Теорія та історія економіки (073 “Менеджмент”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Кульчицький Б. В.ЕКМ-11с, ЕКі-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКМ-11сдоцент Теребух М. І., доцент Назаркевич І. Б.
ЕКі-11сдоцент Теребух М. І., доцент Назаркевич І. Б.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Теорія та історія економіки” є теоретико-методологічні засади, методологічний інструментарій і пріоритетні проблеми зарубіжної та української економічної думки у ретроспективі, а також найважливіші питання сучасного наукового дискурсу на порозі третього тисячоліття та обґрунтування футурологічних концепцій.

Рекомендована література

Базова:

 • Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993.
 • Злупко С.М. Економічна думка України: навч. посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000.
 • Історія економічних учень: Підручник / За ред. Л.Корнійчук, Н.Татаренко. – К.: КНЕУ, 1999.
 • Ковальчук В., Сарай М. Економічна думка в історичному аспекті: навч. посібник. – Тернопіль: ТАНГ – „Астон”, 1999.
 • Ковальчук В., Сарай М. Історія економічних вчень: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: ТАНГ – „Астон”, 1999.
 • Коропецький І.-С. Дещо про минуле, недавнє минуле і сучасне української економіки. – К.: Либідь, 1995.
 • Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
 • Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи. Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2004.
 • Кульчицький Я.В. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння) : [монографія] / Я.В.Кульчицький. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 687 с.
 • Кульчицький Б.В., Кульчицький Я.В. Філософія економічних систем (розвиток методології їх порівняльного аналізу в умовах екологізації, інтелектуалізації та глобалізації). – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 710 с.
 • Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Економічна історія України і світу. – К.: Вікар, 1999.
 • Лановик Б.Д., Лазарович М.В., Чайковський В.Ф. Економічна історія / За ред. Б.Д.Лановика. –  2-ге вид., перероб. – К.: Вікар, 2000.
 • Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. – К.: Знання-Прес, 2004.
 • Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004.
 • Чухно А.А. Сучасні економічні теорії : [підручник] / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко / [за ред. А.А. Чухна]. К. : Знання, 2007.  878 с.
 • Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка : [підручник] / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко / [за ред. акад. НАН України А.А. Чухна]. К. : Знання, 2010.  687 с.
 • Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2001.

Допоміжна:

 • Балудянський М. Про національне багатство // Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд., наук. ред. пер., авт. вступ. розд. і біогр. довід. С.М.Злупко. – К.: Знання, 1998. – С. 68-78.
 • Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV-ХVШ ст.: У 3-х т.: Пер. з фр. – К.: Основи, 1998. – Т. 3: Час світу.
 • Бунге М. Основи політичної економії // Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд., наук. ред. пер., авт. вступ. розд. і біогр. довід. С.М.Злупко. – К.: Знання, 1998. – С. 141-156.
 • Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму: Пер. з нім. –  К.: Основи, 1994.
 • Вернадский И. Очерк теории потребностей // Злупко С.М. Економічна думка України: Навч. посіб. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – С. 179-189.
 • Вернадський І. Про обмін і торгівлю // Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд., наук. ред. пер., авт. вступ. розд. і біогр. довід. С.М.Злупко. – К.: Знання, 1998. – С. 93-103.
 • Злупко С.М. Іван Франко – економіст. – Львів: МП „Слово”, 1992.
 • Злупко С.М. Михайло Туган-Барановський: (Укр. економіст світ. слави). – Львів: Каменяр, 1993.
 • Канигін Ю. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства. – К.: Україна, 1997.
 • Кульчицький Б. Еволюція економічних систем розвинутих країн світу: уроки для України // Трансформація економічної системи в Україні. Наук. зб. / За ред. З.Г.Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2000.
 • Кульчицький Б. Ключ до осягнення щастя: проблема праці за покликанням у концепції Г.Сковороди // Шлях перемоги. – 1992. – 21 лист.
 • Кульчицький Б. Філософія економічної історії України і становлення національної економіки // Україна на шляху до ринку. – Вісник Львів. ун-ту. Сер. економічна. – Вип. 28. – Львів: Світ, 1998.
 • Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:  Навч. посіб. – К.: Атіка, 2001.
 • Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ ст.). – К.: НАН України Інститут економіки, 1997.
 • Полулях І. Економічна політика в рамках соціального ринкового ладу Німеччини. – Львів: ВМС, 2003.
 • Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України: Пер. з англ. – К.: Основи, 1996.
 • Тофлер Е. Третя Хвиля: Пер. з англ. – К.: Вид. дім „Всесвіт”, 2000.
 • Туган-Барановський М.І. Основи політичної економії / Наук. редактор, автор передмови і вступної статті С.М.Злупко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
 • Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1985. – Т. 44. – Кн. 2.
 • Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 45.
 • Comparing Welfare Capitalism. Social Policy and Political Economy in Europe, Japan and the USA / Ed. by B.Ebbinghaus and Ph.Manow. – London: Routledge, 2001.
 • Djankov S., Glaeser E., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. The New Comparative Economics // Journal of Comparative Economics. – 2003. – Vol. 31. – Issue 4. – P. 595-619.
 • Kowalik T. Współczesne systemy ekonomiczne: Powstawanie, ewolucja, kryzys. – Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L.Kożminskiego, 2000.
 • Reforming the State: Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries / Ed. by J.Kornai, S.Haggard, R.Kaufman. – Cambrige: Cambrige University Press, 2001.
 • Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage / Ed. by P.Hall and D.Soskice. – N.Y., Oxford: Oxford University Press, 2001.

Інформаційні ресурси:

 • Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
 • Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
 • Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. –  Режим доступу з: http://www.icps.kiev.ua
 • Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму