Технології проектування та адміністрування сховищ консолідованої інформації

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Твердохліб І. П.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Технології проектування та адміністрування сховищ консолідованої інформації” є підготовка фахівців, які б володіли теоретичними та прак­тичними навичками застосування сучасних технологій сховищ даних для автоматизації процедур аналітичної діяльності в організаційних структурах з метою покращення якості управлінських рішень.

Завданнями вивчення дисципліни “Технології проектування та адміністрування сховищ консолідованої інформації” є забезпечення умов для:

– засвоєння студентами базових можливостей сучасних технологій СД;

– освоєння методів проектування структури СД;

– отримання практичних навичок розроблення структури СД з використанням інструментів Business Intelligence Development Studio і наповнення його інформацією;

– формування навичок застосування в аналітичній діяльності технологій інтеграції даних;

– формування навичок спілкування з OLAP-серверами та аналізу консолідованої інформації, що зберігається у них;

– ознайомлення з проблематикою адміністрування сховищ даних;

– осмислення перспектив розвитку технології сховищ даних.

Матеріально-технічне забезпечення дисципліни: лабораторний практикум проводиться у комп’ютерних класах економічного факультету з використанням таких програмних систем:

– розподіленої реляційної СКБД MS SQL Server 2005/2008;

– OLAP-сервера Analysis Services 2005 MS SQL Server 2005;

– утиліт Business Intelligence Development Studio та Management Studio MS SQL Server 2005;

– служби звітності Microsoft SQL Server Analysis Services 2005;

– сервера трасування SQL Server Profiler MS SQL Server 2005;

– засобу Pivot Table MS Excel офісного пакета MS Office;

– CASE-засобу ErWin Modeller;

– хмарного сервісу ЛНУ імені Івана Франка.

 

Результати навчання:

  • знати:

– розуміти професійну україномовну та англомовну термінології з проблематики проектування і адміністрування СД, аналітичних обчислень та інформаційного моделювання;

– збирати, систематизувати й аналізувати інформацію щодо структури і діяльності організації в умовах мінливого ринкового середовища та функціонування сховищ даних;

– будувати самостійно чи у складі групи фахівців схеми інформаційних потоків в організації, зас­тосовуючи сучасні діаграмні техніки (ERD, конструктори OLAP-серверів) і стандарти (IDEF1), у тому числі з використанням CASE-інструментарію;

– алгоритмізувати процедури аналітичного опрацювання інформації у СД;

– реалізовувати інформаційні вимоги працівників організації (підприємства) з наступним аналі­тичним опрацюванням і візуалізацією результатів за допомогою мов запитів, об’єктно-орієнтова­них інтерфейсів доступу до інформаційних ресурсів СД, засобів Business Intelligence OLAP-сер­верів;

– інтерпретувати зміст технічної документації інформаційно-аналітичних систем та OLAP-серве­рів у контексті завдань впровадження СД у контур управління організацією;

  • вміти:

– оцінювати ефективність управлінських рішень щодо впровадження сховищ даних у контур управління організаційною системою;

– організовувати (брати участь як член команди) виконання проектів впровадження сховищ даних у контур управління організацією;

– співвідносити етичні засади наукової діяльності у сфері бізнес-аналітики, можливі негативні наслідки від впровадження СД та превентивні заходи щодо їх усунення, дотримуватися вимог інформаційної безпеки та законодавства України під час управління доступом до інформаційних ресурсів СД організації;

– розробляти моделі оцінювання ефективності методів інформаційного моделювання предметних областей діяльності організаційних структур в умовах мінливого ринкового середовища;

– будувати самостійно чи у складі групи фахівців схеми інформаційних потоків в організації, зас­тосовуючи сучасні діаграмні техніки (ERD, конструктори OLAP-серверів) і стандарти (IDEF1), у тому числі з використанням CASE-інструментарію;

– досліджувати ефективність методів, систем і технологій консолідації інформації;

– проектувати структуру та створювати машинну інформаційну базу підприємства чи організації на підставі вимог користувачів у формі сховища даних за допомогою CASE-інструментарію у се­редовищі аналітичних серверів (OLAP-серверів);

– оцінювати і вибирати окремі технічні та програмні засоби реалізації технологічного процесу опрацювання консолідованої інформації;

– тестувати сховища даних та їх компоненти на підставі вимог замовника та оцінювати якість їх реалізації на підставі результатів тестування із застосуванням спеціальних метрик;

– проектувати користувацький (графічний та/або командний) інтерфейс для сховищ даних на підставі існуючої системи документообігу організації з урахуванням її перспективного образу, розробляти інструкції користувачу на підставі спроектованого користувацького інтерфейсу;

– реалізовувати інформаційні вимоги працівників організації (підприємства) з наступним аналі­тичним опрацюванням і візуалізацією результатів за допомогою мов запитів, об’єктно-орієнтова­них інтерфейсів доступу до інформаційних ресурсів СД, засобів Business Intelligence OLAP-сер­верів;

– розробляти типові інформаційно-аналітичні документи на основі інформації СД з використан­ням спеціалізованих програмних продуктів та засобів Business Intelligence OLAP-серверів;

– організовувати захист інформаційних ресурсів організації та санкціонований доступ до СД.

 

Форма  звітності:_____________екзамен______________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____українська          ___________