Теорія та практика інвестиційних рішень (051 “Економіка”, спеціалізація “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Стирський М. В.ЕКЕМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКЕМ-61сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія та практика інвестиційних рішень” є формування цілісного уявлення студентів про систему методів аналізу та моделювання інвестиційних рішень і навиків практичного застосування окремих з них.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є проблеми теоретичного обґрунтування та адаптації до потреб практики методів аналізу і моделювання інвестиційних рішень.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія та практика інвестиційних рішень” є:

 • ознайомити студентів із понятійним апаратом теорії інвестиційних рішень та теоретичними основами прикладних методів обґрунтування інвестиційного вибору;
 • розкрити природу наукових дискусій з приводу верифіковуваності теоретичних конструкцій, покликаних забезпечити ґрунт для якісного інвестиційного аналізу;
 • з’ясувати головні труднощі практичної реалізації методів інвестиційного аналізу як гарантії їх адекватного застосування для вирішення конкретних економічних проблем.

Рекомендована література

 1. Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики: пер. с англ. / Асват Дамодаран. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2010. – 496с.
 2. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учебное пособие. / А.В. Воронцовский. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ОЦЭиМ, 2004.– 458с.
 3. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты: пер. с нем. / Лутц Крушвиц. – СПб.: Питер, 2001. – XVIII,432с.
 4. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов: пер. с нем. / Лутц Крушвиц – СПб.: Питер, 2000. – XVI,400с.
 5. Савчук В. Практическая энциклопедия финансового менеджера / Владимир Савчук. – К.: Баланс Бизнес Букс, 2017. – 976с.
 6. Pike R. Corporate finance and investment: Decisions and strategies / Pike R., Neale Bill. – Sixth Edition. – New Jersey: Prentice Hall, 2009. – XIV, 796p.
 7. Dixit A.K. Investment under Uncertainty / A. K. Dixit, R.S. Pindyck. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994. – XIV, 468p.
 8. Jones C. Financial economics / Chris Jones. – New York: Taylor & Francis e-Library, 2008. – XII, 320p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму