Соціальна відповідальність бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Косович Б. І.ЕКп-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКп-41сдоцент Косович Б. І.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність бізнесу» є формування у студентів базових знань теорії та практики питань соціальної відповідальності бізнесу, набуття відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки не лише у сфері бізнесу, а й сучасному суспільстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– засвоєння основних положень щодо соціальної відповідальності бізнесу;

– вивчення основних теоретичних основ соціальної відповідальності бізнесу;

– оволодіння теоретико-практичним інструментарієм соціальної відповідальності бізнесу;

– опрацювання основних концептуальних понять, теорії та парадигми, якими оперує соціальна відповідальність бізнесу;

– вивчення інструментарію виявлення й врахування соціальної відповідальності бізнесу;

– оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз потреб у соціальній відповідальності бізнесу;

– набуття практичних навичок для формування соціально-відповідальної поведінки бізнесу.

Особлива увага при вивченні курсу «Соціальна відповідальність бізнесу» приділяється пізнанню концепцій, моделей, рівнів соціальної відповідальності бізнесу та її ролі в управлінні підприємством.

Після завершення вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність бізнесу»  студенти повинні:

знати:

 • концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності;
 • загальні поняття та підходи до формування принципів соціальної відповідальності бізнесу;
 • концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності бізнесу;
 • особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів соціального розвитку;
 • особливості соціальної відповідальності бізнесу у різних типах корпоративної культури;
 • нормативно-правові та етичні засади розвитку соціальної відповідальності бізнесу у світовій практиці та в Україні;
 • критерії, показники та методики оцінювання соціальної відповідальності бізнесу;
 • особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях;
 • місце соціальної відповідальності бізнесу в управлінні підприємством;
 • сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців;
 • сутність, складові та пріоритети розвитку соціально-відповідальної політики управління персоналом;
 • екологічні аспекти соціальної відповідальності бізнесу та їх нормативно-правове регулювання у соціальному партнерстві.

вміти:

 • застосовувати на практиці елементи соціальної відповідальності;
 • збирати, аналізувати інформацію з соціальної відповідальності для прийняття рішень і формування пропозицій до стратегії розвитку бізнесу;
 • здійснювати моніторинг соціальної відповідальності бізнесу;
 • оцінювати ефективність соціальної відповідальності бізнесу;
 • формувати ефективні стратегії взаємодії роботодавців з персоналом та усіма зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) на засадах соціальної відповідальності та партнерства;
 • розробляти етичні кодекси бізнесу, фахівців різних професій;
 • опрацьовувати різноманітні джерела інформації щодо соціальної відповідальності бізнесу, формувати власну точку зору, робити висновки та приймати виважені рішення.

Рекомендована література

 1. Белявська К.С. Соціальна відповідальність бізнесу: еволюція поглядів на проблему // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 2011. №1. С.228-234.
 2. Гогуля О.П., Кудінова І.П. Соціальна відповідальність бізнесу. К. : Вид- во Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2008. 79 с.
 3. Глобальний договір ООН (UN Global Compact, 2000). URL. http://globalcompact.org.ua.
 4. Грищук В.К. Соціальна відповідальність: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 152 с. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Hryschuk_Viktor/Sotsialna_vidpovidalnist.pdf
 5. Діагностика стану та перспективи розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін..; НАН України, Ін-т економіки промисловості. Донецьк, 2013. 296 с.
 6. Євтушенко В. Оцінка КСВ: методи, об’єкти, показники // Вісник НТУ«ХПІ». 2013. № 46. С. 53–63.
 7. Kosovych V., Kosovych B., Rym O. Investment of social entrepreneurship in Ukraine: current issues of legal regulation. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Collection of scientific works. University of Banking of National Bank of Ukraine. Kyiv. 2 № 37. 2021. С. 467-475. (Web of Science. Збірник наукових праць внесений до групи А переліку фахових видань України).
 8. Корпоративна соціальна відповідальність : підручник / О. Денис, О. Дубовик, А.Я. Кузнєцова, Є.Е. Матвєєв, О. М. Петрое, Т.С. Смовженко, І.З. Сторонянська, С. В. Шульц; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А.Я. Кузнєцової. Друге вид., доповн. К. : УБС НБУ, 2010. 384 с.
 9. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підручник / Саприкіна М.А., Ляшенко О., Саєнсус М.А., Місько Г.А., Зінченко А.Г.; за наук. ред. Редькіна О.С., К. : ТОВ «Фарбованийлист», 2011. 480с.
 10. Котлер Ф., Ненсі Л. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Пер. з англ. С. Яринич. К.: Стандарт, 2005. 302 с.
 11. Корнєєва Т.І. Соціальна корпоративна відповідальність як невід’ємна складова управлінської звітності підприємства // Вчені записки. 2011. Том 1, № 26. С. 46-50.
 12. Кусік Н.Л., Ковалевська А.В. Ефективність соціально відповідальної діяльності: взаємозв’язок з інвестиційним кліматом та привабливістю // Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки: монографія. Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. С. 280-300.
 13. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності». Київ : Видавництво «Енергія», 2012. URL: lpw.org.ua › files › content › CSRGuide_print12.05.08.pdf.
 14. Михасюк І., Косович Б., Лукашенко Т. Регулювання розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах економічної нестабільності: монографічний навчальний посібник. Львів : Ліга-Прес, 2020. 303 с.
 15. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики: Монографія. К.: Центр учбової літератури, 2008.152 с.
 16. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / Кол. автор.: Лазоренко О., Колишко Р., та ін. К. : Вид-во «Енергія», 2008. 96 с.
 17. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. К. : КНЕУ, 2012. 501 с.
 18. Саєнко Ю. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. К., 2005. 30 с.
 19. Сімченко Н.О. Соціально орієнтовані системи управління підприємствами: монографія. К. : ТОВ «ДКС – Центр», 2010. 340 с.
 20. Як буде відбудовуватись Україна? Від знання про ризики – до сталого відновлення. URL: https://r2p.org.ua.
 21. Підтримка бізнесу в умовах війни. URL: https://business.diia.gov.ua/.

Інформаційні ресурси:

 1. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. URL: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index.
 2. Бізнес для соціальної відповідальності (Business for Social Responsibility). URL: http://bsr.org.
 3. Бізнес і Права людини (Business and Human Rights): URL: http://www.business-humanrights.org.
 4. Глобальний стандарт КСВ створений для потреб організацій всіх типів та розмірів (The Good Corporation is a global standard of corporate social responsibility designed to address the needs of all types and sizes of organisation. The Good Corporation). URL: http://goodcorporation.com.
 5. Глобальні принципи Селлівана з соціальної відповідальності. URL:http://www.globalsullivanprinciples.org.
 6. Європейська асоціація етики. URL: http://www.eben-net.org.
 7. Європейська ініціатива для Етичного виробництва і споживання. URL: http://www.iepce.org.
 8. Європейська корпоративна відповідальність. URL: http://cseurope.org.
 9. Європейська мережа бізнес-етики. URL: http://eben.org.
 10. Ініціатива Глобальної звітності. URL: http://www.globalreporting.org.
 11. Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні. URL: http:// www.pfi.org.ua/index.php.

Силабус:

Завантажити силабус