Статистика (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Вдовин М. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

 

Навчальна дисципліна „Статистика” охоплює методологічні основи статистики, принципи формування та розрахунків системи соціально-економічних показників, методи вивчення існуючих закономірностей, взаємозв’язків, тенденцій у розвитку явищ та процесів.

Навчальною метою дисципліни є формування у студентів ґрунтовних теоретичних знань та практичних навиків щодо дослідження масових соціально-економічних явищ і процесів.

Предметом статистики є методи та прийоми збирання, обробки і аналізу статистичної інформації, система аналітичних показників, логіка та алгоритми їх побудови.

Вивчення курсу “Статистика” ґрунтується на знаннях, отриманих під час вивчення таких дисциплін, як “Вища математика”, “Теорія ймовірностей”, “Макроекономіка”.

Для узгодження міждисциплінарних зв’язків програма дисципліни “Статистика” складена з урахуванням матеріалу, що викладався з таких дисциплін як економетрія, економічна теорія, макроекономіка, економічний аналіз, теорія ймовірностей  і математична статистика.

Рекомендована література

  1. Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. Статистика: тести, задачі та завдання для самостійної роботи. Практикум. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.  99с. 
  2. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу „Статистика” Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 70с. 
  3. Практикум з навчальної дисципліни “Статистика” Навч. посіб. / [ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського.  Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.  215с.
  4. Матковський С.О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. Статистика. Навч. посіб.  Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 344с. (гриф 1/11 4567 від 1.06.2010р.)
  5. Статистика: засоби  діагностики знань: навч. посіб. / [ Матковський С.О., М. Л. Вдовин, Гринькевич О.С. та ін.]; за ред..С.О. Матковського. Навч. посіб. Львів: Новий світ – 2000, 2012.  216с.
  6. Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В., Рудич А. І. Статистика: навч. посібник. Полтава: РВВ ПДАУ. 2021. 300 с.
  7. Статистика: навч. – метод. посіб. для студентів денної та заочноїформ навчання / С. В. Ткаліченко, А. А. Супрун.  Кривий Ріг, 2023. 160 с.

Матеріали

Тест 1. Предмет і метод статистики. Статистичне спостереження

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5pFZ1P8vG2Yu5uh-6yEUrTW_YVKLHZk8nhZqBYskXrcZcbg/viewform?usp=sf_link

Тест 2.  Абсолютні та відносні величини. Середні величини

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJWU-qnuKB8biIV5oAla4s9qwXEL1OTyw44FNzM0aQD8pW3g/viewform?usp=sf_link

Тест 3. Аналіз конфентрації, диференціації та подібності розподілу. Аналіз таблиць взаємного спряження

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHIx_o4iFpKFZNfvBUn2KGouEpKSDEOP5c4STMcVTk6KLuFg/viewform?usp=sf_link

Навчально-методичний комплекс доступний

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5581

 

Силабус: Статистика_силабус

Завантажити силабус