Рекламний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Городняк І. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ЕКНМ-51сдоцент Городняк І. В.

Опис курсу

Метою дисципліни “Рекламний менеджмент” є вивчення сфери рекламного менеджменту, стратегії і тактики реклами на ринку України.

Завдання. У процесі вивчення дисципліни будуть розглянуті питання стратегії і тактики створення рекламного повідомлення, розглянуті сутність рекламного менеджменту, сфера його застосування, характеристика основних учасників цього процесу. Розглянуті питання планування рекламної діяльності. Крім того, в процесі вивчення дисципліни приділяється увага концепціям сегментування ринку та позиціонування продуктів і послуг.

Велике значення надається оволодінню магістрантами практичних навичок по застосуванню елементів рекламного менеджменту на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • зміст та завдання функціональних підсистем рекламного менеджменту;
 • структуру та елементи забезпечуючих підсистем рекламного менеджменту;
 • методи  маркетингових досліджень ринку реклами і моніторингу окремих видів та засобів комунікацій;
 • процес реакції та етапи поведінки споживачів щодо рекламних повідомлень;
 • методику сегментації ринку та позиціювання товару, або торгової марки з урахуванням цілей і задач рекламних кампаній;
 • сутність стратегічних і тактичних рішень фірми у сфері рекламного менеджменту;
 • організацію управління та функції відділів реклами підприємств, великих і малих категорій універсальних та спеціалізованих рекламних агенцій;
 • нормативно-правову та законодавчу базу, що регулює ринок реклами в Україні та за кордоном.

розуміти:

 • процес та елементи взаємодії суб’єктів ринку реклами;
 • принципи та етапи розробки планів реклами, методи попереднього та постконтролю ефективності окремих планових заходів;
 •  тенденції розвитку міжнародного і вітчизняного ринку реклами та його подальші перспективи;

вміти:

 • запровадити на підприємстві певні методичні, організаційні і інформаційні зміни, які б забезпечили розвиток реклами продукції конкретного підприємства;
 • використовувати сучасні концепції, методологічні та організаційні засади реклами, розраховувати бюджет рекламної діяльності;
 • обрати найбільш ефективні види та засоби реклами, організувати процес безперервного планування та контролю за їх практичним використанням;
 • організовувати ефективний продаж товарів і послуг та визначати ефективність рекламної діяльності;
 • обґрунтувати стратегію і тактику рекламних кампаній продукції конкретного підприємства;
 • організовувати ефективну систему комунікацій підприємства із споживачами його продукції;
 • здійснити моніторинг рекламних агенцій, видів та засобів реклами;
 • виконати певний обсяг робіт, пов’язаних з позиціонуванням товару на ринку, обґрунтуванням цілей та завдань рекламних кампаній;
 • розробити план реклами, як одну з складових частин загальної програми маркетингу підприємства;
 • самостійно здійснювати підготовку робочих програм, дослідження і заміри реакцій споживачів на рекламу та стимулювання збуту продукції підприємства;
 • практично впроваджувати всі підсистеми і елементи рекламного менеджменту для досягнення кінцевого результату господарської діяльності підприємства – підвищення обсягу збуту продукції та формування позитивного іміджу підприємства в суспільстві.

Рекомендована література

 1. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент : навч. посібн. / Т. І. Лук’янець. – К. : КНЕУ, 2002. – 200 с.
 2. Мозер К. Психология маркетинга и рекламы / К. Мозер. – Х. : Гуманитарный Центр, 2004. – 378 с.
 3. Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент Б.А. Обрытько // Конспект лекций. – К.: МАУП, 2000 – 120с.
 4. Психология в рекламе / под ред. П. К. Власова. – Х. : Гуманитарный Центр, 2003. – 216 с.
 5. Ромат Е. В. Реклама : учебн. пособ / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2004. – 168 с.
 6. Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент. – Суми : Університетська книга, 2009, 2011. – 367 с.