Статистика (спеціальність 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Полюга Д. М.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКо-21сдоцент Полюга Д. М.
ЕКо-22сдоцент Полюга Д. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКо-21сдоцент Полюга Д. М.
ЕКо-22сдоцент Полюга Д. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „Статистика” охоплює методологічні основи статистики, принципи формування та розрахунків системи соціально- економічних показників, методи вивчення існуючих закономірностей, взаємозв’язків, тенденцій у розвитку явищ та процесів.

Основною метою курсу є сформувати у студентів системне уявлення про статистику як окрему науку, а відповідно основними завданнями є: розвинути сукупність знань про методи статистичного оцінювання економічних процесів та організацію системи такої оцінки, допомогти опанувати теоретичні положення теорії статистики та методику їх реалізації, навчити їх самостійно поповнювати здобуті знання в майбутньому.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець. – К.: Знання, 2009. – 534 с.
 2. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] – Львів:  Новий світ-2000, 2009. – 430с.
 3. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – Львів: Світ, 2007. – 438 с.
 4. Бек В.Л. Теорія статистики: практикум / В.Л. Бек, Г.В. Капленко; [вид. 2-ге, доп. і виправл.] – Львів: Новий світ, 2007. – 320с.
 5. Захожай В.Б. Статистика: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Б. Захожай, І.І. Попов. –К.: МАУП, 2006. – 536 с.
 6. Марець О.Р. Теорія статистики: тести та задачі / О.Р. Марець. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 135с.
 7. Мармоза А.Т. Практикум із статистики: навч. посібник / А.Т. Мармоза. – К.: Кондор, 2005. – 512 с.
 8. Мармоза А.Т. Теорія статистики / А.Т. Мармоза. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 392с.
 9. Статистика: підручник / [С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.]; за ред. С.С. Герасименка. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 468 c.
 10. Теорія статистики: навчальний посібник / [П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач] – К.: Либідь, 2001. – 320с.

 

Допоміжна

 1. Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua
 2. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
 3. Міжнародний статистичний проект грамотності (the International Statistical Literacy Project(ISLP)) під егідою Міжнародної асоціації статистичної освіти (the International Association for Statistical Education(IASE))  [Електронний ресурс]. – Режим доступу з:  http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2012-2013.php
 4. Міжнародний інститут статистичної освіти (США)[Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.statistics.com/
 5. Міжнародний блог статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу з:  https://blogstats.wordpress.com/
 6. Світ Статистики[Електронний ресурс]. – Режим доступу з:  http://www.worldofstatistics.org/
 7. Акімова О.В. Статистика. Практикум: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл. економ. спец] / О.В. Акімова, О.В. Маркевич. – К.: Вид. дім „Слово”, 2004. – 128 с.
 8. Єріна А.М. Теорія статистики: практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян [6-те вид., стер.] – К.: Знання, 2008. – 255 с.
 9. Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика. Теорія статистики: навч. посібник/ А.Т. Опря. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 472 с.
 10. Фещур Р.В. Статистика: навчальний посібник / Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор [3-є вид. оновл. і доп.]; за ред. Р.В. Фещура. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2006.
 11. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посібник / А.М. Єріна. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

 

Іноземні видання:

 1. Statistics in Plain English, Third Edition 3rd Edition/ Taylor and Francis Group, LLC/ Timothy C. Urdan – 2010 – 205p.
 2. OpenIntro Statistics Third Edition/ David M. Diez, Christopher D. Barr, Mine Cetinkaya-Rundel – 2015 – 436р. [Електронний ресурс] – Режим доступу з: https://drive.google.com/file/d/0B-DHaDEbiOGka3doYmRQLXl6X0U/view

Матеріали

Методично-навчальний комплекс вивчення дисципліни буде доступний на початку семестру на платформі Moodle за посиланням: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=302

(для доступу необхідна авторизація)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус