Косович Богданна Іванівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: bohdanna.kosovych@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: проблеми впровадження і розвитку контролінгу в українській економіці; гуманізація економіки та підприємництва; місце духовних та моральних цінностей у сучасній ринковій економіці; зростання рівня та якості життя в Україні; забезпечення сталого розвитку; органічне виробництво; екомодернізація підприємництва; розвиток екологічного і соціального підприємництва; соціальні підприємства, інноваційне підприємництво, розвиток інтелектуального капіталу; дослідження соціально-трудових відносин; формування та розвиток земельних відносин та ролі в цих процесах держави.

Курси

Вибрані публікації

Косович Б. Зміцнення конкурентоспроможності ІТ-підприємств у період післявоєнного відновлення / Косович
Б.І., Орліковська А.В., Поврозник П.П. // Інфраструктура ринку. – 2023. – Випуск 72. – С. 94-100.Kosovych B. Socialization of the economy as a component of the anthropocene age: economic and legal dimension. / V. M.
Kosovych, B. I. Kosovych, O. M. Rym // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2022. – Vol. 2 , №
43 – P. 336-341. – DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3694.(Scopus. Збірник наукових праць внесений до групи А переліку фахових видань України).

Kosovych V. Fields and limits of economic humanism. / Kosovych V., Kosovych B. // Scientific Journal of Polonia University
Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej «PNAP»Том 48 № 5 / 2021. Р.103-111. (Журнал включено до міжнародної
наукометричної бази : General Impact Factor). – 2021. – Том 48, № 5 – С. 103-111.

Kosovych V., Kosovych B., Rym O. Investment of social entrepreneurship in Ukraine:current issues of legal regulation.Financial and credit activity: problems of theory and practice. Collection of scientific works. University of Banking of National Bank of Ukraine. Kyiv. Vol. 2 № 37. 2021. С. 467-475. (Web of Science. Збірник наукових праць внесений до групи А переліку фахових видань України).

Косович Б. І. Гуманізація: інтерпретація крізь призму економіки. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. Випуск 61. С. 36-46.

Косович Б., Поврозник П., Киретів А. Інновації як складова формування продовольчої безпеки України. «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво», Випуск № 3 (126), 2022. С. 80-85.

Косович Б. І. Підприємництво в реалізації цілей сталого розвитку. / Косович Б. І. // Інтелект ХХІ. – 2021. – Випуск 1 – С. 38-42.

Косович Б. І. Екологізація як напрям інноваційного розвитку підприємництва. / Косович Б. І. // Підприємництво та інновації. – 2021. – Випуск 17 – С. 60-65.

Косович Б. Діджиталізація як інноваційний тренд у забезпеченні сталого розвитку. Цифровізація економіки як фактор економічного зростання : колективна монографія / За заг. ред. проф. О. Л. Гальцової. Запоріжжя / Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2021. С.185-199.

Косович Б. І. Внутрішні і зовнішні ризики для України: причини та шляхи подолання.// І. Р. Михасюк, Б. І. Косович // Економіка та держава. 2021. № 9. С. 4-9.

Косович Б. Інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності України в умовах макроекономічної нестабільності // І. Р. Михасюк, А. Ф. Гукалюк, Б. І. Косович // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. Випуск 60. С. 29-40.

Косович Б. І. Інструментарій державного регулювання економіки України в часи викликів.// І. Р. Михасюк, Б. І. Косович // Економічний простір: Збірник наукових праць. № 172. Дніпро: ПДАБА, 2021. С. 13-18.

Косович Б. І. Поврозник П. Розвиток інновацій в малому підприємництві. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 176. Дніпро: ПДАБА, 2021. С. 74-78.

Косович Б. Регулювання розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах економічної нестабільності: монографічний навчальний посібник / І. Михасюк, Б. Косович, Т. Лукашенко. – Львів : Ліга-Прес, 2020. – 303 с.

Косович Б. Ризики розвитку малого підприємництва в сучасних умовах глобалізації. // Б. Косович, В. Дмитрук. Науково-практичний журнал. Економiка та держава № 5. 2020. (DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5). С.88-92.

