Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кривень О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є систематизація набутих і отримання нових знань щодо проблем і методів розробки та реалізації стратегії інтеграції економіки України у світову господарську систему, формування цілісного уявлення про них

Основними завданнями вивчення дисципліни “Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему” є ознайомлення із сучасними тенденціями світових інтеграційних процесів; з’ясування місця та ролі економіки України у світовій господарській системі, визначення її міжнародної конкурентоспроможності; визначення передумов, особливостей та пріоритетів інтеграції економіки України у світову господарську систему; визначення принципів, системи та рівнів формування і реалізації стратегії інтеграції економіки України у світову господарську систему; дослідження стратегічних напрямів міжнародної економічної інтеграції України

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: предмет та методологію вивчення курсу „Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему”; сутність світового господарства, його характерні риси та тенденції розвитку; сутність і головні передумови міжнародної економічної інтеграції, її чинники, ознаки, умови, шляхи, рівні та форми; основні тенденції і пропорції розвитку зовнішньої торгівлі України; позиції економіки України у міжнародних рейтингах; конкурентні переваги та слабкі сторони економіки України; важелі впливу економічної політики держави на конкурентоспроможність національної економіки України; першочергові завдання стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації; сутність „стратегії інтеграції” та її основні складові; систему формування та реалізації стратегії інтеграції економіки України у світову господарську систему; рівні формування й реалізації стратегії інтеграції економіки України у світову господарську систему; стратегічні напрями та форми міжнародної економічної інтеграції України; передумови, чинники та принципи інтеграції економіки України у Європейський Союз (ЄС); особливості співробітництва України та ЄС в рамках ініціативи „Східне партнерство” та в рамках Інструменту європейського сусідства та партнерства; особливості інтеграції економіки України у рамках СНД; стан та проблеми співробітництва України з Російською Федерацією; сучасний стан, особливості та проблеми економічного співробітництва між Україною та США; пріоритетні напрями стратегічного партнерства України зі США в економічній сфері; цілі, завдання, принципи та стратегічні напрями співпраці України з міжнародними інституційними та фінансовими організаціями; переваги та негативні наслідки членства України в СОТ; особливості співпраці України зі Світовим банком, МВФ і ЄБРР, а також з ООН

вміти: характеризувати основні чинники та форми міжнародної економічної інтеграції; розкривати зміст завдань „Стратегії інтеграції економіки України у світову господарську систему”; аналізувати структуру національного багатства України та визначати перспективи його збереження і нагромадження; визначати відповідність соціальних стандартів в Україні міжнародним соціальним стандартам; давати оцінку сучасному стану конкурентоспроможності національної економіки України та визначати перспективи його покращення; визначати напрями посилення важелів впливу економічної політики держави на конкурентоспроможність вітчизняної економіки; обґрунтовувати необхідність формування стратегії інтеграції економіки України у світову господарську систему; характеризувати особливості співробітництва України з новими світовими центрами економічного зростання; визначати сучасний потенціал інтеграції економіки України в структури ЄС; характеризувати економічне співробітництво України з країнами-членами ЄС; обґрунтовувати напрями інтенсифікації процесу зближення України та ЄС в економічній сфері; давати аналітичну оцінку інтеграційного потенціалу країн СНД; характеризувати виробничу кооперацію країн СНД, її моделі та перспективи; характеризувати особливості та проблеми інтеграції України в ГУАМ та інші інтеграційні альтернативи на теренах СНД; характеризувати співробітництво України з міжнародними інституційними та фінансовими організаціями, визначати його проблеми та перспективи покращення

Рекомендована література

Базова

Нормативні документи

 1. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 2002. – №100. – 4 червня; www.zakon.rada.gov.ua.
 2. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 12.06.1991 р. № 959-ХІІ // Голос України. – 1991. – 12 липня; www.zakon.rada.gov.ua.
 3. Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 р. №1602-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2000. – 26 квітня; www.zakon.rada.gov.ua.
 4. Закон України „Про державні цільові програми” від 18.03.2004 р. №1621-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 352; www.zakon.rada.gov.ua.
 5. Закон України „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” вiд 01.07.2010 р. №2411-VI// Урядовий кур’єр вiд 01.09.2010 р. – № 160; www.zakon.rada.gov.ua.
 6. Київська декларація про створення Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ вiд 23.05.2006 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 7. Методика визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм, затверджена Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 62 від 16.03.2005 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 8. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416с.
 9. Національна індикативна програма для України на 2007-2010 рр. в рамках Інструменту європейського сусідства та партнерства// www.enpi.org.ua
 10. План дій Ради Європи для України 2008-2011 рр. вiд 25.06.2008 р. // www.zakon.rada.gov.ua.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм” від 31.01.2007 р. № 106 // www.zakon.rada.gov.ua.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 рр.” від 2.07. 2008 р. № 594// Урядовий кур’єр вiд 10.07.2008. – № 124.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 рр.” від 5.11.2008 р. №74// Офіційний вісник України вiд 21.11.2008. – № 86. – С. 86. – Ст. 2887; www.zakon.rada.gov.ua.
 14. Програма економічного співробітництва Російської Федерації та України на 2011-2020 рр. від 07.06.2011 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 15. Програма міжрегіонального та прикордонного співробітництва між Російською Федерацією та Україною на 2011-2016 рр. вiд 04.10.2010 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 16. Програма реалізації Пріоритетних напрямків співробітництва держав-учасниць СНД у сфері транспорту на період до 2020 року вiд 22.05.2009 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 17. Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі вiд 05.02.2008 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
  Рамкова програма партнерства уряду України-ООН на 2012-2016 рр.// www.un.org.ua
 18. Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо пропозиції України по розробці проекту Міждержавної цільової програми інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року вiд 20.06.2008 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 19. Рішення про Аналітичну доповідь „Підсумки діяльності СНД за 10 років і завдання на перспективу” та Заяву глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у зв’язку з 10-річчям створення СНД вiд 30.11.2001 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 20. Рішення про Концепцію підвищення продовольчої безпеки держав-учасниць СНД вiд 19.11.2010 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 21. Рішення про Концепцію співробітництва держав-учасниць СНД у сфері енергетики вiд 20.11.2009 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 22. Рішення про пропозиції з розвитку взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері від 18.09.2003 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 23. Рішення про спільні заходи держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по подоланню негативних наслідків світової фінансової кризи вiд 20.11.2009 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 24. Рішення про Стратегію економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року вiд 14.11.2008 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 25. Рішення про хід виконання Плану заходів щодо реалізації першого етапу (2009-2011 рр.) Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року вiд 19.11.2010 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 26. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки” від 3 вересня 2009 р. № 1156-р // www.zakon.rada.gov.ua.
 27. Спільна декларація Чорноморського Форуму за Діалог та Партнерство вiд 05.06.2006 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 28. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі вiд 07.05.2009р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 29. Стратегічна програма для України на 2007-2013 рр. в рамках Інструменту європейського сусідства та партнерства// www.enpi.org.ua
 30. Стратегія діяльності ЄБРР в Україні на 2011-2014 рр., затверджена Радою директорів на засіданні 12/13 квітня 2011 р.// www.ebrd.
 31. Стратегія партнерства Світового банку з Україною на період 2012-2016 рр. // www.worldbank.org
 32. Угода про позику (Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку вiд 03.02.2010 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 33. Угода про створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ від 20.07.2002 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 34. Угода про формування Єдиного економічного простору вiд 19.09.2003 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 35. Указ Президента України „Про впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” від 27 квітня 2011 року №504/2011// www.zakon.rada.gov.ua.
 36. Указ Президента України „Про стратегію економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції на 2004-2015 рр.”// www.zakon.rada.gov.ua.
 37. Указ „Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку” від 14 липня 1992 року N 379/92// www.zakon.rada.gov.ua.
 38. Хартія Україна – США про стратегічне партнерство від 19.12.2008 р.// www.zakon.rada.gov.ua.
 39. Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2012 р.”// www.zakon.rada.gov.ua.

