2006. -367с.
96. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Дзеркало тижня. 1997. – №2-3.
97. Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. прогнозування; Кер. проекту В. М. Геєць. – Логос, 1999. – 56 с.
98. Кравців В., Гринів Л., Копач М., Кузик С. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. Монографія, Л., ІРД, 1999. – 78 с.
99. Л. Д. Загвойська, Т. Є. Маселко, М. М. Якуба „Економічний аналіз інвестиційних проектів”. Л. „Афіша”, 2006.
100. Ліпкан В. А. – Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. – К.: Текст, 2006.
101. Ліснічук О. Національні інтереси України: пошук концепції // Нова безпека, 2001, №1.
102. Лук’яніхіна В.О. Екологічний менеджмент. – Суми: Унів. Книга, 2002. – 314 с.
103. М. Петровська Екологічний менеджмент. Л., ЛНУ імені І.Франка, 2006. – 186 с.
104. Методичні підходи до компонентної оцінки елементів національного багатства // РВПС України НАН України: Наук, керівн. розробки Санаєв В.Г. К., 1995. -18 с.
105. Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання – http://www.rada.gov.ua
106. Михасюк І. – Економічна безпека країни в умовах глобалізації – Львів, 2001.
107. Михасюк І. Р., Побурко Я. О., Яцура В. В. Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіонів. – К., 1995. – С. 99-199.
108. Михасюк І. Р., Янків М. Д., Залога З. М., Сажинець С. Й. Регіональна економіка / За ред. проф. І. Р. Михасюка. – Львів: Українські технології, 1998.
109. Михасюк І., Бочан І. Державний менеджмент. Л-Жешув, НВФ „Українські технології”, 2003. – 139 с.
110. Михасюк І., Бочан І. Державний менеджмент. Л-Жешув, НВФ „Українські технології”, 2003. – 139 с.
111. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – С. 348-399.
112. Мішина І. Г. – Економічна безпека в умовах ринкової трансформацій – Донецьк: , 2007.
113. Національна енергетична стратегія України до 2030 року. Офіційний сайт Міністерства палива та енергетики України, www.mpe.kmu.gov.ua
114. Основні положення політики розвитку Європейського простору // бюлетень ЄЕК ООН – Женева.
115. Панчишин С. Макроекономіка. Навч. посібник – К.: Либідь, 2002. – С. 51-97.
116. Перехідна економіка / За ред. д.е.н., академіка HAH України Гейця В.М. – К., „Вища школа”, 2003 – 592 с.
117. Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату / В.Я. Шевчук, І.В. Трофимова, О.М. Трофимчук та ін. – К.: УІНСІР, 2001. – 96 с.
118. Прогнозирование и планирование зкономики // Под. ред. В.И. Бори-севича, Т.А. Кондуровой. – Минск: Зкоперспектива, 2000. — С. 376.
119. Прогнозирование и планирование экономики // Под. ред. В.И. Борисевича, Т.А. Кондуровой. – Минск: Экоперспектива, 2000. – С. 376.
120. Прогнозування і розробка програм: Метод, посібник // В.Ф. Беседіна. – К.: Наук, світ, 2000. – 468 с.
121. Програма розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року від 07.04.2003 № 475 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 15. – Ст. 665, www.rada.gov.ua.
122. Прохня В.М. Моделювання економіки. Запоріжжя, 2001. – 382 с.
123. Прохорова М. Е. Діяльність транснаціональних компаній в умовах глобалізації світової економіки. – Рівне, 2007. – 290 с.
124. Регіональна політика: методологія, методи, практика/ НАН України, ІРД: За ред. акад. НАУ України М.; Долітивого – Л, 2001 – 700с.
125. Ривак О. Ринок праці – економічні аспекти: Навч. посібник. – К., 2000.
126. Синякевич І. Концепція щодо формування системи інструментів національної екологічної політики // Економіка України. – 2002. – № 7. -С. 70-77.
127. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки). „Шляхом європейської інтеграції” / За ред. А.С. Гальчинського і В.М. Гейця. К., Міністерство з економіки та з питань європейської інтеграції України, К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
128. Т. Ю. Туниця Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст. К., „Знання”, 2006. – 300 с.
129. Туниця Ю. Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2002. – 298 с.
130. Хвесик М.А., Збагерська Н.В. Національне багатство – показник могутності України // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку. Матеріали доповідей Міжнародного конгресу українських економістів, м. Львів, 22-26 травня 2000 року. Ч.І. – Львів, 2000. – 466с.- с.36-38;
131. Хлобистов Є. В. Екологічна безпека у складі національної безпеки держави // Стратегічна панорама. – 2004. – №1. – С.79-83.
