Косович Богданна Іванівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: bohdanna.kosovych@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси – формування та розвиток земельних відносин та ролі в цих процесах держави; проблеми впровадження і розвитку контролінгу в українській економіці; дослідження соціально-трудових відносин, зростання рівня та якості життя в Україні; місце духовних та моральних цінностей у сучасній ринковій економіці, біржова діяльність, органічне виробництво, екомодернізація підприємництва, розвиток екологічного і соціального підприємництва, соціальні підприємства, інноваційне підприємництво, розвиток інтелектуального капіталу.

Курси

Вибрані публікації

1.Косович Б. І. Економіка підприємства: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [Косович Б. І., Лисий І.В., Кончаківський І.В. та ін.] ; за ред. проф. І.Р.Михасюка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 108с.

2. Косович Б. І. Моральність і інноваційний розвиток у сучасному суспільстві: проблеми відповідності / Б. І. Косович // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. Вісник Львівської політехніки. Сер. економічна. – 2011.  – С. 462-469.

3.Косович Б. І. Програмно-цільовий метод як основа ефективного управління видатками місцевих бюджетів / Б. І. Косович // Формування ринкової економіки в Україні. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Сер. економічна. – 2012.

4. Kosovych B. Humanistic values as an integral component of the economy of the third millennium / B. Kosovych // Copyright Podkarpacka Szkola Wyzsza im. bl. ks. Wladyslawa Findysza w Jasle. Zeszyty naukowe. – Jaslo : ”Lider”. – 2014. – Zeszyt 11. – P.218 – 224.

5. Косович Б. Контролінг в системі управління підприємством / Б. Косович // Формування ринкової економіки в Україні / Збірник наукових праць за ред. С.М. Панчишина. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка,  2014. –  Вип.33. Ч.2. – С.60-64.

6. Косович Б. І. Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань):  Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, Т.В. Лукашенко, М.М. Тепла та ін.; за наук. ред.О.Є. Сухай.- Львів: Ліга-Прес, 2016. – 280 с.

7.Михасюк І., Сухай О., Гукалюк А., Косович Б. Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект (монографічний навчальний посібник) / І. Михасюк, О. Сухай, А. Гукалюк, Б. Косович. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 298 с.

8.Косович Б. Транскордонне співробітництво України і Польщі в сфері соціально-економічного розвитку територій // Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej : monografia / red. K. Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. – S. 65-83.

9.Косович Б. Регулювання розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах економічної нестабільності: монографічний навчальний посібник / І. Михасюк, Б. Косович, Т. Лукашенко. – Львів : Ліга-Прес, 2020. – 303 с.

10.Косович Б. Ризики розвитку малого підприємництва в сучасних умовах глобалізації. // Б. Косович, В. Дмитрук. Науково-практичний журнал. Економiка та держава № 5. 2020. (DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5). С.88-92.

11.Kosovych B. Innovative activity and security of Ukraine in conditions of war // I. Mykhasiuk, B. Kosovych // Kksiazce: Współczesne organizacje. Zarządzanie-Innowacje-Rozwój. Prace Naukowo-Dydaktyczne. KUZ KROSNO. 2020. 15 s.

12.Косович Б. Контролінг як інструмент забезпечення ефективного розвитку бізнесу. / Б.І.Косович // Вісник Львівського університету / Збірник наукових праць за ред. С.М. Панчишина. Серія економічна. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Випуск 56. С.45-53.

13.Косович Б. Проблеми конкурентоспроможності українського підприємництва і торгівлі в умовах глобалізації / І. Р. Михасюк, А. Ф. Гукалюк, Б. І. Косович // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Випуск 56. С. 308-316.

14.Косович Б. Державне регулювання сучасних тенденцій розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності // І. Р. Михасюк, Б. І. Косович // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Випуск 57. С. 49-59.

 

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. У 1998 р. закін­чила економічний факультет Львівського державного аграрного університету. Трудовий стаж розпочала у 1999 році на посаді економіста планово-фінансового відділу Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання земельних відносин за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2004 року – асистент кафедри економіки підприємства. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі співавтор двох монографій: «Регулювання земельних відносин» (2002 р.),  Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej / red. K. Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza (2018 р.), чотирьох навчальних посібників: “Особливості здійснення регіональної інвестиційної політики” (2006 р.), «Економіка підприємства» (2007 р.), “Економіка підприємства (електронний)” (2008 р.), “Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз” (2016 р.) та двох монографічних навчальних посібників: “Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект” (20016 р.), “Регулювання розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах економічної нестабільності” (2020 р.).

Читає лекційні курси:  «Контролінг», “Методологія наукових досліджень у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності”, “Управління витратами”, “Управління ризиками бізнес-структур”, “Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі”, “Контролінг у підприємництві”.

Брала участь у підготовці ліцензійної справи другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Розробник освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Методичні матеріали

Розклад