Торговельна діяльність

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Магас В. М.ЕКп-31с, ЕКп-32с, ЕКп-33с, ЕКп-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКп-31сдоцент Магас В. М.
ЕКп-32сдоцент Магас В. М.
ЕКп-33сдоцент Магас В. М.
ЕКп-34сдоцент Магас В. М.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни є набуття теоретичні знань та практичних навиків з питань економіки, організації та технології здійснення торговельної діяльності в сучасних умовах господарювання.

Завдання вивчення дисципліни: розглянути теоретичні засади та загальний порядок здійснення торговельної діяльності,  вивчити правові, організаційно-економічні та технологічні аспекти провадження роздрібної та оптової торгівлі.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати сутність, зміст та значення торгової діяльності; нормативно-правове регулювання торговельної діяльності в Україні; суть і особливості роздрібної торгівлі, її функції; види і класифікацію роздрібної торговельної мережі; організацію процесу продажу товарів і обслуговування покупців; позамагазинні форми продажу товарів; функції та організацію різних видів оптових посередників; організацію технологічних процесів на складах; економічні та маркетингові аспекти торговельної діяльності.

вміти практично застосовувати набуті знання, зокрема, оцінювати і вибирати найефективніші типи магазинів та форми торговельного обслуговування населення; здійснювати організацію товаропостачання і продажу товарів підприємствами оптової і роздрібної торгівлі; здійснювати оптимальний вибір структури і форми організації торгівлі.

Рекомендована література

Базова:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 3. Закон України “Про захист прав споживачів” від12 травня 1991 року № 1023-XII.
 4. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Глава 30 Господарського кодексу України.
 5. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833.
 6. Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями. Затверджені наказом Міністерства економіки України 19.04.2007 № 103, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за № 1181/14448.
 7. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Затверджені Наказом Міністерства. економіки країни 19.04.2007 № 104. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України. 08 листопада 2007 р. за № 1257/14524.
 8. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Затверджені Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 №185. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 р. за № 628/7949.
 9. Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі. Затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.96 № 369.
 10. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.І., Хом`як Ю.М. Організація торгівлі: Підручник. 2-ге видання., перероб. та доп. Київ. Центр учбової літератури. 2018. 632 с.
 11. Бозуленко О. Я. Організація  торгівлі:  навчальний  посібник  [для  студ.  вищ. навч. закл.]. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2021. 240 с.
 12. Голошубова Н.  О.,  Кавун  О.  О.,  Торопков В. М.  Підприємницькі мережі  в  торгівлі:  монографія.  К.:  Київ.  нац.  торг.-екон.  ун-т, 2014. 344 с.
 13. Мазаракі А.  А.,  Голошубова  Н.  А.  Складське  господарство  в торгівлі. Справ. посібник. К.: Техніка, 2017. 689 с.
 14. Мазаракі А. А.,  Лагутін  В.  Д.,  Герасименко  А.  Г.  Внутрішня торгівля  України  :  монографія.  К.:  Київ.  нац.  торг.-екон.  ун-т, 2016. 864 с.
 15. Підприємницькі мережі  в  торгівлі  /  Н.  О.  Голошубова  та  ін.  К.  : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 344 с.
 16. Саркісян Л. Г., Казакова О. Б. Технологія торговельних процесів. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 296 с.

 

Додаткова:

 1. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства. Затверджені Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 24.07.2002 р. № 219. Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2002 р. за № 680/6968.
 2. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1159.
 3. Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією. Затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.97 № 344. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 1997 р. за № 353/2157.
 4. Інструкція про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 24.06.96 № 349.
 5. Адамсон Б., Діксон М. Суперпродавці. Як навчитися продавати, а не «впарювати». К. : Наш формат, 2018. 240 с.
 6. Балабан П.  Ю.,  Балабан  М.  П.,  Мітяєва  Т.  Л.  Комерційна діяльність. Харків : Світ Книг, 2015. 452 с.
 7. Берман Б.,  Дж.  Эванс  Розничная  торговля:  стратегический  поход. М. : Вильямс, 2003. 1184 с.
 8. Бланк И.  А.  Торговый  менеджмент.  К.:  Ольга,  Никацентр, 2004. 784 с.
 9. Геммонд Р.  Мистецтво  торгівлі.  Передові  ідеї  та  стратегії  від найуспішніших торгових компаній світу. К. : КМ-Букс, 2019. 416 с.
 10. Голмс Ч. Ідеальна машина продажів. Харків: Фабула, 2019. 288 с.
 11. Куцик П. О. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі : монографія. Львів: Вид-во ЛКА, 2011. 320 с.
 12. Мазаракі А.  А.,  Ільченко  Н.  Б.  Мерчандайзинг  :  навч.  посіб.  для студ. вищ. навч. закл. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 292 с.
 13. Пилипчук В. П., Данніков О. В. Управління продажем : навч. посібник / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков. — К. : КНЕУ, 2011. — 627 [5] с.
 14. Пилипчук В. П., Данніков О. В. Маркетинговий аналіз та оцінка ефективності продажу// БІЗНЕСІНФОРМ № 3. – 2016. С. 291-296.
 15. Ребіцький В.  М.,  Антонюк  Я.  М.  Технологія  і  обладнання підприємств торгівлі. К.: Либідь, 2017. 729 с
 16. Рекгем Н.  Техніка  продажу  SPIN:  Як  не  проґавити  великого клієнта. К. : Наш формат, 2019. 248 с.
 17. Стенлі М. Магазин моєї мрії. Мемуари творця роздрібної мережі. Харків : Фабула, 2019. 352 с.
 18. Стоун Б. Продається все. К. : Наш Формат, 2017. 400 с.
 19. Тейлор Д. Арчер Д. С. В тени Wal-Mart: Учебник по конкурентной борьбе независимого розничного предприятия с сетевым гигантом. М. : Изд-во Жигульского, 2002. 216 с.

Силабус: Силабус курсу "Торговельна діяльність" (2022-2023 навчальний рік)

Завантажити силабус