Соціальне страхування

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Приймак І. І.ЕКФ-41с, ЕКФ-42с, ЕКФ-43с, Екф-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКФ-41сдоцент Приймак І. І.
ЕКФ-42сдоцент Приймак І. І.
ЕКФ-43сдоцент Приймак І. І.
Екф-44сдоцент Приймак І. І.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни «Соціальне страхування» є засвоєння знань з організації та фінансового забезпечення соціального страхування в Україні.

Завданням вивчення дисципліни «Соціальне страхування» є: з’ясувати сутність й принципи організації соціального страхування; розкрити порядок формування коштів соціального страхування; вивчити умови страхування на випадок утрати працездатності, від нещасних випадків на виробництві, від безробіття, а також пенсійного страхування; набути вміння з управління діяльністю фондів соціального страхування, а також освоїти механізм державного регулювання системи соціального страхування в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • економічну сутність, функції, структуру та суб’єктів соціального страхування, а також його роль у соціальному захисті населення;
 • механізм функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування України;
 • особливості моделей соціального страхування низки зарубіжних країн;
 • структуру та організацію діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • особливості державного регулювання соціального страхування в Україні;
 • законодавчу та нормативну базу соціального страхування з різних видів соціального забезпечення в залежності від страхового випадку;
 • джерела формування та напрями використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • порядок розрахунку та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • механізм функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності;
 • особливості організації загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням;
 • порядок укладення договорів добровільного медичного страхування;
 • механізм організації загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
 • порядок розрахунку середньої заробітної плати для обчислення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
 • принципи, структуру та особливості побудови пенсійної системи України;
 • види пенсій, порядок їхнього розрахунку, а також особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян (суддів, державних службовців, наукових працівників тощо);
 • механізм функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні та особливості укладення договорів пенсійного страхування.

вміти:

 • застосовувати на практиці положення законодавчих та нормативних актів, які регулюють відносини у сфері соціального страхування, відслідковувати зміни у законодавчій базі соціального страхування;
 • розраховувати суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • аналізувати структуру бюджетів фондів соціального страхування та виділяти проблеми їх виконання;
 • розраховувати розмір окремих видів матеріального забезпечення для осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві;
 • розраховувати розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • обчислювати розмір основних видів матеріального забезпечення для осіб, які стоять на обліку в центрі зайнятості як безробітні;
 • виділяти проблеми функціонування вітчизняної системи соціального страхування та пропонувати шляхи їхнього вирішення.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к-96-ВР.
 2. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР.
 3. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. №1058-ІV.
 4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 р. №1105.
 5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 003.2000 р. № 1533-III.
 6.  Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. №1057- ІV.
 7. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003р. №966-ІV
 8. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI
 9. Про відпустки: Закон України від 01.04.1995 р. № 138-ІV
 10. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 07.2011№ 3668-VI
 11. Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України №384/2011 від 6 квітня 2011 р.
 12. Про порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09. 2001 р. № 1266
 13. Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 р. № 178
 14. Про порядок визначення заробітку для обчислення пенсії та надбавки до пенсії: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2003р. №1151
 15. Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170
 16. Плиса В.Й. Страхування. [Підручник] / В.Й. Плиса – К.: Каравела, 2010. – 472с.