Технології блокчейн

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Дацко М. В.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Дацко М. В.
ЕКк-42сдоцент Дацко М. В.

Опис курсу

Дисципліна «Технології блокчейн» є вибірковою дисципліною з спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика», яка викладається у 8 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Студенти засвоюють теоретичні основи  та окремі аспекти практичної реалізації та використання блокчейн технологій.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

 • основні принципи роботи блокчейн,
 • концепцію та методологію блокчейн;
 • особливості функціонування блокчейн;
 • тенденції розвитку та застосування блокчейн технологій.

  вміти:

 • аналізувати спектр и можливості блокчейн технологій у застосуванні до економічних процесів;
 • інтерпритувати фундаментальні ідеї та відмінності блокчейн;
 • використовувати передові інформаційні технології у застосуванні до економічних процесів.

Рекомендована література

Основна

 1. Когут Ю. Технології блокчейн та криптовалюта. Ризики та кібербезпека. Консалтингова компанія Сідкон. 316с.
 2. Кравченко П. Блокчейн і децентралізовані системи : навч. посібник у 3 ч. Ч. 1 / П. Кравченко, Б. Скрябін, О. Дубініна. Харків: ПРОМАРТ, 2019. 452 с.
 3. Тапскотт Д, Тапскотт А. Блокчейн-революція. Видавництво Літопис. 2019. 492 с.
 4. Технологія блокчейн: комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]:навч. посіб. для студ. освітньої програми «Інтегровані інформаційні системи» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.А. Яланецький. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.5 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 54 с.
 5. Antonopoulos A. M. Mastering Bitcoin: Programming the open blockchain. “O’Reilly Media, Inc.”, 2017. 411р.
 6. Antonopoulos A. M., Wood G. Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps 1st Edition “O’Reilly Media, Inc.”, 2018. 424р
 7. Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Goldfeder. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: А Comprehensive Introduction. Draft. Feb 9, 2016, published bу Princeton University Press.
 8. Buterin V. et al. A next-generation smart contract and decentralized application platform //white paper. 2014. URL:https://blockchainlab.com/pdf/Ethereum_white_paper-next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf
 1. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. URL:https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
 2. Saifedean Ammous. Bitcoin Standard. The Decentralized Alternative to Central Banking Wiley; 1st edition, 2018. 304 р.
 3. Wood G. Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger //Ethereum project yellow paper. Т.151. Р1-32. URL:https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf

Додаткова

 1. Дацко М. Перспективи впровадження технології BLOCKCHAIN у банківську систему України /В.М. Вовк, М.В.Дацко, М.А. Монастирський.// Формування ринкової економіки в Україні., Львів. 2017. C.21-27
 2. Reid, M. Harrigan, An analysis of anonymity in the bitcoin system,Security and Privacy in Social Networks (2013) p.197–223.
 3. Eyal, E. G. Sirer, Majority is not Enough: Bitcoin Mining is Vulner-able, 2013. URL:https://arxiv.org/pdf/1311.0243.pdf
 4. Glaser, L. Bezzenberger, Beyond Cryptocurrencies – A Taxonomy of Decentralized Consensus Systems, in: European Conference on Information Systems, 57, p. 1–18.

Силабус: 2023

Завантажити силабус