Завада Олександр Петрович

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 0322-39-40-26

Електронна пошта: oleksandr.zavada@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Застосування математичних методів та інформаційних технологій в аналізі соціально-економічних процесів.

Ключові слова: математичне моделювання, соціально-економічні процеси, показники економічного розвитку, регіональні дослідження.

 

Курси

Публікації

Вибрані публікації попередніх років

 • Завада О. П. Статистичні дослідження властивостей двійково-пошукових дерев. – Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. екон. – Вип. 15. –  1983.
 • Завада О. П.  Алгоритм побудови рівноймовірних підрівнених дерев. – Вісн. Львів. ун-ту. -Сер. екон. Вип. 16. – 1984.
 • Завада А. П., Кожевникова Г. П. К анализу алгоритмов над деревьями. – Кибернетика. – 1984, №5.
 • Завада О. П. Використання інформаційних технологій в автоматизованій інформаційній системі “Сигма” / Матеріали XVI Всеукраїнської наук. конф. “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів: ЛНУ, 2009. – С. 87-88.
 • Завада О  П. Статистичний аналіз соціально-економічних показників країн Східної Європи / Зб. наук. праць 10-ї Всеукр. наук.-практ. конф. “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”. – Хм.: ХУУП, 2010. – С. 60-63.
 • Завада О. П. Моделювання макроекономічних показників засобами часових рядів / Зб. наук. праць “Формування ринкової економіки в Україні”. – Львів: ЛНУ, 2011. – Вип. 24. – С. 156-159.
 • Завада О. П. Порівняльний аналіз інноваційної діяльності областей України. / Матеріали XVII Міжнародної наук.-практ. конф. “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика”, Луцьк: ПФ “Смарагд”, 2012. – С. 114-116.

Публікації у фахових виданнях за останні 5 років

Біографія

Народився у місті Львові. Закінчив факультет прикладної математики Львівського університету, після чого працював в обчислювальному центрі Львівського університету на посадах програміста, старшого програміста та керівника групи програмістів. Один із розробників АІС вузу «Сигма». Потім працював на кафедрі механізованої обробки економічної інформації (теперішня назва – кафедра інформаційних систем у менеджменті) на посадах асистента, старшого викладача та доцента. У 1987 році без відриву від роботи захистив в Інституті Кібернетики (м. Київ) кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.11. «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем». З 1990 року по даний час- доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті. Маю понад 100 наукових та методичних публікацій.

Диплом кандидата фізико-математичних наук ФМ № 029941,

виданий Інститутом Кібернетики ім. В.М.Глушкова АН УРСР  22 червня 1978 року

Атестат доцента по кафедрі економічної інформатики і АСУ ДЦ № 020044,

виданий Державним комітетом СРСР по народній освіті 22 лютого 1990 року

Під моїм керівництвом у 2008 році захищена кандидатська дисертація Тоцької О.Л. за спеціальністю 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” на тему “Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості “.

У 2013 році (із 25.02  по 24.04) пройшов стажування на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності НУ “Львівська Політехніка” (тема: Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів).

У 2018 році (із 01.11 по 31.12) пройшов стажування в Центрі мережевих технологій та ІТ-підтримки Львівського національного університету імені Івана Франка (тема: Система MOODLE).

Методичні матеріали

 1. Завада О. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Бази даних” з курсу “ Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1993. – 48с.
 2. Завада О. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Основи логічного програмування” з курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1993. – 32с.
 3. Завада О. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Бази даних та СУБД FOXPRO” з курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1993. – 40с.
 4. Завада О. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Табличні процесори” з курсу “Основи інформатики і обчислювальної техніки”. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1995. – 48с.
 5. Завада О. П. Математичне програмування. Текст лекцій. – Львів, ІПК ПК ЛДУ, 2000. – 48с.
 6. Завада О. П.  Мікро- і макроекономічне моделювання. Завдання до виконання контрольних робіт для студентів економічного факультету заочної форми навчання. – Львів: Вид-во ЛДУ, 2000. – 48с.
 7. Завада О. П. Математика для економіста. Текст лекцій. – Львів, ІПК ПК ЛДУ, 2001. – 104с.
 8. Завада О.П. Алгоритмізація і програмування: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. ‑ 76 с.
 9. Завада О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Алгоритмізація і програмування” для студентів заочної форми навчання. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2004. – 72с.
 10. Завада О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Web-програмування” для студентів заочної форми навчання. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2006. – 44с.
 11. Завада О. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Соціологічні шкали та методи їх аналізу” для студентів спеціальності “Соціологія”. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2007. – 16с.
 12. Завада О. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи і технології в економіці” для студентів спеціальності “Економічна теорія” – Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. – 36с.
 13. Завада О. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи і технології в маркетингу” для студентів спеціальності “Маркетинг”. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. – 24с.
 14. Завада О. П., Прийма С. С. Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій / О. Завада, С. Прийма. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2017. – 64с.
 15. Завада О. П. Інформатика. Розробка алгоритмів і блок-схем: Тексти лекцій / О. Завада. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2017. – 32с.
 16. Завада О. П., Прийма С. С., Голубник О. Р., Міщук Н. В., Когут М. П. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики з інформатики студентами економічного факультету. – Львів : Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 40с.
 17. Завада О.П., Голубник О .Р., Мельник Б. К. Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої та виробничої (переддипломної) практики студентів освітнього ступеня ”магістр” денної форми навчання спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки”, спеціалізації ”Консолідована інформація”. ‑ Львів : Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 16с.
 18. Завада О.П. Методичні рекомендації до вивчення теми “Застосунки Lists та Forms системи Office 365” з курсу “Хмарні технології в менеджменті” для студентів економічного факультету. Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. 2023. 60 с.
 19. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики студентами економічного факультету / Прийма С.С., Міщук Н.В., Мельник Н.Б., Завада О.П., Голубник О.Р., Циганчук Р.О., Когут М.П. Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. 2024. 87с.

Розклад