Аналіз даних у регіональній економічній політиці

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Панчишин Т. В.ЕКТМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКТМ-51сдоцент Панчишин Т. В.

Опис курсу

Аналіз стану та перспектив розвитку регіонів передбачає визначення основних індикаторів економічного, соціального, демографічного, екологічного стану регіонів, котрі б забезпечили комплексну та всебічну оцінку соціально-економічного розвитку території.

Предметом курсу “Аналіз даних у регіональній економічній політиці” є вивчення реальних економічних процесів та виявлення закономірностей розвитку у соціальній та економічній сферах  регіону.

Головною метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації та методології аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону, проведення міжрегіональних статистичних порівнянь.

Логіка та структура викладу курсу “Аналіз даних у регіональній економічній політиці” визначається метою та завданнями дисципліни. Навчальна дисципліна складається з 10 тем, виклад яких передбачає ознайомлення з основними методичними концепціями та підходами, що існують у регіональних статистичних дослідженнях. Закріплення теоретичних знань та вирішення конкретних завдань регіонального статистичного аналізу буде проводитись на практичних (семінарських) та лабораторних заняттях, а також у формі індивідуальної реферативної роботи. Дисципліною передбачено також певний обсяг матеріалу для самостійного опрацювання.

Рекомендована література

  1. Тестові завдання з курсу „Регіональна статистика” / Укл.: Т.В.Панчишин. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 16 с;
  2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з курсу „Регіональна статистика ”/ Укл.: Т.В. Панчишин. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 10 с.;
  3. Завдання для самостійної роботи з курсу „Регіональна статистика ”/ Укл.: Т.В. Панчишин. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 7 с.;
  4. Регіональна статистика: Конспект лекцій . для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.03050601, 703050601 «Прикладна статистика» Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. –130 с.
  5. Побурко Я.О. Основи організації регіональної статистики. НАН України, ІРД. –Львів, 2004. – 196с.
  6. Методологія комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку області та її територіально-адміністративних одиниць: Моногр. за ред. Зайцевої Л.М. НАДУ при Президентові України .- Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2004. – 129с.
  7. Региональная статистика: учебник / под ред. Е.В. Заровой, Г.И. Чудилина. – М. Финансы и статистика, 2006. – 624с.

Матеріали

Матеріали курсу доступні на платформі дистанційного навчання (необхідна авторизація)

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3648

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму