Соціальний аудит та інспектування у системі соціальних служб

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Кліпкова О. І.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКС-41сКліпкова О. І.

Рекомендована література

Основна:

 1. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, Х. Ф. Агавердієва, Н. В. Аграмакова [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Назарової; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (33,1 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 330 c.
 2. Мокрицька Н.П. Право соціального забезпечення: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 536 с.
 3. Соціальна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, С. Ю. 14 Гончарова, Ю. В. Сотнікова, Н. В. Аграмакова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (7,82 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 284 с. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22019.
 4. Назарова Г.В., Гончарова С. Ю., Семенченко А. В. Регулювання доходів соціальних груп населення: монографія,. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 307 с. URL: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21441.
 5. Соціальна політика / за заг. ред. В.М. Пічі та Я.Б. Турчин. Львів : Новий світ, 2018. 318 с.
 6. Оверчук В. А. Соціальна політика в контексті реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю : [монографія] / В. А. Оверчук. Вінниця : Кушнір Ю. В., 2019. – 298 с.

Додаткова

 1. Бірюкова М. В. Технології сучасного соціального аудиту: поява новіх суб’єктів й об’єктів / М. В. Бірюкова // Розвиток сучасного українського суспільства у соціологічному вимірі : матеріали 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 17 грудня 2021 р. / ред. кол.: В. М. Мороз [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” [та ін.]. – Харків, 2022. С. 21-25.
 2. Соціальне інспектування URL: http://pidruchniki.com/19110522/sotsiologiya/sotsialniy_suprovid
 3. Глобальный договор ООН (UN Global Compact), URL: http:/ www.unglobalcompact.org.
 4. Євдокимова І. А. Бутиліна О. В. Соціальна робота в Україні: спроба прогнозування. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2021.  Вип. 81. С. 82-86.
 5. Лебединська О.С., Агавердієва Х.Ф., Іванісов О.В. Соціальний аудит у теоретичному полі соціальної відповідальності. Науковий журнал: Бізнес Інформ. № 4. – С.461-466. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_4_66
 6. Мішина C. В., Мішин О. Ю. Німецький досвід надання соціальної допомоги. Ефективна економіка. 2021. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9263
 7. МішинаС. В. Американський досвід надання соціальних виплат /. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 80-86.
 8. Павловський Р. Досвід організації і функціонування системи інспектування праці в країнах ЄС. Наукові перспективи (Naukovì perspektivi)1 (19) (2022).

Соціальна політика сучасного українського суспільства: соціально-захисний контекст: [колект.] монографія / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. А. О. Ярошенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018.  259 с.

Силабус:

Завантажити силабус