Стратегії ефективного інвестування

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Паславська І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс “Стратегії та інструменти фондового ринку” спрямований на засвоєння студентами комплексу теоретичних знань та практичних навичок у сфері функціонування фондових ринків. Програма курсу включає вивчення основних принципів та механізмів роботи фондового ринку, а також ознайомлення з різноманітними інструментами і стратегіями інвестування та торгівлі цінними паперами. Студенти матимуть можливість аналізувати та оцінювати сучасні тенденції та перспективи розвитку фондових ринків в Україні та світі, а також здобудуть практичні навички в управлінні портфелем цінних паперів та прийнятті ефективних інвестиційних рішень.

Коротка анотація курсу

Курс “Стратегії та інструменти фондового ринку” є дисципліною вільного вибору для студентів магістратури та складається з 3 кредитів за Європейською системою передачі та накопичення кредитів (ECTS).

Цей курс призначений для формування теоретичних знань у магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», щодо сутності, ролі та принципів фондового ринку, а також про технології, стратегії та інструменти його функціонування.

У курсі розглянуто ключові аспекти функціонування фондових ринків, включаючи їхню роль у економіці, стратегії інвестування та фінансові інструменти. Студенти отримають знання про різноманітні типи цінних паперів, методи аналізу ринків та прийняття інвестиційних рішень. Курс розвиває практичні навички учасників щодо роботи з фінансовими даними, використання торгівельних платформ та управління портфелем інвестицій. Особлива увага приділяється актуальним тенденціям на фондових ринках та їх впливу на глобальну економіку.

Мета та цілі курсу

Метою вибіркової дисципліни “Стратегії та інструменти фондового ринку” є формування у магістрів глибокого науково-теоретичного та практичного розуміння функціонування фондового ринку та його ключових аспектів. Курс спрямований на засвоєння студентами професійних знань щодо ролі фондового ринку у економіці, а також оволодіння навичками аналізу фінансових інструментів, розроблення ефективних стратегій інвестування та управління портфелем цінних паперів. Курс також сприяє розвитку у студентів аналітичного мислення та здатності приймати обґрунтовані інвестиційні рішення на основі оцінки ризиків та доходності.

Рекомендована література

Законодавство:

 1. Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
 2. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зі змінами і доповненнями).
 3. Закон України «Про товарні біржі» від 10 грудня 1991 року № 1956-XII (зі змінами і доповненнями).
 4. Податковий кодекс України 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами і доповненнями).
 5. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року № 435-IV (зі змінами і доповненнями).

Література:

