Статистичні методи аналізу консолідованої інформації (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Завада О. П.ЕКІМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38ЕКІМ-61сдоцент Завада О. П.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є формування фундаментальних знань із сучасних методів комп’ютерного аналізу інформаційних масивів.

Завданням курсу є набуття практичних навиків із застосування інструментів статистичного опрацювання інформації з метою прийняття науково обгрунтованих рішень.

Предметом дисципліни є методи, які застосовують у процесі статистичного аналізу великих масивів інформації та інструментальні засоби для реалізації таких методів.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • методи статистичного аналізу великих масивів консолідованої інформації;
  • суть алгоритмів компонентного та кластерного аналізу, типових методів Data Mining, основні положення теорії часових рядів;
  • методи виявлення прихованих залежностей в інформаційних масивах;
  • правила візуалізації статистичної інформації;
  • вміти:
  • збирати, систематизувати й консолідувати статистичну інформацію з використанням програмних систем;
  • виконувати класифікацію та групування багатовимірної інформації, виявляти кореляційні та причинно-наслідкові зв’язки  в інформаційних масивах;
  • володіти методикою аналізу часових рядів;
  • використовувати технічну документацію пакетів SPSS та Statistica, імпортувати та експортувати дані між різними системами опрацювання даних.