Судово-експертна діяльність бухгалтера (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Швець В. Є.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКОМ-51сдоцент Швець В. Є.

Опис курсу

У підготовці фахівців-обліковців найвищого рівня акредитації треба враховувати поглиблення спеціалізації та розширення їх світогляду, що особливо стосується дисциплін професійної підготовки. Це пов’язано насамперед із швидкими темпами реформування обліково-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності в Україні, що вимагає постійного перегляду нормативно-правового поля у якому функціонують суб’єкти господарювання, оскільки відсутність знань про минуле гальмує поступ у майбутнє.
Більше 150 років тому було започатковано викладання облікових дисциплін майбутнім спеціалістам з економіки та права у Львівському університеті та в інших класичних університетах. У ті часи було покладено початок викладання судово-медичної експертизи. А через 100 років уже викладали основи судово-бухгалтерської експертизи на юридичному факультеті. Сьогодні, враховуючи світові інтеграційні процеси, важливо розширювати світогляд фахівців з обліку не лише з врахування діючої системи обліку але й поширення можливостей його застосування у розкритті злочинів і адміністративних порушень у сфері економіки. Адже обліковий процес сам по собі містить документи які можуть виступати доказами у різного роду кримінальних, адміністративних і цивільних справах, тому цілком логічним є потреба в умінні бухгалтерів їх застосовувати для забезпечення юристів доказовою базою. Тому, виникає потреба у вивченні спеціальної системи знань і такою навчальною дисципліною є „Судово-експертна діяльність бухгалтера”. Судова бухгалтерія є невід’ємною складовою фахової підготовки університетського рівня. Відтак, вивчення судової бухгалтерії з однієї сторони дозволяє розширити пізнання бухгалтерів у сфері правознавства, а з іншого боку забезпечує фахівців з обліку і аудиту додатковими можливостями застосовувати набуті знання на практиці. Оскільки нестандартність ситуацій у практичній роботі є підставою для бухгалтерів повертатися до минулих аналогічних випадків та використовувати історичний досвід. Тому вивчення судової бухгалтерії є актуальним напрямом пізнання як в практичному так і в теоретичному розрізах.
Оволодіння даною дисципліною передбачає вирішення студентами наступного кола завдань:
1. Освоїти систему організації судової бухгалтерії.
2. Вивчити основні етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи.
3. Уміти формулювати питання експерту і надавати однозначні відповіді на них.
4. Набути навиків моделювання процесу експертного дослідження.
5. Оволодіти навиками застосування методів і прийомів ссудової бухгалтерії на різноманітних практичних ситуація.
6. Уміти проводити судово-бухгалтерську експертизу і складати висновок експерта.
Оволодіння знаннями з дисципліни «Судово-експертна діяльність бухгалтера» досягається шляхом прослуховування та вивчення лекційного курсу, а також виконанням практичних завдань. Для виконання практичних завдань студент займається самостійною роботою, яка полягає в опрацюванні нормативно-правових джерел і спеціальної літератури з даної дисципліни, оволодіння навиками у застосуванні методів і прийомів судової бухгалтерії у різноманітних практичних ситуаціях для виявлення документів які використовують слідчі або судові органи при розгляді кримінальних та цивільних справ.
Завершальним етапом вивчення даної дисципліни є виконання контрольних робіт і складання іспиту у формі письмових тестів.

Рекомендована література

Базова література
1. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.
2. Кримінальний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.
5. Кодекс законів про працю України від 10.09.96 р. № 357/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgibin/laws/main.cgi?nreg=32208&p=1244804203896533.
6. Податковий Кодекс України: прийнятий Верховною Радою України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=241.
7. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgibin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95%E2%F0.
8. Закон України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ /laws/main.cgi?nreg=504%2F96%E2%F0&p=1244804203896533.
9. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.03 р. № 1058-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15&p=1244804203896533.
10. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.01 р. № 2240-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg =224014&p=1244804203896533
11. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.00 р. № 1533-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgibin/laws/main.cgi?nreg=153314&p=1244804203896533.
12. Закон України “Про страхові тарифи на загально-обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.01 р. № 2272-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2272-14.
13. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.03 р. № 189-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=88915&p=1244804203896533.
14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації” від 06.05.01 р. № 439 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=439-2001-%EF.
15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” від 26.09.01 р. № 1266 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=12662001%EF&p=1244804203896533.
16. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. №996-ІУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/..
17. Закон України „Про державні закупівлі” у ред 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.
18. Закон України „Про податок на додану вартість”. (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.
19. Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 6.07.95р. №265/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.
20. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – №7: Судові експертизи в Україні. – 416 с.
21. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджено наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5.
22. Інформаційний лист Вищого господарського суду України „Про деякі питання призначення та проведення судової експертизи у зв’язку з прийняттям Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 16 листопада 2001 року №01-8/1227.
23. Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. Затверджено поста¬новою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 року №778.
24. Положення про експертну службу Міністерства внутрішніх справ. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року №988.
25. Положення про Державний реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 15 липня 1997 року №285/7-А „Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів”.
26. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів. Додаток 2 до наказу Міністерства юстиції України від 15 квітня 1997 року №149/7.
27. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 року №8.
28. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291 (зі змінами).
29. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затв. наказом МФУ №88 від 24.05.95р.
30. Швець В. Судово-бухгалтерської експертизи. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видання юридичного факультету, 2004. – 112 с.
31. Швець В. Є. Судово-бухгалтерська експертиза у роз¬критті злочинів проти довкілля // Формування рин¬кової економіки в Україні. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – Вип. 13. – С. 471–476.
32. Швець В. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Підручник. – Львів: ЗУІВЦНК, 2005. – 240 с.
33. Швець В. Є. Судово-бухгалтерська експертиза у роз¬критті злочинів з ухилення від сплати податків: Ак¬туальні проблеми протидії економічній злочинності, тінізації та корупції в умовах формування ринкової економіки України // Актуальні проблеми протидії економічній злочинності, тінізації та корупції в умовах форм ринкових відносин в Україні: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. 30.09.2005р. – Львів: Львів. юрид. ін-т, 2006. – С.78-81.
34. Швець В. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Підручник. – Київ: Каравела, 2008. – 240 с.
35. Швець В. Плани проведення практичних занять з дисципліни “ Судово-бухгалтерська експертиза ”/ Львів: кафедра обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 10 с.
36. Швець В. Практикум з дисципліни “ Судово-бухгалтерська експертиза ”/ Львів: кафедра обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 30 с.

Допоміжна література.

1. Мумінова-Савіна Г. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. пос. – К.: КНЕУ, 2006. – 268с.
2. Поникаров В. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Х.: Арсис, 2002. – 240 с.
3. Швець В. Є. Судово-бухгалтерська експертиза у роз¬критті злочинів проти довкілля // Формування рин¬кової економіки в Україні. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – Вип. 13. – С. 471–476.
4. Швець В. Є. Судово-бухгалтерська експертиза у роз¬критті злочинів з ухилення від сплати податків: Актуальні проблеми протидії економічній злочинності, тінізації та корупції в умовах формування ринкової економіки України // Актуальні проблеми протидії економічній злочинності, тінізації та корупції в умовах форм ринкових відносин в Україні: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. 30.09.2005 р. – Львів: Львів. юрид. ін-т, 2006. – С.78-81.

Інформаційні ресурси Інтернету
1. Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua
2. Сайт ДФС України: http://www.sfs.gov.ua
3. Сайт МВС України: http://www.centrmia.gov.ua
4. Сайт СБУ України: http://www.sbu.gov.ua
5. Сайт Держнаглядохоронпраці: http://www.dnop.gov.ua
6. Сайт Митної служби України: http://www.sta.gov.ua
7. Сайт Мінфіну України: http://www.minfin.gov.ua
8. Сайт Президента України: http://www.prezident.gov.ua
9. Сайт Уряду України: http://www.kmu.gov.ua