Завада Олександр Петрович

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 0322-39-40-26

Електронна пошта: oleksandr.zavada@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Застосування математичних методів та інформаційних технологій в аналізі соціально-економічних процесів.

Ключові слова: математичне моделювання, соціально-економічні процеси, показники економічного розвитку, регіональні дослідження.

Курси

Публікації

Вибрані публікації попередніх років

 1. Завада О. П. Статистичні дослідження властивостей двійково-пошукових дерев. – Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. екон. – Вип. 15. –  1983.
 2. ЗавадаО П. Алгоритм побудови рівноймовірних підрівнених дерев. – Вісн. Львів. ун-ту. -Сер. екон. Вип. 16, 1984.
 3. Завада А. П., Кожевникова Г. П. К анализу алгоритмов над деревьями. – Кибернетика. – 1984, № 5.
 4. Завада О. П. Використання інформаційних технологій в автоматизованій інформаційній системі “Сигма” / Матеріали XVI Всеукраїнської наук. конф. “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів: ЛНУ, 2009. – С. 87-88.
 5. Завада О  П. Статистичний аналіз соціально-економічних показників країн Східної Європи / Зб. наук. праць 10-ї Всеукр. наук.-практ. конф. “Статистична оцінка соціально-економічного розвит-ку”. – Хм.: ХУУП, 2010. – С.60-63.
 6. Завада О. П. Моделювання макроекономічних показників засобами часових рядів / Зб. наук. праць “Формування ринкової економіки в Україні”. – Львів: ЛНУ, 2011. – Вип. 24. – С.156-159.
  http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/024_2011/Form_Rynk_Econ_24_2011.pdf
 7. Завада О. П. Порівняльний аналіз інноваційної діяльності областей України. / Матеріали XVII Міжнародної наук.-практ. конф. “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика”, Луцьк: ПФ “Смарагд”, 2012. – С. 114-116.

Публікації у фахових виданнях за останні 5 років

 1. Завада О. П. Технологія побудови часових рядів в економіці на основі статистичних спостережень / О. П. Завада // Вісник ЛНУ. Сер. економічна, 2014. – Вип.51. – С. 124-129.
  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/5880
 2. Завада О. П. Застосування інформаційно-аналітичних технологій в маркетингу в умовах інформаційного суспільства / О. П. Завада // Вісник ЛНУ. Серія економічна, 2015. – Вип.52. – C. 41-45.
  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/5774/7251
 3. Мартин О. М., Завада О. П. Пожежна та економічна безпека в Україні, їх взаємозв’язок: регіональні аспекти / Мартин О. М., Завада О. П. ‑ Глобальні та національні проблеми економіки, 2016. – Вип. 11. – С. 17-23. (Index Copernicus)global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2052-martin-o-m-zavada-o-p-pozhezhna-ta-ekonomichna-bezpeka-v-ukrajini-jikh-vzaemozv-yazok-regionalni-aspekti
 4. Завада О. П. Показники людського потенціалу та економічний розвиток країни: регіональний аспект / О. П. Завада // Вісник ЛНУ. Серія економічна, 2016. ‑ Вип. 52. Ч.1. – C. 101-107.
  https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Visnyk_Econom_053_2016.pdf
 5. Завада О. П., Мартин О. М. Статистика внутрішньої торгівлі в Україні. Регіональний аспект / Завада О. П., Мартин О. М. // Економіка та суспільство, 2017. – Вип. 10. – С. 859-865.
  http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/10_2017.pdf
 6. Мартин О. М., Завада О. П. Пожежна безпека у Львівській області: аналіз, динаміка та взаємозв’язок з економічною безпекою області / О. М. Мартин, О. П. Завада // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(7). ‑ С. 59-64. ‑ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2017_27%287%29__12.
  https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/issue/view/188
 7. Завада О. П. Фактори використання системи Інтернет населенням України / О. П. Завада // Формування ринкової економіки в Україні. ‑2018. ‑ Вип. 39. ‑ С. 73-79.
  https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Rorm_Rynk_Econ_39_2018.pdf
 8. Міщук Н. В., Завада О. П. Статистичний аналіз економічної активності та рівня безробіття в Україні / Н. В. Міщук, О. П. Завада // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. ‑ ТНЕУ, 2019. ‑ Том 29. ‑ № 1. С. 29-35.
  https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1658

Матеріали наукових конференцій за останні 5 років

 1. Завада О. П. Інформаційні технології аналізу часових рядів в економіці / О. П. Завада // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. ”Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С.86-88.
 2. ЗавадаО. П. Використання екзаменаційних тестів та тестів на залишкові знання / О. П. Завада, О. М. Мартин // Матеріали третьої Міжнародної наукової конференції “Інформація, комунікація, суспільство”. – Львів-Славське : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 90-91.
 3. Завада О. П. Забезпечення пожежної безпеки у суспільстві: фінансово-економічні аспекти / О. М. Мартин, О. П. Завада // Матеріали XIX міжнародної науково-практичної конференції “Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки”. – Луцьк : “Вежа”, 2014. – С. 157-159.
 4. ЗавадаО. П. Моделювання динаміки часових рядів в економіці / О. П. Завада // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI”. – Херсон : Видавництво ХНТУ, 2015. ‑ С. 65-66.
 5. Завада О. П. Аналіз показників конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації / О. П. Завада, І. І. Габер, Ф. А. Воронич // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. ”Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій них процесів”. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 46‑47
 6. Завада О. П. Аналіз конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості / О. П. Завада, О. М. Мартин // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни”. ‑ м. Камянець-Подільський, 2015.  [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2015_06_4_5_kam_podils/sekcija_section_3_2015_06_4_5/
 7. Завада О. П. Технологія аналізу показників конкурентоспроможності країн / О. П. Завада // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ISC-2015 “Інформація, комунікація, суспільство 2015”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. ‑ С.182-183.
  http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33232
 8. Завада О.П. Розвиток маркетингових технологій в умовах інформаційного суспільства / О. П.Завада // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С.53-56.
 9. Завада О. П. Аналіз людського потенціалу регіонів як основи економічного розвитку України / О. П. Завада // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Ресурсний потенціал регіонів України: стан та напрямки розвитку”. – Львів : ЛЕФ, 2016. – Ч. 2. – С. 124-128.
 10. Завада О. П. Кластеризація східноєвропейських країн за їхнім соціально-економічним потенціалом / О. П. Завада, О.М. Мартин. ‑ Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. “Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва”. – Львів : ЛНУ, 2016. – С. 59-63.
  http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/3319/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%20_18_04_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 11. Завада О.П., Мартин О.М. Динаміка обороту роздрібної торгівлі регіонів України / О. П. Завада, О. М. Мартин // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни”. – Львів: ЛЕФ, 2017. ­ Ч. 2. – С. 91-95.
 12. Завада О. П., Мартин О. М. Держава як найважливіший інститут забезпечення пожежної та економічної безпеки в контексті їх взаємозв’язку / О. М. Мартин, О. П. Завада // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Актуальні проблеми економіки та менеджменту”. – Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2017. – Ч.1. – С. 22-25.
 13. Завада О. П. Динаміка поширення інтернет-технологій в Україні / О. П. Завада // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – С. .98-100.
 14. Яцишин Д.-С. О., Завада О. П. Управління інтелектуальними засобами житлового приміщення / Матеріали 70-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економіка, менеджмент і облік на підприємствах”. – Львів : Видавництво Львівського національного лісотехнічного університету, 7-8 листопада 2018 року. – С. 60-61.
 15. Завада О., Левандівський Б., Терплецька К. Використання технологій дейтамайнінгу для аналізу статистичної інформації. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ‑ Львів, 2019. ‑ C259-263.
  https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Mater_Konf_Inform_2019.pdf
 16. Міщук Н. В., Завада О. П. Вплив рівня освіти на економічну активність та безробіття населення України. Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ‑ Запоріжжя: ГО СІЕУ, 2019. ‑ С. 3740.

Біографія

Народився у місті Львові. Закінчив факультет прикладної математики Львівського університету, після чого працював в обчислювальному центрі Львівського університету на посадах програміста, старшого програміста та керівника групи програмістів. Один із розробників АІС вузу «Сигма». Потім працював на кафедрі механізованої обробки економічної інформації (теперішня назва – кафедра інформаційних систем у менеджменті) на посадах асистента, старшого викладача та доцента. У 1987 році без відриву від роботи захистив в Інституті Кібернетики (м. Київ) кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.11. «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем». З 1990 року по даний час- доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті. Маю понад 100 наукових та методичних публікацій. Підготував одного кандидата економічних наук.

Методичні матеріали

 1. Завада О. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Бази даних” з курсу “ Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1993. – 48с.
 2. Завада О. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Основи логічного програмування” з курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1993. – 32с.
 3. Завада О. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Бази даних та СУБД FOXPRO” з курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1993. – 40с.
 4. Завада О. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Табличні процесори” з курсу “Основи інформатики і обчислювальної техніки”. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1995. – 48с.
 5. Завада О. П. Математичне програмування. Текст лекцій. – Львів, ІПК ПК ЛДУ, 2000. – 48с.
 6. Завада О. П.  Мікро- і макроекономічне моделювання. Завдання до виконання контрольних робіт для студентів економічного факультету заочної форми навчання. – Львів: Вид-во ЛДУ, 2000. – 48с.
 7. Завада О. П. Математика для економіста. Текст лекцій. – Львів, ІПК ПК ЛДУ, 2001. – 104с.
 8. Завада О.П. Алгоритмізація і програмування: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. ‑ 76 с.
 9. Завада О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Алгоритмізація і програмування” для студентів заочної форми навчання. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2004. – 72с.
 10. Завада О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Web-програмування” для студентів заочної форми навчання. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2006. – 44с.
 11. Завада О. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Соціологічні шкали та методи їх аналізу” для студентів спеціальності “Соціологія”. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2007. – 16с.
 12. Завада О. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи і технології в економіці” для студентів спеціальності “Економічна теорія” – Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. – 36с.
 13. Завада О. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи і технології в маркетингу” для студентів спеціальності “Маркетинг”. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. – 24с.
 14. Завада О. П., Прийма С. С. Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій / О. Завада, С. Прийма. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2017. – 64с.
 15. Завада О. П. Інформатика. Розробка алгоритмів і блок-схем: Тексти лекцій / О. Завада. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2017. – 32с.
 16. Завада О. П., Прийма С. С., Голубник О. Р., Міщук Н. В., Когут М. П. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики з інформатики студентами економічного факультету. – Львів : Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 40с.
 17. Завада О.П., Голубник О .Р., Мельник Б. К. Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої та виробничої (переддипломної) практики студентів освітнього ступеня ”магістр” денної форми навчання спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки”, спеціалізації ”Консолідована інформація”. ‑ Львів : Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 16с.

Розклад