Торговельна діяльність (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Лисий І. В.ЕКп-31с, ЕКп-32с, ЕКп-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКп-31сдоцент Лисий І. В.
ЕКп-32сдоцент Лисий І. В.
ЕКп-33сдоцент Лисий І. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – здобуття теоретичних і практичних знань щодо сутності, складових та технології здійснення торговельної діяльності, набуття навичок їх практичного застосування на підприємствах торгівлі в сучасних умовах господарювання, розуміння значення торговельної діяльності для розвитку національної економіки.

Завдання дисципліни полягає у вивченні існуючих складових торговельної діяльності, особливостей їх функціонування, закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління ринковими суб’єктами. Зокрема:
• здобуття глибоких теоретичних знань з питань розвитку роздрібної торговельної мережі, організації процесу продажу товарів, обслуговування покупців, технологічного процесу в магазинах, організації гуртової торгівлі, торгівлі на біржах і аукціонах, розвитку складської мережі, організації праці, технологічного процесу в магазинах і на складах, товарообігу, забезпечення ефективності функціонування підприємств торгівлі за умов конкуренції;
• опанування методичним інструментарієм здійснення аналізу організації роздрібної і оптової торгівлі та інших форм торговельної діяльності, розробки рекомендацій щодо їх вдосконалення і підвищення ефективності функціонування;
• набуття навичок оцінки соціально-економічної ефективності торговельної діяльності та наслідків прийнятих управлінських рішень.

Рекомендована література

Базова

 1. Господарський Кодекс України.
 2. Цивільний Кодекс України.
 3. Закон України «Про захист прав споживачів»
 4. Закон України «Про ринок електричної енергії»
 5. Закон України  «Про  основні  принципи  та  вимоги  до  безпечності  та якості харчових продуктів»
 6. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 219 від 24.07.2002 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства»
 7. Постанова КМУ  №  833  «Про  затвердження  Порядку  провадження торговельної  діяльності  та  правил  торговельного  обслуговування  на ринку споживчих товарів»
 8. ДСТУ 4303-2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять»
 9. ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»
 10. ДСТУ 3862-99 «Ресторанне господарство. Терміни та визначення»
 11. Постачальницько-заготівельна діяльність – http://bibliograph.com.ua/upravlencheskiy-uchet-2/146.htm
 12. Постанова КМУ № 559 від 23 травня 2001 р. «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-%D0%BF/conv
 13. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 369 від 08.07.96 «Про затвердження правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-96/conv
 14. Наказ Міністерство економіки України № 104 від 19.04.2007 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07/conv
 15. Наказ Міністерство зовнішніх економічних зв’язків України № 37 від 13.03.1995 «Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95/conv
 16. Постанова КМУ № 383 від 30 березня 2011 р. «Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку фізичним особам» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2011-%D0%BF/conv
 17. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, ДПА України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України № 57/188/84/105 від 26.02.2002 р. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02

 

 

Додаткова

 1. Балабанова Л.В. Управління збутовою політикою. Навчальний посібник. Київ. Центр учбової літератури. 2011. 240 С.
 2. Організація торгівлі. Підручник 3-тє вид. // за редакцією Апопія В. В. Київ. Центр учбової літератури. 2009. 632 с.
 3. Основи організації бізнесу: навч. посіб./ за заг. ред. А. М. Мельникова. Київ. «Центр учбової літератури». 2013. 200 С.
 4. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності. Навчальний посібник. Київ. Каравела. 2005. 400 С.
 5. Торговельне підприємництво: навчально-методичний посібник / Н. Л. Савицька, І. Ю. Мелушова, А. В. Красноусов, К. С. Олініченко. – Харків. Видавництво Іванченка І. С. 2017. 214 С.

Силабус:

Завантажити силабус