Соціальне страхування

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Приймак І. І.ЕКФ-41с, ЕКФ-42с, ЕКФ-43с, Екф-44с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКФ-41сдоцент Приймак І. І.
ЕКФ-42сдоцент Приймак І. І.
ЕКФ-43сдоцент Приймак І. І.
Екф-44сдоцент Приймак І. І.

Опис курсу

«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»
Анотація дисципліни

Соціальне страхування є невід’ємною складовою сучасної системи соціального захисту населення, що покликане забезпечити матеріальну підтримку та соціальні послуги громадянам у разі виникнення таких соціальних ризиків, як тимчасова непрацездатність через хворобу чи нещасний випадок, інвалідність, народження дитини, безробіття, старість тощо. Кожен працівник, який опинився в складній життєвій ситуації, має можливість отримати матеріальну допомогу чи послуги за рахунок коштів, закумульованих фондами соціального страхування та страховими компаніями.
Дисципліна «Соціальне страхування» є складовою циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Головною метою курсу «Соціальне страхування» є отримання слухачами сукупності знань про механізм формування фінансових ресурсів соціального страхування та їхнє використання для нейтралізації соціальних ризиків, а також формування вмінь щодо нарахування страхових внесків та страхових виплат.
Завдання навчальної дисципліни: з’ясувати сутність й принципи організації соціального страхування; розкрити порядок формування коштів соціального страхування; вивчити умови страхування на випадок утрати працездатності, від нещасних випадків на виробництві, від безробіття, а також пенсійного страхування; набути вміння з управління діяльністю фондів соціального страхування, а також освоїти механізм державного регулювання системи соціального страхування в Україні.

Рекомендована література

Базова
1. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80#Text
2. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. №1058-ІV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text
3. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 р. №1105. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 003.2000 р. № 1533-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#Text
5. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. №1057- ІV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15/
6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text
7. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 07.2011№ 3668-VI URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17#Text
8. Приймак І. Оцінка діяльності Пенсійного Фонду України в умовах дефіциту фінансових ресурсів. Формування ринкової економіки в Україні. Львів, 2013, Вип.29. Ч. 2, С.99-105
9. Приймак І., Вишивана Б.М. Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення. Світ фінансів. 2019. Вип. 3. С. 121–138. URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/download/1250/1253
10. Плиса В.Й. Страхування. [Підручник] / В.Й. Плиса – К.: Каравела, 2010. – 472с.
11. Юрій С.І. Соціальне страхування / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. – К.:Кондор, 2004. – 462 с.
12. Внукова Н.М. Соціальне страхування / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук // Навчальний посібник. – Київ. – Кондор, 2006. – 348 с.
Додаткова
1. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003р. №966-ІV
2. Про відпустки: Закон України від 01.04.1995 р. № 138-ІV
3. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012р. № 5067-VI
4. Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 р. № 178 URL :
5. Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170
6. Про порядок визначення заробітку для обчислення пенсії та надбавки до пенсії: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2003р. №1151
7. Про порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09. 2001 р.
Інформаційні ресурси
1. Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL : https://www.pfu.gov.ua/
2. Офіційний сайт Фонду соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua/
3. Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. URL: https://www.dcz.gov.ua/
4. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/
5. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/

Силабус:

Завантажити силабус