Страхування

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648професор Плиса В. Й.ЕКФ-31с, ЕКФ-32с, ЕКФ-33с, ЕКФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКФ-31спрофесор Плиса В. Й.
ЕКФ-33спрофесор Плиса В. Й.
ЕКФ-32спрофесор Плиса В. Й.
ЕКФ-34спрофесор Плиса В. Й.

Опис курсу

Мета: надання знань щодо страхового захисту майнових інте­ресів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній.

Завдання: вивчення сутності й ролі страхування, організації та розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності; набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Предмет: відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання страхових фондів.

Результати навчання:

 • знати: основні положення теорії страхування й практики захисту матеріальних інтересів юридичних осіб і громадян.
 • вміти: класифікувати страхування за об’єктами, за родом небезпеки, за формами проведення, за статусом страхувальника, за спеціалізацією страховика; ідентифікувати ризики, визначати рівень і частоту ризику та розмір завданої шкоди; оцінювати ризики і визначати доцільність їх страхування; адаптувати у практичній діяльності правила страхування життя та його основних видів (змішане страхування життя; довічне страхування; страхування до одруження); адаптувати у практичній діяльності правила страхування пенсій (ренти); адаптувати у практичній діяльності правила обов’язкових видів страхування від нещасних випадків і професійних захворювань; адаптувати у практичній діяльності правила страхування від нещасних випадків на транспорті; адаптувати у практичній діяльності правила страхування військовослужбовців; адаптувати у практичній діяльності правила страхування працівників ризикових професій тощо; адаптувати у практичній діяльності правила добровільних індивідуального й колективного страхування від нещасних випадків; адаптувати у практичній діяльності правила медичного страхування; адаптувати у практичній діяльності правила страхування майна юридичних осіб; адаптувати у практичній діяльності правила страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, страхування тварин, страхування будівель та іншого майна; адаптувати у практичній діяльності правила страхування технічних ризиків; адаптувати у практичній діяльності правила страхування транспортних засобів (автомобільного та іншого наземного, морського, авіаційного транспорту; адаптувати у практичній діяльності правила страхування вантажів; адаптувати у практичній діяльності правила страхування майна громадян (будівель і споруд; тварин; домашнього та іншого майна); адаптувати у практичній діяльності правила страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; адаптувати у практичній діяльності правила страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції; адаптувати у практичній діяльності правила страхування професійної відповідальності; адаптувати у практичній діяльності правила страхування відповідальності за забруднення довкілля; застосовувати методи перестрахування (факультативне перестрахування; облігаторне перестрахування); проводити порівняльний аналіз методів перестрахування; визначати склад доходів страховика (доходи від страхової діяльності; доходи від інвестування тимчасово вільних коштів); визначати обсяги зароблених страхових премій; визначати склад та економічний зміст витрат страховика; визначати собівартість страхової послуги; розраховувати обсяги виплат страхових сум і страхового відшкодування; обчислювати витрати на утримання страхової компанії; визначати прибуток від страхової та інвестиційної діяльності; оцінювати рівень фінансової надійності страховика; адаптувати у практичну діяльність порядок формування збалансованого страхового портфеля та фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній; визначати рівень платоспроможності страховика; визначати обсяги влас­них коштів страховика; визначати склад технічних резервів страховика; обчислювати показники платоспроможності, фактичного і нормативного запасу платоспро­можності.

Рекомендована література

Основна

 1. Цивільний кодекс України.
 2. Про страхування : Закон України від 18листопада 2021 року № 1909-IX // База даних „Законодавство України” / ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2473-19#Text.
 3. Плиса В.Й. Страхування : підручник, 2-ге видання, виправлене й доповнене [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти).] Київ : Каравела, 2019. 512с.
 4. Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний посібник [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 378с.

Додаткова

 1. Плиса В., Плиса З., Плиса М. Антисипативне управління діяльністю страховика: цільові орієнтири, інформаційне забезпечення, технологія та інструментарій. Modern foundations of economics, management and tourism: collective monograph – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2022. 650 р. Р.р.364-372 Available at: DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4 (10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4.6.1). [ISBN – 979-8-88757-558-2].
 2. Плиса В.Й. Стратегія модернізації страхового ринку України. Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх об’єднань : монографія. Дніпро: Пороги, 2018. – С.191-200. [ISBN 978-617-518-358-8].
 3. Плиса В.Й., Воробйова В.О. Фінансовий потенціал страхового підприємництва в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1229 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-37-52
 4. Плиса В., Плиса М., Плиса З. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 60. С. 86-104. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6008
 5. Плиса В.Й., Плиса З.П. Антисипативне управління діяльністю страховика: цільові орієнтири, технологія та інструментарій. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 08 грудня 2022 р.) Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С.99-100. [ISBN 978-966-990-060-9].
 6. Плиса В.Й., Плиса М.В. Cтратегія модернізації ринку страхування в Україні. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : Матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 25 лютого 2022 р.). [Електронний ресурс. URL: Shttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/viewFile/14743/12456]. Вінниця: ВНТУ, 2022. С. 135-136. [ISBN 978-966-641-912-8 (PDF)].
 7. Плиса В.Й., Ременяк А.В. Забезпечення платоспроможності в системі заходів антикризового управління фінансовою стійкістю страховика. Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції Частина 1, (м. Кривий Ріг, 10 листопада 2022 р.). Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2022. С. 295-300.
 8. Плиса В.Й., Плиса З.П., Плиса М.В. Управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів страховика: методи, технологія та принципи. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 244-249.Плиса В.Й., Плиса З.П. Проблеми формування механізму правового регулювання, організаційної структури та фінансового забезпечення системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні. Економіка та суспільство. 2019. № 20. C. 710-720. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/20_2019.pdf. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-92
 9. Плиса В Формування та шляхи реалізації стратегії модернізації системи державного регулювання страхового ринку України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. Вип. С. 278-291. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.56.0.3026
 10. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління / В.Й. Плиса – Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Люкс, 2012. – № 2 (18).– С. 374 – 394.
 11. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку в економічній системі України. / В.Й. Плиса. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип.30 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С. 324-332.
 12. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. /В.Й. Плиса // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) [Збірник наукових праць]. – 2012. – № 3 (15). – С. 219-224.
 13. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. / В.Й. Плиса. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.  / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2008. – С. 26-30.
 14. Плиса В.Й. Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір. / В.Й. Плиса. //Фінанси України. – 2002. – №  – С. 94–103.
 15. Плиса В.Й. Модель державного регулювання страхового ринку в України / В.Й. Плиса, З.П. Плиса //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 10. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − С. 209-215.
 16. Плиса В.Й. Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір. / В.Й. Плиса. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип. 139 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2012. – С. 53-55.
 17. Плиса В.Й. Стратегія посткризового розвитку страхового ринку України / В.Й. Плиса // Фінансовий простір [Міжнародний науково-практичний журнал] – 2011. – № 3. – С. 90-96.
 18. Плиса В.Й. Стратегія посткризової модернізації страхового ринку України /В.Й. Плиса // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка, 2014, № 2. – Мукачево: МДУ, 2014. – С. 134-143.
 19. Плиса В.Й. Стратегія розвитку державного регулювання страхового ринку України та шляхи її реалізації. / В.Й. Плиса. // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 21. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 373-382.
 20. Плиса В.Й. Стратегія розвитку страхового ринку України. / В.Й. Плиса. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 42. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.130-136.
 21. Plysa V.Yo. Post-crisis modernization of insurance market of Ukraine / V.Yo. Plysa // Economics and management: problems of science and practice : Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 380 p. – P. 111-115.
 22. Plysa V.Yo. State regulation of insurance market of Ukraine in globalizing world insurance the spaces / V.Yo. Plysa, Z.P. Plysa // Economics and Management: Challenges and Perspectives : Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – 256 p. – P. 153-156.

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: https://www.mof.gov.ua/uk
 3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
 4. Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
 5. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 6. Internet world stats. – Режим доступу: https://internetworldstats.com/
 7. LIGA:ZAKON – Режим доступу: https://ligazakon.net/

Матеріали

 

 

Силабус: з навчальної дисципліни «Страхування», що викладається в межах ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Завантажити силабус