132. Шаленко М. Концепція територіальної сегментації ринку праці України та її практичне використання. // Економіка України. –1994. – №7. – С. 31-35.
133. Шевчук В. Я. Про концепцію переходу України до сталого розвитку // Проблеми сталого розвитку України. – К.: БМТ, 2001. – С.42-53.
134. Юхновський І. Р. Стратегія розвитку України.-К., 2006.- 44с.

Допоміжна:

1. Закон України „Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” // Голос України. – 2004, 17 вересня.
2. Закон України „Про земельну реформу” від 18.12.1990 р. № 563-ХІІ // Голос України. – 1991. – 11 січня, www.rada.gov.ua.
3. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.1992 р. № 2114-ХІІ // Голос України. – 1992. – 20 березня, www.rada.gov.ua.
4. Закон України „Про оренду землі” від 06.10.1998 р. № 161-XIV // Урядовий кур’єр. – 1998. – 22 жовтня, www.rada.gov.ua.
5. Закон України „Про плату за землю” від 03.07.1992 р. № 2535-ХІІ // Голос України. – 1992. – 23 липня, www.rada.gov.ua.
6. Закон України „Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.1998 р. № 320-IV // Урядовий кур’єр. – 1999. – 6 січня, www.rada.gov.ua.
7. Постанова Верховної Ради України „Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 05.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38. – Ст. 248, http://www.rada.gov.ua
8. Постанова від 3 жовтня 2007 р. №1185 Про затвердження національного стандарту №4 „Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” // Урядовий кур’єр, 17 жовтня 2007 року, №191, с. 6-9.
9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки” № 455 від 14 березня 2007 р.
10. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, на 2004 рік” від 16.01.2004 р. № 45 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2. – Т. 1. – Ст. 62, www.rada.gov.ua.
11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” від 28.08.2001 р. № 1124 // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 157. – 1 вересня, www.rada.gov.ua.
12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення Координаційно-моніторингового комітету з питань модернізації інвестиційного середовища та розвитку інфраструктури ринків капіталу” № 84 від 31 січня 2007 р.
13. Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Міжвідомчої Ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку” № 424 від 7 березня 2007 р.
14. Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України” № 37 від 24 січня 2007 р.
15. Постанова Кабінету Міністрів України №1735 від 06.11.2003 р. „Про проведення індексації нормативів плати (збору) за використання природних ресурсів” // Урядовий кур’єр від 13.11.2003 р. – №214.
16. Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства (Затверджена наказом Мінекобезпеки України 27.10.1997 №171).
17. Методика оцінки вартості майна під час приватизації. Розділ ІІІ. // Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1554 від 12.10.2000. // Урядовий кур’єр. – 2000. – №208 (1890). – 9 листопада. – С.6.
18. Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру / Затв. Пост. КМУ №175 від 15.02.2002 та №862 від 04.06.2003. – К., 2003. – 22 с.
19. Методика розрахунку відшкодування збитків, які за заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Затверджена наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 №38).
20. Методика розрахунку збитків, заподіяних порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища (Затверджена наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 №36).
21. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (Затверджена наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 №37).
22. Методичні вказівки щодо проведення реструктуризації державних підприємств: Наказ М-ва економіки України від 23.01.98 № 9. – К.: Мінекономіки України, 1998. – 26 с.
23. Методичні підходи до компонентної оцінки елементів національного багатства // РВПС України НАН України: Наук. керівн. Розробки Санаєв В.Г. – К., 1995. – 18 с.
24. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 211. – 15 листопада, www.rada.gov.ua.
25. Данилюк Н. І. Аналіз сучасних тенденцій екологічної діяльності транснаціональних компаній // економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 4. – Том IV. – С. 1058.
26. Долішній М. І., Гринів Л. С. Соціоекологічна функція регіональної економіки // Вісник НАН України. – 2000. №3. – С. 25-35.
27. Інноваційний розвиток України: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації // Національна безпека і оборона – 2004. – № 7. – С. 10.
28. Ковтун О.І., Килин О.В., Свелеба Н.А. Державне регулювання економіки. Л.: ЛКА, 2001. – 216 с.
29. Коровкин В. Европейская интеграция и региональная политика // Мировая экономика и международные отношение. – 1997, №4. – С. 98-110.
30. Михасюк І. Економічна безпека країни в умовах глобалізації. Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 46 с.
31. Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. Полтавця. – К.: Вид. дім “КМ Асаdemia”, 2000 – С. 87-130.
32. Стефанишин О. В. Людський потенціал економіки України: – К.: Вид. дім „КМ Academia”, 2000 – С. 87-130.