Статистичні методи аналізу консолідованої інформації (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Завада О. П.ЕКІМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКІМ-61сдоцент Завада О. П.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є формування фундаментальних знань із сучасних методів комп’ютерного аналізу інформаційних масивів.

Завданням курсу є набуття практичних навиків із застосування інструментів статистичного опрацювання інформації з метою прийняття науково обгрунтованих рішень.

Предметом дисципліни є методи, які застосовують у процесі статистичного аналізу великих масивів інформації та інструментальні засоби для реалізації таких методів.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • методи статистичного аналізу великих масивів консолідованої інформації;
 • суть алгоритмів компонентного та кластерного аналізу, типових методів Data Mining, основні положення теорії часових рядів;
 • методи виявлення прихованих залежностей в інформаційних масивах;
 • правила візуалізації статистичної інформації;
 • вміти:
 • збирати, систематизувати й консолідувати статистичну інформацію з використанням програмних систем;
 • виконувати класифікацію та групування багатовимірної інформації, виявляти кореляційні та причинно-наслідкові зв’язки  в інформаційних масивах;
 • володіти методикою аналізу часових рядів;
 • використовувати технічну документацію пакетів SPSS та Statistica, імпортувати та експортувати дані між різними системами опрацювання даних.

Рекомендована література

 1. Марченко О.О., Россада Т.В. Актуальні проблеми Data Mining: навч. посібник. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2017. – 150 с.

http://csc.knu.ua/media/filer_public/51/81/5181c7e5-e068-4878-b9f7-67788fb2a65c/cv-rossada.pdf

 1. Завада О. П. Основи дейтамайнінгу: текст лекцій. – Львів: Вид. центр економічного факультету ЛНУ. – 2020. – 48 с. (студенти отримують доступ до електронної версії за паролем).

Силабус:

Завантажити силабус