Територіальна організація бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716ЕКпС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКпС-11с

Опис курсу

Дисципліна «Територіальна організація бізнесу» є навчальною дисципліною циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, заняття з якої відбуваються у 5 семестрі в обсязі 3 кредити за ЄКТС.
Метою вивчення навчальної дисципліни “Територіальна організація бізнесу” є розкриття методології, методики та організаційних основ територіальної організації бізнесу.
Цілі курсу: забезпечення знань регіональних пропорцій економічної діяльності, територіальної структури господарства, обґрунтування доцільності та розвитку внутрішніх та міжрегіональних економічних структур, визначення обсягів та економічна оцінка ресурсозбереження господарства регіону, оцінювання ефективності функціонування суб’єктів господарювання на певній території.

Рекомендована література

Базова література:
1. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник. – К.: Професіонал, 2007. – 528 с.
2. Коваль Я.В., Антоненко І.Я. Регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: Професіонал, 2005. – 272 с.
3. Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. – К., 2006. – 325 с.
4. Регіональна економіка: Навч. посіб. / О.Г. Домбровський, О.М.Мороз, Е.О. Ковтун та інші; за ред. О.М. Мороз. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 304 с.
5. Регіональна економіка: Навч. посіб. / Я. Б. Олійник, С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, А. Л. Мельничук; За ред. Я. Б. Олійника. – К.: КНТ, 2007. – 444 с.
6. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / Ред. В. В. Ковалевський. – 7-е вид., стер. – К.: Знання, 2005. – 350 с.
7. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – К., 2006. – 396с.
Додаткова література:
1. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.
2. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності. — К.: Геонринт, 2000. — 411 с.
3. Дорогунцов C. I., Ральчук О. М. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку. — К.: Наук. думка, 2001. — 172 с.
4. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Посібник. – К. – 2006. – 296 с.
5. Запоточний І.В., Захарченко В.І. Державне регулювання регіональної економіки / За заг. ред. Захарченка В.І. – Харків – Львів – Одеса: ТОВ “Одіссей”, 2003. – 582 с.
6. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України: Навч.-метод. посіб. / А.О.Леонова, В.П.Давидова, О.О.Новачук. – К.: Кондор, 2007. – 390 с.
7. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – К., 2006. – 284с.
8. Кухарська Н.О., Харічков С.К. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посіб. – Х.: Одіссей, 2007. – 456 с.
9. Основи інформаційно-аналітичного забезпечення управління регіональним розвитком: Монографія / В.Т.Сусіденко, Г.В.Блакита, О.М.Кузьміна. – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2007. – 248 с.
10. Ринок і регіоналістика: Навч. посіб. / С.П.Сонько, В.В.Кулішов, В.І.Мустафін. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 380 с.
11. Соціально-економічні системи продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов, Л.Г. Чернюк, П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин, М.І. Фащевський. – К.: Нічлава, 2002. – 690 с.
12. Стеценко Т.О. Аналіз регіональної економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 116с.
Інформаційні ресурси
1. Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua
4. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. Режим доступу: http://www. imf.org
5. Офіційний сайт Міністерства економіки України. Режим доступу: http://www.me.gov.ua
6. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua
7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
8. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
9. Офіційний сайт Ради підприємців України при КМУ . Режим доступу: http://www.radakmu.org.ua

Силабус:

Завантажити силабус