Стратегічний аналіз бізнес середовища

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Опис курсу

Дисципліна «Стратегічний аналіз бізнес середовища» є вибірковою дисципліною для освітньої-наукової програми підготовки бакалаврів з спеціальності 073 «Менеджмент», яка викладається в 8 семестрі в обсязі 4 (денна) кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз бізнес середовища» є формування у студенів цілісної системи знань щодо стратегічного аналізу бізнес-середовища організації (підприємства) в умовах ринку для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз бізнес середовища» є: засвоєння знань із методики та техніки проведення аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва і обґрунтування стратегічних управлінських рішень підприємства у контексті управління власним бізнес середовищем.

Рекомендована література

 Основна література:
1.Курс лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз бізнес середовища»
2.Пилипенко О. В. Стратегічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / за заг. ред. М. І. Коваля. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. 350 с
3.Стратегічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. усіх спец. / [О. В. Кочетков, О. М. Кобилкін, С. В. Кобилкіна та ін.]; за ред. проф.
О. В. Кочеткова. 3-є вид., випр. Київ: Кондор, 2017. 412 с.
4.Чебанова Н. В., Ревуцька Л. Є. Стратегічний аналіз: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2016. 294 с.
5.Шубіна С. В., Мірошник О. Ю. Стратегічний аналіз. Практикум: навч. посібник. 2015. 218 с.
6.Стратегічний аналіз галузі. Навчальний посібник /За ред.
Лотиш О.Я. Тернопіль: Економічна думка, 2019. 248 с.
7.Попова В.Д., Маценко Л.Ф. Стратегічний аналіз: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ, 2018. 157 с.
8.Сак Т. В. Стратегія бізнесу : методичні вказівки до практичних робіт. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. 80 с.
9.Сак Т. В. Стратегія підприємства: курс лекцій. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. 130 с.
10.Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій [О. М. Полінкевич та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 415 с.
11.Сич Є. М., Стасишен М. С. Стратегічний аналіз: навч. пос.; 2-ге вид. 2019.304.
12.Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] : методичні ре-
комендації до практичних завдань для студентів спеціальності
071 “Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня / уклад.
Г. А. Іващенко. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 37 с.
13.Фаріон І. Д. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник для студентів і аспірантів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 635 с.
Кіріан Волш. Ключові показники менеджменту: 100+ фінансових коефіцієнтів для ефективного управління компанією. Наш Формат. 2023. 432 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус