Страхування

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648професор Плиса В. Й.ЕКФ-31с, ЕКФ-32с, ЕКФ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКФ-31сдоцент Рудик О. Р.
ЕКФ-33сдоцент Приймак І. І.
ЕКФ-32сдоцент Приймак І. І.

Опис курсу

Мета: надання знань щодо страхового захисту майнових інте­ресів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній.

Завдання: вивчення сутності й ролі страхування, організації та розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності; набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Предмет: відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання страхових фондів.

Результати навчання:

 • знати: основні положення теорії страхування й практики захисту матеріальних інтересів юридичних осіб і громадян.
 • вміти: класифікувати страхування за об’єктами, за родом небезпеки, за формами проведення, за статусом страхувальника, за спеціалізацією страховика; ідентифікувати ризики, визначати рівень і частоту ризику та розмір завданої шкоди; оцінювати ризики і визначати доцільність їх страхування; адаптувати у практичній діяльності правила страхування життя та його основних видів (змішане страхування життя; довічне страхування; страхування до одруження); адаптувати у практичній діяльності правила страхування пенсій (ренти); адаптувати у практичній діяльності правила обов’язкових видів страхування від нещасних випадків і професійних захворювань; адаптувати у практичній діяльності правила страхування від нещасних випадків на транспорті; адаптувати у практичній діяльності правила страхування військовослужбовців; адаптувати у практичній діяльності правила страхування працівників ризикових професій тощо; адаптувати у практичній діяльності правила добровільних індивідуального й колективного страхування від нещасних випадків; адаптувати у практичній діяльності правила медичного страхування; адаптувати у практичній діяльності правила страхування майна юридичних осіб; адаптувати у практичній діяльності правила страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, страхування тварин, страхування будівель та іншого майна; адаптувати у практичній діяльності правила страхування технічних ризиків; адаптувати у практичній діяльності правила страхування транспортних засобів (автомобільного та іншого наземного, морського, авіаційного транспорту; адаптувати у практичній діяльності правила страхування вантажів; адаптувати у практичній діяльності правила страхування майна громадян (будівель і споруд; тварин; домашнього та іншого майна); адаптувати у практичній діяльності правила страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; адаптувати у практичній діяльності правила страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції; адаптувати у практичній діяльності правила страхування професійної відповідальності; адаптувати у практичній діяльності правила страхування відповідальності за забруднення довкілля; застосовувати методи перестрахування (факультативне перестрахування; облігаторне перестрахування); проводити порівняльний аналіз методів перестрахування; визначати склад доходів страховика (доходи від страхової діяльності; доходи від інвестування тимчасово вільних коштів); визначати обсяги зароблених страхових премій; визначати склад та економічний зміст витрат страховика; визначати собівартість страхової послуги; розраховувати обсяги виплат страхових сум і страхового відшкодування; обчислювати витрати на утримання страхової компанії; визначати прибуток від страхової та інвестиційної діяльності; оцінювати рівень фінансової надійності страховика; адаптувати у практичну діяльність порядок формування збалансованого страхового портфеля та фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній; визначати рівень платоспроможності страховика; визначати обсяги влас­них коштів страховика; визначати склад технічних резервів страховика; обчислювати показники платоспроможності, фактичного і нормативного запасу платоспро­можності.

Рекомендована література

Основна

 1. Цивільний кодекс України.
 2. Закон України “Про страхування”.
 3. Плиса В.Й. Страхування : підручник, 2-ге видання, виправлене й доповнене [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти).] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2019. – 512с.
 4. Плиса В.Й. Страхування : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2005. – 392 с.
 5. ПлисаВ.Й. Основні страхові поняття і терміни: Довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка,1999. – 64 с.
 6. Плиса В.Й. Страхування: Довідник. /В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2001. – 197 с.

