Косович Богдана Іванівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Наукові інтереси

Наукові інтереси – формування та розвиток земельних відносин та ролі в цих процесах держави; проблеми впровадження і розвитку контролінгу в українській економіці; дослідження соціально-трудових відносин, зростання рівня та якості життя в Україні; місце духовних та моральних цінностей у сучасній ринковій економіці.

Курси

Публікації

1.Косович Б. І. Економіка підприємства: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [Косович Б. І., Лисий І.В., Кончаківський І.В. та ін.] ; за ред. проф. І.Р.Михасюка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 108с.

2. Косович Б. І. Моральність і інноваційний розвиток у сучасному суспільстві: проблеми відповідності / Б. І. Косович // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. Вісник Львівської політехніки. Сер. економічна. – 2011.  – С. 462-469.

3.Косович Б. І. Програмно-цільовий метод як основа ефективного управління видатками місцевих бюджетів / Б. І. Косович // Формування ринкової економіки в Україні. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Сер. економічна. – 2012.

4. Kosovych B. Humanistic values as an integral component of the economy of the third millennium / B. Kosovych // Copyright Podkarpacka Szkola Wyzsza im. bl. ks. Wladyslawa Findysza w Jasle. Zeszyty naukowe. – Jaslo : ”Lider”. – 2014. – Zeszyt 11. – P.218 – 224.

5. Косович Б. Контролінг в системі управління підприємством / Б. Косович // Формування ринкової економіки в Україні / Збірник наукових праць за ред. С.М. Пан-чишина. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка,  2014. –  Вип.33. Ч.2. – С.60-64.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. У 1998 р. закін­чила економічний факультет Львівського державного аграрного університету. Трудовий стаж розпочала у 1999 році на посаді економіста планово-фінансового відділу Львівського національного університету ім. Івана Франка. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання земельних відносин за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування та регулювання економікою та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2004 року – асистент кафедри економіки підприємства. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі співавтор монографії «Регулювання земельних відносин» (2002 р.) та навчального посібника «Економіка підприємства».

Читає лекційні курси: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Контролінг», «Ринок нерухомості в АПК», «Управління витратами».

Здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів кафедри.

 

Розклад