Технології проектування і адміністрування баз даних (122 “Комп’ютерні науки”, освітня програма “Консолідована інформація” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Твердохліб І. П.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКІМ-51сдоцент Твердохліб І. П.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Технології проектування та адміністрування баз даних” є підготовка фахівців, які б володіли тео­ретичними та практичними навичками використання сучасних техноло­гій баз даних для автоматизації опрацювання на ПЕОМ складнострук­турованої і взаємопов’язаної інформації щодо діяльності організацій­них структур.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати і розуміти:

 • професійну термінологію сфери технологій баз даних включаючи англомовну;
 • теоретичні основи постреляційних моделей баз даних;
 • об’єктні інтерфейси доступу до реляційних баз даних і методики їх застосування у програмних додатках;
 • основи мов запитів до постреляційних баз даних, зокрема темпоральних, документо-орієнтованих і графових;
 • архітектуру систем керування NoSQL-базами даних, зокрема MongoDB, Neo4j та MS SQL Server для темпоральних БД;
 • основи адміністрування систем керування NoSQL-базами даних (MongoDB, Neo4j);
 • основи проектування моделей NoSQL-баз даних (темпоральних реляційних відношень, агрегатних моделей для документо-орієн­тованих та графових баз даних);
 • методики створення постреляційних баз даних в середовищі NoSQL-СКБД;
 • методики автоматизації запитів до NoSQL-баз даних з використанням засобів відповідних NoSQL-СКБД;
 • сучасні підходи до розподілу інформації у базах даних та осно­ви шаблону Map-Reduce як підтримки опрацювання даних на кластерах.

вміти:

 • застосовувати професійну (україномовну та англомовну) термі­нологію сфери технологій баз даних для комунікації під час роз­роблення проектів NoSQL-баз даних;
 • розгорнути на комп’ютері академічні версії постреляційних СКБД, зокрема MongoDB, Neo4j та розподілену реляційну MS SQL Server;
 • спроектувати на основі опису предметної області об’єкта/про­цесу модель постреляційної бази даних, зокрема темпоральну БД, документо-орієнтовану і графову;
 • створити на основі відповідної моделі постреляційної бази да­них темпоральну БД у середовищі MS SQL Server, документо-орі­єнтовану у середовищі MongoDB чи графову за допомогою Neo4j;
 • розробити консольний додаток доступу до реляційної БД з ви­користанням класів ADO.NET платформи .Net Framework Visual Studio об’єктно-орієнтованою мовою програмування, приміром C#;
 • ідентифікувати вимоги користувачів постреляційних баз даних щодо потрібної їм інформації;
 • реалізувати вимогу користувача мовами запитів постреляцій­них систем керування базами даних, включаючи темпоральний SQL для MS SQL Server, MQL і фремворк агрегації MongoDB, Cypher для Neo4j;
 • застосовувати шаблон Map-Reduce MongoDB для реалізації запитів на кластерах.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бази даних : навчально-практичний посібник для самостійної роботи студентів [Електронний ресурс] / М. Ю. Лосєв, В. В. Федько. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 233 с.
 2. Ситник Н.В., Зінов’єва І.С. Організація баз даних NoSQL [Електронний ресурс]: практикум. – К.: КНЕУ, 2022. – 161с.
 3. Твердохліб І.П. Методичні рекомендації до виконання лабора­торних робіт з дисципліни “Технології проектування і адмініст­рування баз даних” для студентів спеціалізації “Консолідована інформація” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” галузі знань 12 “Інформаційні технології” [Електронний ресурс]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022-2023.
 4. Резниченко В.А. Темпоральный SQL:2011 //Iнженерiя програмного забезпечення. – Т. 15.- № 3–4. – 2013. – С. 48-65.
 5. Eric Redmond, Jim R. Wilson. Seven Databases in Seven Weeks. A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement. Dallas: Pragmatic Programmers, LLc, 2012. – 384 p.
 6. MongoDB Compass [Електронний ресурс]. – URL: https://www.mongodb.com/docs/compass/current/
 7. Neo4j – короткий посібник [Назва з екрану]. – CoderLessons.com, 2021. – 91с.  URL: https://coderlessons.com/tutorials/bazy-dannykh/uznaite-neo4j/neo4j-kratkoe-rukovodstvo

Додаткова:

 1. Резніченко В.А. 60 років базам даних //Проблеми програмування. – 2021 (№3, №4); – 2023 (№1).
 2. Документація MS SQL Server [Електронний ресурс]. – URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver16
 3. Paul Done. Practical MongoDB Aggregations [Назва з екрану]. – MongoDB, Inc, 2021-2022. – 245 p. URL: https://www.practical-mongodb-aggregations.com/
 4. Огляд технологій темпоральних баз даних / В.Г. Григорович, О.Ю. Косовська, О.М. Пігур-Пастернак, А.Ю. Шілінг. [Електронний ресурс]. – Lviv Polytechnic National University Institutional Repository, 2011. – 10с.  URL: http://ena.lp.edu.ua
 5. Ian Robinson, Jim Webber & Emil Eifrem. Graph Databases: new opportunities for connected data, 2nd Edition. – Cambridge: O’Reilly, 2015. – 257 p.

 

Силабус:

Завантажити силабус