Kosovych B. Innovative activity and security of Ukraine in conditions of war // I. Mykhasiuk, B. Kosovych // Kksiazce: Współczesne organizacje. Zarządzanie-Innowacje-Rozwój. Prace Naukowo-Dydaktyczne. KUZ KROSNO. 2020. 15 s.

Косович Б. Контролінг як інструмент забезпечення ефективного розвитку бізнесу. / Б.І.Косович // Вісник Львівського університету / Збірник наукових праць за ред. С.М. Панчишина. Серія економічна. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Випуск 56. С.45-53.

Косович Б. Проблеми конкурентоспроможності українського підприємництва і торгівлі в умовах глобалізації / І. Р. Михасюк, А. Ф. Гукалюк, Б. І. Косович // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Випуск 56. С. 308-316.

Косович Б. Державне регулювання сучасних тенденцій розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності // І. Р. Михасюк, Б. І. Косович // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Випуск 57. С. 49-59.

Косович Б. Транскордонне співробітництво України і Польщі в сфері соціально-економічного розвитку територій // Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej : monografia / red. K. Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. – S. 65-83.

Косович Б. І. Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань):  Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, Т.В. Лукашенко, М.М. Тепла та ін.; за наук. ред.О.Є. Сухай.- Львів: Ліга-Прес, 2016. – 280 с.

Косович Б. Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект (монографічний навчальний посібник) / І. Михасюк, О. Сухай, А. Гукалюк, Б. Косович. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 298 с.

Kosovych B. Humanistic values as an integral component of the economy of the third millennium / B. Kosovych // Copyright Podkarpacka Szkola Wyzsza im. bl. ks. Wladyslawa Findysza w Jasle. Zeszyty naukowe. – Jaslo : ”Lider”. – 2014. – Zeszyt 11. – P.218 – 224.

Косович Б. Контролінг в системі управління підприємством / Б. Косович // Формування ринкової економіки в Україні / Збірник наукових праць за ред. С.М. Панчишина. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка,  2014. –  Вип.33. Ч.2. – С.60-64.

Косович Б. І. Програмно-цільовий метод як основа ефективного управління видатками місцевих бюджетів / Б. І. Косович // Формування ринкової економіки в Україні. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Сер. економічна. – 2012.

Косович Б. І. Моральність і інноваційний розвиток у сучасному суспільстві: проблеми відповідності / Б. І. Косович // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. Вісник Львівської політехніки. Сер. економічна. – 2011.  – С. 462-469.

Косович Б. І. Економіка підприємства: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [Косович Б. І., Лисий І.В., Кончаківський І.В. та ін.] ; за ред. проф. І.Р.Михасюка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 108с.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. У 1998 р. закін­чила економічний факультет Львівського державного аграрного університету. Трудовий стаж розпочала у 1999 році на посаді економіста планово-фінансового відділу Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання земельних відносин за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2004 року – асистент кафедри економіки підприємства. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі співавтор двох монографій: «Регулювання земельних відносин» (2002 р.),  Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej / red. K. Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza (2018 р.), чотирьох навчальних посібників: “Особливості здійснення регіональної інвестиційної політики” (2006 р.), «Економіка підприємства» (2007 р.), “Економіка підприємства (електронний)” (2008 р.), “Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз” (2016 р.) та двох монографічних навчальних посібників: “Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект” (20016 р.), “Регулювання розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах економічної нестабільності” (2020 р.).

Читає лекційні курси:  «Контролінг», “Методологія наукових досліджень у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності”, “Управління витратами”, “Управління ризиками бізнес-структур”, “Ризики підприємницьких структур в глобальному просторі”, “Контролінг у підприємництві”.

Брала участь у підготовці ліцензійної справи другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Розробник освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Проекти

Учасник проєкту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD (ID 57449224) в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом.

Міжнародне стажування: October 18- December 01, 2021 German Ukrainian Technology Transfer: Internships University Program (GUTT.INUP (Julius-Maximillans-University of Würzburg – Ivan Franko National University of Lviv and Kyiv Academic University with support of German Academic Exchange Service (DAAD)), Certificate, October 18 – December 01, 2021 (6 ECTS (180 hours program)) Сertificate 0056/GUTT/INUP/2021

 

Методичні матеріали

Розклад