Додаткова

 1. Plysa V.Yo. Post-crisis modernization of insurance market of Ukraine / V.Yo. Plysa // Economics and management: problems of science and practice : Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 380 p. – P. 111-115. [Thomson Reuters].
 2. Plysa V.Yo. State regulation of insurance market of Ukraine in globalizing world insurance the spaces / V.Yo. Plysa, Z.P. Plysa // Economics and Management: Challenges and Perspectives : Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – 256 – P. 153-156. [Thomson Reuters].
 3. Plysa V.Yo. The organization of anti-crisis management of the insurer in terms of market turbulence increase / V.Yo. Plysa, Z.P. Plysa // Topical questions of contemporary science : Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017.- 508 p. – P. 248-251. [Thomson Reuters].
 4. ПлисаВ.Й. Державне регулювання страхового ринку в економічній системі України. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 30 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С.324-332.
 5. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.106/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2008. – С.26-30. (Фахове видання).
 6. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. //Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) [Збірник наукових праць]. – 2012. – №3 (15). – С.219-224. (Фахове видання).
 7. ПлисаВ.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), том 6. – 432 с. – С.374 – 394.
 8. Плиса В.Й. Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.688-704.
 9. Плиса В.Й. Основи страхування : навчальний посібник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 144с.
 10. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни для студентів економічного факультету. – Львів ЛДУ, 1997. – 16с.
 11. Плиса В.Й. Проблеми розвитку страхової справи в Україні. //Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна. – Вип.29. –  Львів,1999. – С.131–133.
 12. Плиса В.Й. Проблеми розвитку сфери страхових інтернет-послуг в економіці України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.174-178.
 13. Плиса В.Й. Проблеми формування електронних каналів реалізації страхових послуг. / В.Й. Плиса. // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журнал наукових праць. – Випуск19 (14)’2015. – C. 213-223.
 14. Плиса В.Й. Стан та перспективи розвитку страхування в Україні. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 37(2). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.8-12.
 15. Плиса В.Й. Стратегія державного регулювання ринку сільськогосподарського страхування України та шляхи її реалізації. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). –Вип. 2(10) /Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2010. – С. 301-308.
 16. ПлисаВ.Й. Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.139/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2012. – С.53-55.
 17. Плиса В.Й. Стратегія посткризового розвитку страхового ринку України. //Фінансовий простір [Міжнародний науково-практичний журнал] – 2011. – №3. – С.90-96.
 18. Плиса В.Й. Стратегія розвитку страхового ринку України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 42. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.130-136.
 19. Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний посібник [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-4256 від 26.03.2014 р.] / В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378с.
 20. Плиса В.Й. Страхування : навчальний посібник. [Друге видання]. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2008. – 392 с.
 21. Плиса В.Й. Страхування : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/8.2-1604 від 08.07. 2005 року]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2005. – 392 с.
 22. Плиса В.Й. Страхування : підручник. [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-2926 від 30.12. 2008 року] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 472с.
 23. Плиса В.Й. Управління фінансовою стійкістю страховика. / В.Й. Плиса. //Фінанси України. – 2001. – №  – С. 136–142.
 24. Плиса В.Й. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю страховика. / В.Й. Плиса, З.П. Ріль //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 29 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С. 146-151.
 25. ПлисаВ.Й., Плиса З.П. Антикризове управління діяльністю страховика. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.3. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − – С.221-226. (Фахове видання).
 26. Плиса В.Й., Плиса З.П. Модель державного регулювання страхового ринку в України. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.10. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − С.209-215. (Фахове видання).
 27. ПлисаВ.Й., Ріль З.П. Організаційно-економічний механізм антикризового управління фінансовою стійкістю страховика. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 31. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С.98-113. (Фахове видання).
 28. Плиса В.Й., Ріль З.П. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю страховика. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 29 /Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С.146-151. (Фахове видання).
 29. Плиса В.Й.Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір. //Фінанси України. – 2002. – №7. – С.94–103.
 30. Плиса В.Й.Організація стратегічного управління страховиком в умовах переходу до ринку. //Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки /Економічні науки/. – 2001. – №3. – С.150-153.
 31. Плиса В.Й.Особливості становлення, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 30. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.158-167. (Фахове видання).
 32. Плиса В.Й.Проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія економіка. – Вип. 60-61. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2002. – С.54-55.

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: https://www.mof.gov.ua/uk
 3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
 4. Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
 5. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 6. Internet world stats. – Режим доступу: https://internetworldstats.com/
 7. LIGA:ZAKON – Режим доступу: https://ligazakon.net/

Матеріали

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус