Рекламний менеджмент (075 Маркетинг)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Городняк І. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ЕКНМ-51сдоцент Городняк І. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Рекламний менеджмент» є набуття теоретичних знань та практичних навичок з галузі рекламної діяльності як форми масової комунікації; формування системи знань про методи й технології підготовки, організації, управління рекламною кампанією та оцінки її ефективності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Рекламний менеджмент» є:

 • розуміння суті рекламного менеджменту та сфери його застосування;
 • визначення характеристик основних учасників рекламного процесу;
 • засвоєння знань про структуру, основні напрямки і форми діяльності рекламного агентства як одного з основних учасників сучасного рекламного процесу;
 • ознайомлення з психологічними основами рекламного менеджменту;
 • засвоєння стратегій і тактик створення рекламного повідомлення;
 • вивчення суті, основних принципів, цілей рекламного дослідження ринку;
 • ознайомлення з особливостями планування рекламної кампанії та оцінки її ефективності;
 • формування практичних навичок щодо застосування елементів рекламного менеджменту на практиці.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати :

 • методологічні основи рекламного менеджменту;
 • зміст та завдання функціональних підсистем рекламного менеджменту;
 • структуру та елементи підсистем рекламного менеджменту;
 • організаційні форми і структуру рекламних агенств;
 • методи маркетингових досліджень ринку реклами і моніторингу окремих видів та засобів комунікацій;
 • особливості впливу рекламних повідомлень на поведінку споживачів та можливих реакцій на них;
 • методику сегментації ринку та позиціювання товару, або торгової марки з урахуванням цілей і задач рекламних кампаній;
 • сутність стратегічних і тактичних рішень фірми у сфері рекламного менеджменту;
 • організацію управління та функції відділів реклами підприємств, великих і малих категорій універсальних та спеціалізованих рекламних агенцій;
 • нормативно-правову та законодавчу базу, що регулює ринок реклами в Україні та за кордоном.

вміти :

 • визначати мету та концепцію рекламної кампанії;
 • обрати найбільш ефективні види та засоби реклами, організувати процес безперервного планування та контролю за їх практичним використанням;
 • використовувати сучасні концепції, методологічні та організаційні засади реклами, розраховувати бюджет рекламної діяльності;
 • використовувати різноманітні засоби і методи планування рекламної кампанії;
 • обґрунтувати стратегію і тактику рекламних кампаній продукції конкретного підприємства;
 • організовувати ефективну систему комунікацій підприємства із споживачами його продукції;
 • організовувати ефективний продаж товарів і послуг та визначати ефективність рекламної діяльності;
 • проводити дослідження щодо вивчення реакцій споживачів на рекламу та стимулювання збуту продукції підприємства.

Рекомендована література

 1. Базова
  1. Балабанова Л.В., Юзик Л.О. Рекламний менеджмент: підручник. Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. 414с.
  2. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 58с.
  3. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 30с.
  4. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 32 с.
  5. Городняк І.В. Рекламний менеджмент: Практикум для студентів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 81с.
  6. Діброва Т.Г., Солнцев С.О., Бажеріна К.В. Рекламний менеджмент: теорія і практика: Підручник. Київ: КРІ іи. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2018. 300с.
  7. Карабаза І.А. Конспект лекцій з дисципліни «Рекламний менеджмент». Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 67с.
  8. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2003. 440 с.
  9. Савицька Н.В., Синицина Г.А., Олініченко К.С. Рекламний менеджмент: навч. посібник. Харків: вид-во Іванченко, 2015. 169с.
  10. Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент: Підручник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. 365с.

  Допоміжна

  1. Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 200 с.
  2. Владимирська А., Владимирський П. Реклама: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2009. 334 с.
  3. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 256 с.
  4. Городняк І.В., Зінькова С.В. Аналіз ринку РРС-послуг в Україні. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Том 6. №2. С. 62-72.
  5. Городняк І.В., Хоміць Л-О.І. Дослідження таргету як інструменту маркетингових комунікацій. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Том 6. №2. С. 7-20.
  6. Кара Н.І., Пасемко Т.І. Управління витратами на рекламну діяльність в умовах міжнародних економічних зав’язків. Економічний простір. 2019. №151. С. 28-38.
  7. Квасова Л.С., Сивопляс Ю.В., Пахлова О.В. Рекламний менеджмент: Конспект лекцій. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. 60с.
  8. Коваленко О.В., Кутліна І.Ю., Потабенко М.В. Реклама: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. І. Ю. Кутліної. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. 98 с.
  9. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівлі: навч. посібник. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022. 220с.
  10. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 192 с.
  11. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 450с.
  12. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. / За ред. Є.Й. Майовця. Львів: Край, 2014. 244с.
  13. Романюк І.А., Мандич О.В., Сєвідова І.О., Бабко Н.М., Квятко Т.М. Рекламний менеджмент: Навч. посіб. Харків: ХНТУСГ, 2020. 163с.
  14. Соціологія і психологія: Навч. посіб. / За ред. Ю.Ф. Пачковського. Київ: Каравела, 2009. 760с.
  15. Larry D.Kelley, Kim Bartel Shieehan. Advertising management in a digital environment. Text and cases. 2022/ 202p.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни_Рекламний менеджмент_075_2022

Завдання для самостійної роботи_Рекламний менеджмент_2022

Методичні вказівки та плани семінарських занять_Рекламний менеджмент_2022

Практикум_Рекламний менеджмент_2022

Методичка_Заочники_Контрольна робота_2022

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус