Соціальна статистика і аналіз ринку праці (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Прокопович-Павлюк І. В.ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКТ-41сдоцент Прокопович-Павлюк І. В.

Опис курсу

Мета курсу: формування системи теоретичних знань та практичних навичок по використанню статистичних методів та прийомів дослідження соціальних явищ та процесів, які відбуваються в суспільстві.

Завдання: опанування базових знань, необхідних для статистичного аналізу соціальних явищ та процесів; набуття навиків застосування статистичних методів для кількісного оцінювання стану та динаміки явищ і процесів, що відбуваються в суспільному житті та на ринку праці зокрема.

Рекомендована література

Базова

 1. Бараник З.І. Статистика праці: Навч. посібник.  К.: КНЕУ, 2003. 246 с.
 2. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с.
 3. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. К.:Центр навч. літ, 2003. 224 с.
 4. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист: навч. посібник із соц. політики.  К.: Основи, 2004. 491 с.
 5. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с.
 6. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2002. 480 с.
 7. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід. Навч. посібник/ за ред. Н.С.Власенко, Н.В. Григорович, Н.В. Рубльової.-К: ТОВ „Август Трейд”, 2006. 320 с.
 8. Столяров Г.С., Огай М.Ю. Соціальна статистика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. диц. К.: КНЕУ, 2003. 195 с.
 9. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: підручник. К. : КНЕУ, 2002. 376 с.

Допоміжна

 1. Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження. Посібник-довідник/ О.Богдан – К.: Дух і літера, 2015 р. – 380 с.
 2. Борисова Ю. В. Методологія та методи соціальних досліджень: навч. посіб. / Ю. В. Борисова— К. : ДЦССМ, 2003. – 216 с.
 3. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець.  К.: Знання, 2009. 534 с.
 4. Матковський С.О., Гальків Л.І. , Гринькевич О.С., Сорочак О.З. Статистика: навчальний посібник. Львів:  Новий світ, 2009.  430с.
 5. Методика формування вибіркових сукупностей для проведення у 2019-2023 роках вибіркових обстежень населення (домогосподарств): умов життя домогосподарств, робочої сили та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості, затверджена наказом Держстату від 01.03.2018 №39 зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 29.12.2018 №296. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.08.2020).
 6. Методика розрахунку показників соціальних виключень та стану бідності за умовами життя, затверджена наказом Держстату від 29.12.2017 №340. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 16.08.2020).
 7. Методика комплексної оцінки бідності, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Національної академії наук України від 18 травня 2017 року № 827/403/507/113/232 URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.08.2020).
 8. Методологічні положення щодо класифікації та аналізу робочої сили й окремих форм трудової діяльності, затверджені наказом Держстату від 27.01.2017 №22, із змінами, затвердженими наказом Держстату від 28.12.2018 №292 URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.08.2020).
 9. Методологічні положення обстеження робочої сили, затверджені наказом Держстату від 06.07.2018 №128, зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 29.04.2020 №131 URL: http://ukrstat.gov.ua/  (дата звернення: 12.08.2020).
 10. Методологічні положення щодо визначення неформальної зайнятості населення, затверджені наказом Держстату від 23.01.2013 №16 URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 18.08.2020).

Матеріали

Усі навчальні матеріали (презентації лекцій, завдання для практичної та самостійної роботи знаходяться на платформі електронного навчання Університету Moodle за посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус