Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Квак С. А.ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКТ-41сКвак С. А., Квак С. А.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності» є вибірковою дисципліною зі спеціальності – 051 Економіка для спеціалізацій «Економічна аналітика та бізнес- статистика» для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 7 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою є формування сучасного рівня інформаційно-аналітичної компетентності у майбутніх бакалаврів, засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо ефективного аналізу і управління інвестиційною і інноваційною діяльністю на макрорівні у сучасних умовах господарювання.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– Навчитися пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
– Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
– Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
– Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
– Оволодіти навичками і вміло використовувати статистичні та кількісні методи для вибору інструментальних засобів обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням, аналізу результатів і обґрунтування
Навчальна дисципліна складається з 2 модулів та 8 тем:
Модуль 1. Основні засади, суть та система показників статистики інвестицій та статистики інновацій
Тема 1. Теоретичні основи статистичного вивчення інвестиційної діяльності
Тема 2. Система статистичних показників та джерела інформації в аналізі інвестицій
Тема 3. Інновації як об’єкт інвестиційної діяльності: теоретичні основи статистичного вивчення
Тема 4. Система статистичних показників та джерела інформації в аналізі інновацій
Модуль 2. Інвестиційно-інноваційна діяльність: економічна інтерпретація ефективності та методичні засади аналізу.
Тема 5. Статистичні методи аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності
Тема 6. Ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності: основні підходи і напрями статистичної оцінки
Тема 7. Особливості стратегічного планування та прогнозування інвестиційних та інноваційних процесів
Тема 8. Проєктний підхід у інноваційній діяльності

Рекомендована література

Рекомендована література:
Базова
Нормативні та інструктивні матеріали
1. Закон України “Про інформацію” // www.rada.gov.ua.
2. Закон України „Про інвестиції”// www.rada.gov.ua.
3. Закон України „Про інноваційну діяльність”// www.rada.gov.ua
4. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // www.rada.gov.ua.
5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // www.rada.gov.ua.
6. Закон України «Про природні монополії» // www.rada.gov.ua.
7. Закон України «Про здійснення державних закупівель» // www.rada.gov.ua.
8. Договір «Про проведення узгодженої антимонопольної політики» // www.rada.gov.ua.
9. Закон України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну статистику ”// www.rada.gov.ua.Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”// www.rada.gov.ua.

Навчальні підручники і посібники
1. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП
«Принтер Інформ», 2015. – 224 с.
2. Артим – Дрогомирецька З. Економічний ризик: навч. посіб. / З. Артим- Дрогомирецька. – Львів: Магнолія 2006, 2015. – 320 с.
3. Левченко Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – К.: Ліра-К, 2015. – 448 с.
4. Логунова Н. А. Экономика и организация инновационной деятельности: учебн. пособ. / Н. А. Логунова, Л. В. Алексахина, Н. А. Красовская. – К.: Кондор, 2014. – 278 с.
5. Прикладні аспекти ринку інновацій: навч. посібник / Б.М. Андрушків, Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2019. – 108 с.

Іноземна література:
1. Chaffey, D., Wood, S. Business information management. – Harlow: Financial Time Prentice Hall, 2015. – 662 p.
2. Informations Matters. In Information management: GKIM professions. United Kingdom, The national Archives, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nationalarchives.gov.uk/informationmanagement/gki m/default.htm.
Допоміжна
Додатковими джерелами інформаційних ресурсів вивчення дисципліни є (веб-сайти):
– Державного агентства України з інвестицій та інновацій. – Режим доступу: http://www. in.gov.ua.
– Ліга Бізнес-Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liga.net.
– Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.
– Міністерство економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.me.gov.ua
– Міністерство фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.minfin.gov.ua
– Міністерство промислової політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.industry.gov.ua
Держслужби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.ukrstat.gov.ua
– Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.stat.lviv.ua
– Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.nbuv.gov.ua
– Державна науково-технічна бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.gntb.n-t.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності

Завантажити силабус