Підручники, навчальні посібники, монографії, національні доповіді

 1. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізми реалізації: Монографія. – К., 2004 – 273с.
 2. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 360с.
 3. Бубенко П.Т. Інституційна динаміка просторової організації економічного розвитку: Монографія. – Харків: ХНАМТ, 2008. – 295с.
 4. Воронкова А.Е. Міжнародні економічні організації: Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 352с.
 5. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти/ Інститут стратегічних оцінок. – К.: Либідь, 2006. – 310с.
 6. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка. – Львів: „Магнолія – 2006”, 2009. – 464 с.
 7. Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України. – К.: Логос, 2003. – 328с.
 8. Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ/ За ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2010. – 104с.
 9. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 444с.
 10. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики: Матеріали засід. „круглого столу”/ За заг. ред. О.В. Снігир. – К.: НІСД, 2010. – 64с.
 11. Європейський проект та Україна: Монографія/ Єрмолаєв А.В., Парахонський Б.О., Яворська Г.М., Резнікова О.О. та ін. – К.: НІСД, 2012. – 192с.
 12. Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: Монографія. – К.: НІСД, 2009. – 336с.
 13. Жук М.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник. / М.В. Жук, Т.В. Бауліна. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 348с.
 14. Заблоцький Б.Ф. Національна економіка: підручник. – Львів: Новий світ – 2000, 2009. – 582с.
 15. Зовнішньоекономічна політика України: європейський та економічний вектор/ За заг. ред. А.А.Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2005. – 280с.
 16. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: Монографія/ За ред. Я.А. Жаліла. – К.НІСД, 2005 – 388с.
 17. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення: Монографія/ За ред. д-ра екон. наук І.В. Крючкової. – К: Основа, 2007. – 488с.
 18. Кровяк А. Интеграция Польши и Украины в європейскую экономическую систему: Монография/ Дон. нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 239с.
 19. Макогон Ю.В., Орехова Т.В. Глобализация и Украина в мировой экономике. – Донецк: ДонНУ, 2004. — 478с.
 20. Международная интеграция: Учебн. пособие/ Под ред. О.Б.Чернеги. – Д., 2005.
 21. Международные стратегии экономического развития: Учебн. пособие/ Под ред. Ю.В. Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461с.
 22. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник/ За заг. ред. А.О.Задої. – Д.: Вид-во ДУЕК, 2006. – 252с.
 23. Національна економіка: Підручник/ За заг. ред. П.В. Круша. 3-тє вид. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2011. – 448с.
 24. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь/ За заг. ред. В.М.Гейця. – К. НВЦ НБУВ, 2010. – 232с.
 25. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія). – К.: Техніка, 2001 – 312с.
 26. Пахомов Ю.М., Білорус О.Г., Гузенко І.Ю., Скаленко О.К., Гаврилюк О.В. Глобальний конкурентний простір: Монографія / Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. асоц. „Україна – Рим. Клуб”, Міжнар. ін-т глобалістики. — К., 2007. – 680с.
 27. Перспективи розвитку взаємин України і Митного союзу Республіки Білорусь,Республіки Казахстан та Російської Федерації: аналіт доп./ За ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2011. – 72с.
 28. Пономаренко О.О. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Конспект лекцій/ О.О. Пономаренко, Т.В. Новикова. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2006. – 96с.
 29. Пріоритети політики України щодо країн Азії : аналіт. доп. / А. З. Гончарук, А. М. Кобзаренко, О. К. Микал; за заг. ред. О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2011. – 64 с.
 30. Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України/ І.В.Клименко, І.В.Ус. – К.: НІСД, 2012. – 88с.
 31. Світова економіка: Підручник/ А.С. Філіпенко, В.С.Будкін, О.І.Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 640с.
 32. Сікора Б. Російська економічна експансія в Україні. – К.: Економіка і право, 2003. – 500с.
 33. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь/ За заг. ред. В.М.Гейця. – К. НВЦ НБУВ, 2009. – 687с.
 34. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, В.І.Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544с.
 35. Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар: Пер. з англ. – К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2003. – 252с.
 36. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт.-упоряд.: Г.О.Андрощук, І.Б.Жиляєв, Б.Г.Чижевський, М.М.Шевченко. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632с.
 37. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України: Монографія. – Д.: Вид-во „Інновація”, 2006. – 248с.
 38. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період: аналіт. доп./ І.В.Клименко, О.А. Федірко, І.В.Ус. – К.: НІСД, 2011. – 120с.
 39. Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку/ За ред. Ю.Г. Рубана. – К., 2009.
 40. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність: Монографія. – К.: Знання, 2007. – 670с.
 41. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 389с.

Допоміжна

Періодичні видання

 • Газета „Голос України”
 • Газета „Урядовий кур’єр”
 • Журнал „Економіка України”
 • Журнал „Економіст”
 • Журнал „Національна безпека і оборона”
 • Журнал „Перспективні дослідження”
 • Журнал „Регіональна економіка”
 • Журнал „Фінанси України”
 • Інформаційний бюлетень з євроінтеграційних питань „Євроінтеграційний поступ України”