Стратегія сталого розвитку аграрної сфери

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Теребух М. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Подальший розвиток аграрної сфери, що є однією з найбільш важливих в економіці України, потребує якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, продовольчу безпеку держави та розвиток сільських територій Виконання цих завдань пов’язане з визначенням стратегічних орієнтирів розвитку сільського господарства та українського села в цілому, відповідно до яких буде здійснюватися державна політика щодо норматив- но-правового, фінансово-економічного та іншого регулювання галузі. Ці орієнтири мають враховувати необхідність реалізації базових програмних документів соціально-економічного розвитку країни, сучасні тенденції розвитку світового господарства та економіки країни в цілому, досягнення науки і науково-технічного прогресу, тощо. Ключовим є необхідність формування в Україні вже у найближчій перспективі інноваційної моделі розвитку сільського господарства та сільських територій, спроможної забезпечити їх стійкий прискорений розвиток. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань про: закономірності функціонування аграрної сфери в сучасних умовах, особливості розвитку сільського господарства та сільських територій України, політику аграрних реформ в Україні, стратегічні напрями розвитку аграрної сфери України в контексксті сталого розвитку.

Рекомендована література

  1. Мазур Г. Ф. Соціально-економічний розвиток села : монографія / Г. Ф. Мазур. – Умань : УДАУ, 2009. – 246 с.
  2. Саблук П. Т. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві / П. Т. Саблук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 46 с.
  3. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / [О. М. Бородіна та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К. : 2012. – 318 с.
  4. Теорія, політика та практика сільського розвитку / [за ред. д.е.н., членкора НАНУ О. М. Бородіної, д.е.н., членкора УААН I. В. Прокопи]. – К. : НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, 2010. – 376 с.
  5. Rural Development in the European Union – Statistical and economic information [Electronic resource] / Agriculture and rural development EU. – 2013. – Access mode: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/ruraldevelopment/2013/ index _en.htm
  6. Павлов О. І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : монографія / О. І. Павлов. – Одеса : Астропринт, 2009. – 344 с.
  7. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 74
  8. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні: наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук О.М.Бородіної, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук І.В.Прокопи, д-ра екон. наук О.Л.Попової; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К.,2015.–70с.
  9. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми / Бородіна О.М., Киризюк С.В., Попова О.Л. та ін.; за ред. д-ра екон. наук, О.М.Бородіної; Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2008. – 264 с.: табл., рис.
  10. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / Попова О.Л. – К.: ДУ „ІЕП НАНУ”, 2009. – 352 c.