 1. Аналіз фінансових ринків : опорний конспект лекцій / Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 63 с.
 2. Базилевич В.Д., Шелудько В.В. Фондовий ринок. Навч. посібник. . – К. : Нац. Університет ім.. Т. Ш евченка, 2015. – 686 c.
 3. Біржова справа: підруч. для студентів ВНЗ / [Ю. В. Мельник та ін.]; за наук. ред д-ра екон. наук, проф. О. М. Сохацької; Терноп. нац. екон. ун-т. – Вид. 3-тє, перероб., змін. та допов. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 654 с.
 4. Борисова С. Є. Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобалізації: монографія / С.Є. Борисова. –Вінниця: ДонНУ, 2015. –310 с.
 5. Гавриш О.М., Пісковець О.В., Мартиненко М.О. Біржова діяльність. Київ : ДУТ, 2020. 230 с.
 6. Гадецька С. В. Фінансова математика : навч. посібник / С. В. Гадецька, Г. О. Савченко – Харків, 2014. – 228 с.
 7. Дикань В. Л., Назаренко І. Л., Плугіна Ю. А. Біржова діяльність : підручник / За ред. В. Л. Диканя. Харків: Укр.ДУЗТ, 2017. 282 с.
 8. Економіка та організація біржової торгівлі : опорний конспект лекцій / М. М. Скотнікова, О. М. Трубей. – Київ: КНТЕУ, 2013. – 158 с.
 9. Калінеску Т. В. Біржова діяльність: підручник / Т. В. Калінеску, І. М. Кушал, О. Д. Кирилов. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 444 с.
 10. Одарченко А. М., Сподар К. В., Лісніченко О. О. Біржова діяльність : опорний конспект лекцій. Харків : ХДУХТ, 2017. 95 с.
 11. Пепа Т. В. Біржова діяльність: навчальний посібник / Т.В. Пепа, Т.І. Пішеніна, В.В. Лавринович. – К.: Ліра-К, 2016. – 540 с.
 12. Приходько Д. О. Основи біржової діяльності. Підручник. Харків : ФОП Бровін О. В., 2021. 280 с.
 13. Рябовол Л.Т. Біржове право: товарна біржа як особливий суб’єкт господарювання: Навч. посібник / Л.Т. Рябовол. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – 52 с.
 14. Солодкий М.О. Біржовий товарний ринок: навчальний посібник/ М.О. Солодкий. Київ: Компринт, 2017. 576с.
 15. Солодкий М.О., Резнік Н.П., Яворська В.О. Основи біржової діяльності: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. М.О. Солодкого Київ: Компринт, 2017. 450 с.
 16. Солодкий М.О., Яворська В.О. Міжнародні біржові ринки: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. М.О. Солодкого Київ: Компринт, 2019. 520 с.
 17. Сотник І. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / І.Сотник, Л. Таранюк. – Суми.: Університетська книга, 2018. – 572 с.
 18. Хрущ Н. Біржова діяльність: посібник / Н. Хрущ, П. Іжевський, С. Безвух. – Кондор, 2017. – 348 с.
 19. Garner C. (2017) A trader’s first book on commodities: everything you need to know about futures and options trading before placing a trade. DeCarley Trading, LLC; ed. Edition. 246 р.
 20. Graham, Benjamin. (2023). The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. Harper Business.
 21. Hull J. (2015) Risk management and financial institutions. Fourth Edition. 2015. 743 р
 22. Jack D. Schwager (2017) A Complete Guide to the Futures Market: Technical Analysis, Trading Systems, Fundamental Analysis, Options, Spreads, and Trading Principles (Wiley Trading) 2nd Edition
 23. John J. Murphy (1999) Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications SUB UPD EX Edition
 24. Kahneman, Daniel. (2023). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
 25. Paul Mladjenovic (2020) Stock Investing for Dummies. Paperback – Illustrated
 26. Shiller, Robert J. (2023). Phishing for Fools: The Economics of Manipulation and Deception. Princeton University Press.
 27. Taleb, Nassim Nicholas. (2023). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House Trade Paperbacks.
 28. Templeton, R. L. (2023). The Templeton Touch: A Treasury of Insights from One of the World’s Greatest Investors. John Wiley & Sons.
 29. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus (2013) Investments, 10th Edition

Інформаційні ресурси:

Офіційні сайти українських, закордонних та криптобірж:

 1. АТ «Фондова біржа «ПФТС»

https://pfts.ua/trade-info/

 1. ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»

https://fbp.com.ua/

 1. ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»

Група УМВБ

 1. АТ «Українська біржа»

https://www.ux.ua/

 1. Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE):

https://www.nyse.com/

 1. NASDAQ:

https://www.nasdaq.com/

 1. Токійська фондова біржа (Tokyo Stock Exchange, TSE):

https://www.jpx.co.jp/english/

 1. Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange, LSE):

https://www.londonstockexchange.com/

 1. Гонконгська фондова біржа (Hong Kong Stock Exchange, HKEX):

https://www.hkex.com.hk/

 1. Франкфуртська фондова біржа (Frankfurt Stock Exchange):

https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/

 1. Шанхайська фондова біржа (Shanghai Stock Exchange, SSE):

http://www.sse.com.cn/

 1. Пан-європейська фондова біржа Euronext:

https://www.euronext.com/

 1. Криптовалютні біржі:

Binance:

https://www.binance.com/

Coinbase:

https://www.coinbase.com/

Kraken:

https://www.kraken.com/

Bitstamp:

https://www.bitstamp.net/

Інвестування. Міжнародний фінансовий та крипторинок.

https://www.investing.com/

Силабус: Силабус дисципліни Стратегії ефективного інвестування 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус дисципліни Стратегії ефективного інвестування 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма дисципліни Стратегії ефективного інвестування 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус