Сучасні технології стратегічного управління

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Чопко Н. С.ЕКМА-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМА-21сдоцент Чопко Н. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні технології стратегічного управління» є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних навиків аспірантів з питань ухвалення стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства на
ринку.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні технології стратегічного управління» є:
критичний аналіз сучасних концепцій стратегічного управління підприємством;
вивчення нових підходів до діагностики середовища організації;
вивчення методів оцінки конкурентоспроможності підприємства;
– дослідження сучасних моделей і методів розробки системи стратегій;

вивченні ефективної системи прийняття стратегічних управлінських рішень.

Рекомендована література

 Основна література:

 1. Кривов’язюк І.В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системноаналітичний підхід: Монографія. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 392 с.
 2. Стратегічне управління: Навч. посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 272 с
 3. Тертичка В. В. Стратегічне управління: підручник / В. Тертичка.– Київ: «К.І.С.», 2017. – 932 с

 Додаткова література:

 1. Василенко В.А.,  Ткаченко Т.І.  Стратегічне управління:  навч.  посібник.  – К.: ЦУЛ,  2003. – 396 с.
 2. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.  / за ред. М.В. Кужельного. – К.: КНЕУ, 2002. – 198 с.
 3. Гончарова С.Ю., Отенко І.П. Стратегічне управління. Навчальний посібник. ― Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. ― 164 с.
 4. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К.: Каравела, 2008. – 480 с.
 5. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. — 366 с.
 6. Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій О.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 240 с.
 7. Курс МВА по стратегическому менеджменту / Под. ред.. Л. Фаэйл, Р. Рэнделла; Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 587 с.
 8. Мартиненко М.М., Ігнатієва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.
 9. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. для студ. вшц. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.Л. Іщук, І.В. Жалінська. – К. : Кондор, 2003. – 194 с.
 10. Петрович Й.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: монографія / Й.М. Петрович, О.В. Кривешко, І.О. Ступак. – Львів: Видавництво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2012. – 228 с.
 11. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуація, приклади: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 320 с.
 12. Тарнавська Н., Напора О. Стратегічний менеджмент (практикум) : навч. посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 287 с.
 13. Шершньова З.С. Стратегічне управління : підручник / З.С. Шершньова. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: 2023

Завантажити силабус