Рекламний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Городняк І. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ЕКНМ-51сдоцент Городняк І. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Рекламний менеджмент» є набуття теоретичних знань та практичних навичок з галузі рекламної діяльності як форми масової комунікації; формування системи знань про методи й технології підготовки, організації, управління рекламною кампанією та оцінки її ефективності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Рекламний менеджмент» є:

 • розуміння суті рекламного менеджменту та сфери його застосування;
 • визначення характеристик основних учасників рекламного процесу;
 • засвоєння знань про структуру, основні напрямки і форми діяльності рекламного агентства як одного з основних учасників сучасного рекламного процесу;
 • ознайомлення з психологічними основами рекламного менеджменту;
 • засвоєння стратегій і тактик створення рекламного повідомлення;
 • вивчення суті, основних принципів, цілей рекламного дослідження ринку;
 • ознайомлення з особливостями планування рекламної кампанії та оцінки її ефективності;
 • формування практичних навичок щодо застосування елементів рекламного менеджменту на практиці.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати :

 • зміст та завдання функціональних підсистем рекламного менеджменту;
 • структуру та елементи підсистем рекламного менеджменту;
 • методи маркетингових досліджень ринку реклами і моніторингу окремих видів та засобів комунікацій;
 • особливості впливу рекламних повідомлень на поведінку споживачів та можливих реакцій на них;
 • методику сегментації ринку та позиціювання товару, або торгової марки з урахуванням цілей і задач рекламних кампаній;
 • сутність стратегічних і тактичних рішень фірми у сфері рекламного менеджменту;
 • організацію управління та функції відділів реклами підприємств, великих і малих категорій універсальних та спеціалізованих рекламних агенцій;
 • нормативно-правову та законодавчу базу, що регулює ринок реклами в Україні та за кордоном.

вміти :

 • обрати найбільш ефективні види та засоби реклами, організувати процес безперервного планування та контролю за їх практичним використанням;
 • використовувати сучасні концепції, методологічні та організаційні засади реклами, розраховувати бюджет рекламної діяльності;
 • організовувати ефективний продаж товарів і послуг та визначати ефективність рекламної діяльності;
 • обґрунтувати стратегію і тактику рекламних кампаній продукції конкретного підприємства;
 • організовувати ефективну систему комунікацій підприємства із споживачами його продукції;
 • здійснити моніторинг рекламних агенцій, видів та засобів реклами;
 • розробити план реклами, як одну з складових частин загальної програми маркетингу підприємства;
 • проводити дослідження щодо вивчення реакцій споживачів на рекламу та стимулювання збуту продукції підприємства.

Рекомендована література

 1. Балабанова Л.В., Юзик Л.О. Рекламний менеджмент: підручник. Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. 414с.
 2. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 53с.
 3. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 26с.
 4. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 30 с.
 5. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Практикум для студентів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 56с.
 6. Карабаза І.А. Конспект лекцій з дисципліни «Рекламний менеджмент». Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 67с.
 7. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2003. 440 с
 8. Савицька Н.В., Синицина Г.А., Олініченко К.С. Рекламний менеджмент: навч. посібник. Харків: вид-во Іванченко, 2015. 169с.
 9. Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент: Підручник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. 365с.

Матеріали

Завдання для самостійної роботи_Рекламний менеджмент

Метод вказівки та плани семінарських занять_Рекламний менеджмент

Методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт_Рекламний менеджмент

Робоча програма_Рекламний менеджмент

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус