Сучасні технології стратегічного управління

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Чопко Н. С.ЕКМА-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМА-21сдоцент Чопко Н. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні технології стратегічного управління» є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних навиків аспірантів з питань ухвалення стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства на
ринку.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні технології стратегічного управління» є:
критичний аналіз сучасних концепцій стратегічного управління підприємством;
вивчення нових підходів до діагностики середовища організації;
вивчення методів оцінки конкурентоспроможності підприємства;
– дослідження сучасних моделей і методів розробки системи стратегій;

вивченні ефективної системи прийняття стратегічних управлінських рішень.

Рекомендована література

1. Кривов’язюк І.В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системноаналітичний підхід: Монографія. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 392 с.
2. Стратегічне управління: Навч. посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 272 с
3. Петрович Й.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: монографія / Й.М. Петрович, О.В. Кривешко, І.О. Ступак. – Львів: Видавництво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2012. – 228 с.

Силабус:

Завантажити силабус