Стратегічне управління бізнесом (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Залога З. М.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКпМ-11сдоцент Залога З. М.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни “Стратегічне управління бізнесом” є набуття студентами навиків системного аналізу, формування, системи стратегічного управління бізнесом, дослідження ринку  і прогнозування кроків конкурентів.

Основні завдання дисципліни полягають у наступному:

 • забезпечення теоретичних знань методології і методики розробки стратегії фірми;
 • вивчення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду вибору та реалізації стратегії;
 • формування системи практичних і теоретичних знань з проведення аналізу галузі та рівня конкуренції в ній, обґрунтування оптимальних варіантів стратегії розвитку бізнесу та розробка альтернативних планів з використанням сучасного інструментарію стратегічного аналізу;
 • набуття навиків самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • суть та структуру стратегічного управління бізнесом;
 • етапи розвитку і особливості стратегічного управління;
 • поняття та види конкурентних переваг;
 • детальний аналіз зовнішнього середовища: макро- і мікросередовища;
 • конкурентні сили, що діють у галузі та міру їх впливу;
 • суть аналізу внутрішнього потенціалу фірми;
 • поняття місії, цілей і стратегічного бачення;
 • процес формування стратегії фірми;
 • поняття, основні складові продукту і стратегії на окремих фазах життєвого циклу продукту;
 • поняття корпоративної культури як фактора реалізації стратегії фірми;
 • основні завдання лідера та роль стратегічного лідерства у реалізації стратегії;
 • види конкурентних стратегій, які формують конкурентні переваги фірми та її продукції;
 • роль і місце людини в системі стратегічного управління;
 • підходи до формування взаємодії людини і організаційного оточення.

Вміти:

 • аналізувати управлінські процеси в структурі стратегічного управління;
 • аналізувати зовнішнє середовище та вплив конкурентних сил на фірму в галузі;
 • оцінювати основні складові внутрішнього середовища;
 • формувати місію та визначати цілі фірми;
 • розробляти стратегію фірми на різних ієрархічних рівнях;
 • аналізувати організаційну структуру як об’єкт стратегічних змін;
 • аналізувати концепцію продукту у стратегічному управлінні;
 • обґрунтувати стратегії конкуренції;
 • формувати стратегію використання людського потенціалу;
 • аналізувати процес формування стратегії фірми як основної складової стратегічного управління;
 • оцінювати вплив стратегічного лідерства як фактора реалізації стратегії;
 • визначати стратегії створення нового продукту;
 • формувати стратегії низьких витрат та диференціації;
 • розробляти наступальні стратегії;
 • використовувати оборонні стратегії для захисту конкурентних переваг;
 • аналізувати процес взаємодії людини і організації;
 • оцінювати систему показників стратегічного контролю виконання стратегії фірми;
 • аналізувати вплив особистості на формування системи стратегічного управління.

Рекомендована література

Базова література

 1. Бровкова О. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2012. 224 с.
 2. Бутко М. П. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 256 с.
 3. Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством. Навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – Вид. 2-ге виправ. і доп. За ред. Василенко В. О. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 400 с.
 4. Герасимчук В. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. Посібник / В. Герасимчук. К.: КНЕУ, 2000. 360 с.
 5. Дикань В. Л., Зубенко В. О., Маковоз О. В., Токмакова І. В., Шраменко О. В. Стратегічне управління: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 272 с.
 6. Клівець П. Стратегія підприємства. Навч. Посіб. / П.Г. Клівець К.: Академвидав, 2007. 320 с.
 7. Ковтун О. Стратегія підприємства. Навч. Посіб. / О.Ковтун. Львів: «Новий Світ-2000», 2010. 388 с.
 8. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку / А. П. Наливайко. К.: КНЕУ, 2000. 275 с.
 9. Немцов В. Д. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / В. Д. Немцов, Л. Є. Довгань. К.: Вид-тво «УВПК “ЕксОб”, 2001. 560 c.
 10. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. К.: Основи; 1997. 390 с.
 11. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент: підручник / О. М. Сумець. МВС України, Харків. Нац. університет внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2021. 235 с.
 12. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління. Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2018. 220 с.

Допоміжна література

 1. Березін О. Стратегія підприємства: Навч. посіб / О.Березін. К.: Кондор, 2010. 224 с.
 2. Гліненко Л. Стратегічне управління розвитком бізнес-систем в економіці України: Монографія / Л. Гліненко. Львів: «Новий світ – 2000», 2009. 776 с.
 3. Гордієнко П. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник / П. Л. Гордієнко; 2-ге видання. К.: «Алерта», 2008. 480 с.
 4. Залога З. М. Особливості вибору конкурентних стратегій аграрних підприємств. Науковий збірник Львівського національного унніверситету імені Івана Франка “Формування ринкової економіки в Україні”. Вип. 46. Львів, 2021. С. 89-97.
 5. Кіндрацька Г. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Г. Кіндрацька: 2-ге вид, перероб. і доповн. К.: Знання, 2010. 406 с.
 6. Куденко Н. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / Н. В. Куденко. К.: КНЕУ, 2005. 152 с.
 7. Кузьмін О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. Львів: Компакт-ЛВ, 2005. 304 с.
 8. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент: Підручник / М. Мартиненко. К.: Каравела, 2006. 320 с.
 9. Радченко К. Стратегічний аналіз у бізнесі / К. Радченко. Львів: «Новий світ. – 2000», 2010. 272 с.
 10. Рокоча В. В., Одягайло Б. М., Терехов В. І. Бізнес-стратегії європейських компаній. Навч. посібник / Під заг. редак. В. В. Рокоча. Київ: ВНЗ університет економіки і права «Крок», 2018. 312 с.
 11. Шершньова З. Стратегічне управління: Навч. посібник / З. Шершньова, С. Оборська. К.: КНЕУ, 2005. 412 с.
 12. Michael E. Porter. On competition. Updated and expanded edition. Harvard Rusiness School Publishing. 2009. 592 p.

Інформаційні ресурси

 1. URL: https://www.rada.gov.ua – Верховна рада України
 2. URL: http://www.library.lviv.ua – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 3. URL: https://www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України
 4. URL: https://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

Матеріали

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Стратегічне управління бізнесом

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус