Технології проектування та адміністрування баз даних (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Твердохліб І. П.ЕКІМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Технології проектування та адміністрування баз данх” є підготовка фахівців, які б володіли теоретичними та практичними навичками вико­ристання учасних технологій баз даних для автоматизації опрацювання на ПЕОМ складнострук­турованої і взаємопов’язаної інформації щодо діяльності організаційних структур.

Завданнями вивчення дисципліни “Технології проектування та адміністрування баз даних” є забезпечення умов для:

– засвоєння студентами базових можливостей сучасних технологій БД;

– отримання практичних навичок розробки структури БД і наповнення її інформацією;

– формування навичок спілкування з системами керування базами даних та аналізу інформації, що зберігається у БД, за допомогою поширених СКБД;

– ознайомлення з проблематикою адміністрування баз даних;

– осмислення перспектив розвитку технології баз даних.

Матеріально-технічне забезпечення дисципліни: практичні заняття проводяться у комп’ютерних класах економічного факультету з використанням таких програмних систем:

– розподіленої реляційної СКБД MS SQL Server 2005/2008;

– утиліти Management Studio MS SQL Server 2005;

– CASE-засобу ErWin Modeller;

– об’єктно-орієнтованої СКБД Caché;

– NoSQL СКБД MongoDB;

– офісного пакета MS Office;

– хмарного сервісу ЛНУ імені Івана Франка.

 

Результати навчання:

 • знати:

– розуміти професійну україномовну та англомовну термінології з проблематики проектування і адміністрування БД, аналітичних обчислень та інформаційного моделювання;

– збирати, систематизувати й аналізувати інформацію щодо структури і діяльності організації в умовах мінливого ринкового середовища та функціонування баз даних;

– будувати самостійно чи у складі групи фахівців схеми інформаційних потоків в організації, зас­тосовуючи сучасні діаграмні техніки (ERD, конструктори СКБД) і стандарти (IDEF1Х), у тому числі з використанням CASE-інструментарію;

– реалізовувати інформаційні вимоги працівників організації (підприємства) з наступним аналі­тичним опрацюванням і візуалізацією результатів за допомогою мов запитів (SQL, QBE), об’єктно-орієнтованих інтерфейсів доступу СКБД до БД;

– інтерпретувати зміст технічної документації СКБД та їх компонент у контексті завдань впро­вадження баз даних у контур управління організацією;

 • вміти:

– розробляти моделі оцінювання ефективності методів інформаційного моделювання предметних областей діяльності організаційних структур в умовах мінливого ринкового середовища;

– досліджувати і вибирати методи підтримки прийняття рішень в умовах неструктурованих та слабко структурованих проблемних ситуацій під час розроблення БД організацій;

– досліджувати ефективність технологій баз даних;

– проектувати структуру та створювати машинну інформаційну базу підприємства чи організації на підставі вимог користувачів у формі бази даних за допомогою CASE-інструментарію у середо­вищі промислових СКБД;

– оцінювати і вибирати як окремі технічні та програмні засоби реалізації технологічного процесу опрацювання інформації в БД, так і техпроцесу загалом;

– тестувати системи баз даних та їх компоненти на підставі вимог замовника та оцінювати якість їх реалізації на підставі результатів тестування із застосуванням спеціальних метрик;

– проектувати користувацький (графічний та/або командний) інтерфейс для систем консолідова­ної інформації та її компонент (БД) на підставі існуючої системи документообігу організації з урахуванням її перспективного образу, розробляти інструкції користувачу на підставі спроекто­ваного користувацького інтерфейсу;

– реалізовувати інформаційні вимоги працівників організації (підприємства) з наступним аналі­тичним опрацюванням і візуалізацією результатів за допомогою мов запитів (SQL, QBE), об’єктно-орієнтованих інтерфейсів доступу СКБД до БД;

– організовувати захист інформаційних ресурсів організації та санкціонований доступ до її БД в середовищі промислових СКБД.

Рекомендована література

 1. Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних: Навч. посіб. / Н.В. Ситник – К.: КНЕУ, 2004. – 348 с.
 2. Пасічник В.В. Організація баз даних та знань. / В.В. Пасічник, В.А. Резніченко – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 384 с.
 3. Твердохліб І.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисцип­ліни «Проектування баз і сховищ даних» для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”. Тема “Розподілені бази даних”: Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. / І.П. Твердохліб – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2012. – 172 с.
 4. Твердохліб І.П. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів спеці­альності “Економічна кібернетика” до підсумкового тес­тування знань з дисципліни “Проектування баз і сховищ даних”. / І.П. Твердохліб – Львів: ЛНУ імені Івана Фран­ка, 2007. – 100 с.
 5. Кирстен В. СУБД Caché: объектно-ориентированная разработка приложений. Учебный курс. / В. Кирстен, М. Ирингер, Б. Рëрих, П. Шульте. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.
 6. Станек Уильям Р. Microsoft SQL Server 2005. Справочник администратора / Пер с англ. / У.Р. Станек – М.: Издательство «Русская Редак­ция», 2006. – 544 с.
 7. MS SQL Server 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://technet.microsoft.com/ru
 8. Конолли Т. Базы данных: проектирование, реализация, сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. / Т. Конолли, К. Бегг, А. Страчан – М.: из­дательский дом “Вильямс”, 2000. – 1120 с.
 9. Инмон У. Методология экспертной оценки проектных решений для систем с ба­зами данных/Пер. с англ. С.Е.Писарева; Под. ред. О.М.Вейнерова; Предисл. А.А. Стогния. / У. Инмон, Л. Фридман – М.: Финансы и статистика, 1986. – 280 с.