Прокопович-Павлюк Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: iryna.prokopovych-pavlyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Оцінка, аналіз та моделювання економічних процесів в Україні та її регіонах, оцінка конкурентоспроможності підприємств, розвиток аграрного сектору, гендерні аспекти в економіці.

 

 

 

Курси

Вибрані публікації

 1. Прокопович-Павлюк І.В. Жінки на ринку праці України: статистична оцінка та можливості. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Вип. 70, 2023. http://www.market-infr.od.ua/journals/2023/70_2023/28.pdf
 2. Прокопович-Павлюк І.В., Марець О.Р., Панчишин Т.В. Використання статистичних методів в HR аналітиці. Modern Economics. Електронне наукове видання. Вип. 27, 2021. https://modecon.mnau.edu.ua/vikoristannya-statistichnih-metodiv-u-hr-analitici/
 3. Прокопович-Павлюк І.В., Марець О.Р., Панчишин Т.В. Дослідження ринку праці України: гендерні аспекти. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Вип. 54, 2021. http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/34.pdf
 4. Прокопович-Павлюк І.В., Марець О.Р., Панчишин Т.В. Сучасні бізнес-метрики оцінки ефективності маркетингових заходів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 26. Вип. 1 (86), 2021. С.141-147.    http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2021_26_1/24.pdf
 5. Прокопович-Павлюк І.В., С.М. Урба. Моделювання ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України. The Scientific Heritage. No. 29. Р. 39-48. https://www.tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-2-No-29-29-2018.pdf
 6. І.В. Прокопович-Павлюк, О.С. Гринькевич. Студентська молодь на ринку праці: за і проти. Ринок праці та зайнятість населення. №1-2 (58), 2019. С. 12-17 http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/1-2-do-druku2.pdf
 7. Прокопович-Павлюк І.В., С.М. Урба. Оцінка сучасного стану та прогнозування розвитку галузі рослинництва в Україні. The Scientific Heritage. No. 40. Р. 43-50.  https://www.tsh-journal.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-4-No-40-40-2019.pdf
 8. Прокопович-Павлюк І.В., С.М. Урба. Прогнозування обсягів виробництва продукції рослинництва в Україні. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів 17-18 жовтня 2019р.). C. 255-258.  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecvu_2017_32(1)__15
 9. Статистика підприємств : навчальний посібник / За ред. С. О . Матковського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К., Алерта, 2013. http://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
 10. Прокопович-Павлюк І.В.Сільськогосподарський потенціал транскордонного співробітництва Львівщини. Матеріали міжнародної наукової конференції “Socio-economic potential of cross-border cooperation” Львів, 18-19 квітня 2016р. – С. 171-173. http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/3319/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%20_18_04_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 11. Прокопович-Павлюк І.В., Д.М.Полюга. Ринок житлової нерухомості в Україні: статистична оцінка та проблеми вивчення. Зб. наук. праць «Knowledge Education Law Manadgment». №1 (17), 2017.
 12. Прокопович-Павлюк І.В. Вища освіта в Україні: основні тенденції та прогнозування. Управління в освіті. VІІ міжнародна науково-практична конференція. Зб. матеріалів конференції. – Львів, 16-18 квітня 2015 р. – С. 110-111. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27687
 13. Прокопович-Павлюк І.В.,  Ткачук О.В. Діяльність фермерських господарств як складова стратегії розвитку сільського господарства: статистична оцінка. Формування ринкової економіки України. Зб. наук. праць. – Львів, 2014.
 14. Прокопович-Павлюк І.В. Статистичне дослідження концентрації підприємств сільського господарства в регіонах України./ І.В. Прокопович-Павлюк. Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни. Колективна монографія/ Під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук  – Умань: Вид.-поліграф. центр «Візаві» (Вид. «Сочінський»), (Ч.1)., 2014.  204 с.

Наукова біографія

У 2003 р. закінчила навчання у Львівському національному університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна статистика”. З листопада 2003 року почала працювати асистентом на кафедрі статистики.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону (на прикладі Львівської області)” за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

З 2010 року працює на посаді доцента кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри статистики.

Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність економіки, малий бізнес, сільське господарство.

Розклад