Стратегічний маркетинг (075 “Маркетинг”) – вибірковий

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кузик О. В.ЕКНМ-61с, ЕКНМ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124ЕКНМ-61сдоцент Кузик О. В.
ЕКНМ-51здоцент Кузик О. В.

Опис курсу

Завдання дисципліни:

 • вивчення сутності й сфери стратегічного маркетингу;
 • ознайомлення студентів з методологічними основами стратегічного маркетингу;
 • вивчення змісту маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства;
 • набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу і проектування маркетингових стратегій;
 • здобування практичних навичок управління діяльністю сучасної фірми на основі принципів стратегічного маркетингу;
 • здобування умінь у використанні інструментарію стратегічного маркетингу в плануванні й управлінні товарним портфелем підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні цілі фірми в ринковій економічній системі та способи їх досягнення;
 • місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом;
 • закономірності поведінки споживачів;
 • методи сегментації та види позиціонування;
 • найбільш поширені моделі управління портфелем бізнесу фірми;
 • сучасні стратегічні можливості та напрямки реального зростання діяльності фірми;
 • процедури здійснення систематичного і постійного аналізу потреб і вимог ключових груп споживачів з метою обґрунтування маркетингових стратегій вибору цільового ринку і стратегій позиціонування товарів;
 • сукупність та особливості маркетингових конкурентних стратегій.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати хід процесів у ринковій економіці, пов’язаних з виробництвом та споживанням товарів;
 • прогнозувати негативні та позитивні наслідки впливу різноманітних факторів на діяльність фірми;
 • визначати цільовий сегмент ринку та будувати позиційні схеми;
 • формувати портфель бізнесу фірми;
 • вибирати найбільш ефективні напрямки зростання фірми;
 • розробити концепцію ефективних товарів і послуг, що дадуть змогу підприємству обслуговувати обрані групи споживачів краще, ніж конкуренти, і забезпечувати підприємству стійкі конкурентні переваги;
 • розробляти маркетингові конкурентні стратегії.

Студенти повинні розуміти:

 • процедуру уточнення місії підприємства та визначення маркетингових цілей;
 • методологію й інструментарій маркетингового аналізу стратегічних позицій підприємства;
 • оцінювання споживчої цінності товару як ключового чинника стратегічного маркетингу;
 • значення інтегрування діяльності всіх структурних підрозділів і служб підприємства у сфері ефективного управління його конкурентоспроможністю в довготривалій перспективі;
 • особливості прийняття стратегічних рішень щодо товарної, збутової, цінової і комунікативної політики підприємства.

Рекомендована література

 1. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: Методичні матеріали для викладачів та студентів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 44 с.
 2. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: Методичні матеріали для самостійної підготовки студентів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 76 с.
 3. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. Львів: ЛНУ, 2015. 240 с.
 4. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Стратегічний маркетинг: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 612 с.
 5. Верлока В. С., Коноваленко М. К., Сиволовська О. В. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. Х.: УкрДАЗТ, 2007. 289 с.
 6. Кислюк Л.В. Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій. К.: Кондор, 2020 172 с.
 7. Райс Ел., Траут Дж. Маркетингові війни. Харків: «Ранок»: Фабула, 2019. 240 с. 8. Стратегічний маркетинг: навчальний посібник / за ред. Ларіної Я.С. Херсон: ОЛДІ-плюс, 2019. 364 с.
 8. Халліган Б., Шах Дх. Вхідний маркетинг. Приваблюйте, залучайте і радуйте клієнтів онлайн. Харків: Фабула. 2020. 240 с.
 9. Майовець Є. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 450 с.
 10. Хулей Г., Сондерс Дж., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование: пер. с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 800 с.

Матеріали

Методичні матеріали для підготовки до практичних занять “Стратегічний маркетинг” (Олег Кузик)

Методичні матеріали для самостійної підготовки “Стратегічний маркетинг” (Олег Кузик)

Робоча програма “Стратегічний маркетинг” (Олег Кузик)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Стратегічний маркетинг" для спеціальності 075 "Маркетинг"

Завантажити силабус